8. משוב והערכה


הערכת ההישגים היא חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה-למידה הכולל תכנון, הפעלה ומשוב.
כאמור לעיל אחת השאיפות המרכזיות של מעצבי התכנית המוצעת היא העמדת עולמם האישי של התלמידים במרכז ההוראה. לאור זאת לשם הערכת הישגי התלמידים אין להסתפק רק במבחנים. תהיה זו שגיאה חמורה למעט בחשיבותן של דרכי הערכה אחרות, כגון: הסתכלות בעבודתו השוטפת של התלמיד, צפייה בהתנהגותו היום-יומית בייחסו לחבריו ובייחסו לחברה, ניתוח דפי עבודה של התלמידים, הערכת פרוייקטים, עבודה עצמית (אישית), עבודה קבוצתית ושיעורי בית.
בעבודות יציגו התלמידים מגוון מקורות מעולמה של "מחשבת ישראל" וממקצועות בין-תחומיים התורמים להרחבת היריעה בנידון.
בעבודות יתנו התלמידים ביטוי לדילמות אישיות, להצגת פתרונות, ובעיקר לתחושותיהם האישיות במהלך כתיבת העבודה. הערכת העבודות תצטרף להערכה השגרתית של מבחני הידע שיתקיימו במהלך הלימודים. משקל הערכת העבודות בציון הכללי ב"מחשבת ישראל" ייקבע על ידי הצוות הפדגוגי של בית הספר.
אנו מניחים שבגיוון דרכי ההערכה יש פוטנציאל חינוכי רב-עוצמה, העשוי לתרום לשיפור משמעותי של תהליכי ההוראה והלמידה בחטיבת הביניים, זאת באמצעות גיוון שיטות ההוראה ודרכי הלימוד הנהוגות בבית הספר כמתחייב ממכלול המטרות החינוכיות שלו, מתחומי הלימוד השונים ומהשונות באוכלוסיית הלומדים.
מן האמור יובן שאנו מבקשים לממש שני שימושים של הערכה:
• שימוש מעצב - לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה.
• שימוש מסכם - למדידת הישגים.
בחירת מגוון של דרכי הערכה מאפשר:
- רב-כיווניות: הערכת ההישגים כוללת את כל תחומי התפקוד של כל תלמיד בתחומים: ההכרתי, והרגשי (עמדות וערכים), בתחום המיומנויות ובתחומו החברתי (תקשורת תוך-אישית ובין-אישית).
- חיזוק ההנעה (מוטיבציה) של התלמידים: באמצעות החלופיות בהערכת ההישגים תחוזק ההנעה הכרוכה בעירור סקרנות, בהתעניינות ובבקשת דעת. זאת נוסף להנעה הנוצרת מתגמול חיצוני (ציוניים).
- רצף והמשכיות: הערכת ההישגים היא מתמשכת ומצטברת.
- מעורבות הלומד וחיזוק אחריותו ללמידה: דרכי ההערכה החלופיות מבוססות על שיתוף הלומד במודעות למטרות ההוראה ולתבחינים להערכה. כמו כן יש פיתוח מכוון של תהליכי שיקוף עצמי.
- עבודה שיתופית של צוות המורים: הנהגת החלופיות בהערכת ההישגים דורשת עבודה שיתופית של צוות מורי המקצוע. בישיבות הצוות הקבועות והסדירות ייבחנו דרכי ההוראה, יפותחו הכלים להערכת ההישגים ויתבצעו תהליכים של הערכת ההישגים באמצעות כלי ההערכה השונים.