יוהיז יכרד - החפשמב תומילא

ו"ציו תאצוה החפשמב תומילא

12/01 ב"סשת וילסכ 10 ןוילג "המ לע" יפ לע


:רמאמה ןכות
החפשמב תומילא יהמ
הכומה השיאה ינויפא
םילאה רבגה ינויפא
יניבתש בושח
ךיידלי לע יבשח
?תושעל רשפא המ
הרטשמל היינפ
הנגה וצ
?םילא גוז ןבמ ןוכנ דרפיהל ךיא
ןושארה דעצה תא ישע
רוזעל ןתינ דציכ
ו"ציו לש םוריחה ווק לש ןופלטה ירפסמ
תויתד םישנל עויס זכרמ לש ןופלטה ירפסמ

.וינפמ תוננוגתה לעו ,םילא לעב לש יוהיז יכרד לע הריקס :ריצקת

.םילא גוז ןב .םילא לעב ,החפשמב תומילא :חתפמ תולימ


?החפשמב תומילא יהמ
תומילאב הלכו תינימ ,תילכלכ ,תילולימ תומילאב לחה .תובר םינפ תשבול החפשמב תומילא
רשא הרומח היעב הנה החפשמב תומילא .היירי וא הריקדל דעו הקעצ וא םויא ,הללקמ .תיזיפ
.השק תיזיפ העיצפב וא תוומב םיתעל תמייתסמ

:תומילאה יגוס יוהיז

.חצרב הלכו תולבחב לחה ,תיזיפ הפיקת - תיזיפ תומילא

,תינשוכר תוגהנתה ,תודרטה ,תילולימ תוללעתהב יוטיב ידיל אובל הלוכי - תישפנ תומילא
השוחת הרשמ וז תוגהנתה .דועו ישיא שוכר לש הדמשה ,החפשממו םירבחמ השיאה דודיב
תוקלצ הריאשמ איהו לוכמ תבאוכה םיתעל איה תישפנ הלפשה .השיאה לע ידימת דחפ לש
.ימוי םויה דוקפתה לע ךשמהב תושקמה תוישפנ

תורוקמה לכ לע הטילש ,םייפסכ םיבאשמל השיג תעינמב תאטבתמה - תילכלכ תומילא
הבר הלפשהל תמרוגה תוגהנתה יהוז ,גוזה ןב לש ויניע תואר יפ לע ףסכ תבצקהו םייפסכה
.גוזה ןבב תולתה תרבגהל םג ומכ

.באכו הלפשה תשוחת תבסה ךות ןוצרמ אלש ןימ יסחי םויק תייפכ - תינימ תומילא

הכומה השיאה ינויפא
הלוכי איה ;תילכלכ-תיתרבח הבכש לכבו הלכשה תמר לכב ,ליג לכב תויהל הלוכי הכומ השיא
,םירקמה בורב ,המצע האור הכומה השיאה .םירחא םייח ימוחתב תחלצומו תיאמצע תויהל
ןב תומילא רואל המשא תושגר תובר םימעפ השח איה ןכלו יגוזה רשקה תחלצהל תיארחא
לכותש וז איהו הב היולת הניקת םיסחי תכרעמ לש המויק יכ ןימאהל הטונ איה .היפלכ גוזה
תקזחתמ ףא וז השוחת .הנתשי ןכא בצמהש הווקת הב תכסונ וז הנומא ;בצמה תא תונשל
.ולש תומילאב התוא םישאהל הטונ הכמה גוזה ןב ןכש

לככ .תישפנה התורדרדיהל םרוג םירקמ הברהב רשא םימסק לגעמל המצע הסינכמ השיאה
תא המישאמ איה .ותוללעתהו ויתוכופהת תא לובסל התונוכנ הלדג ךכ ,הלדג גוזה ןבב התולתש
- תומילאהו התואמצעמ דועו דוע תדבאמ איה ,ויתויפיצב תדמוע הניאש לע רתויו רתוי המצע
.הפירחמו תכלוה קר - ליבקמב

בלשמ - תומילא לש לגעמ םייק םירקמה בורב .הפיצר הניא השיאה יפלכ תומילאה םיבר םירקמב
,הלילח רזוחו ,עגור תפוקתל דע ,תולצנתההו סויפה בלש ןכמ רחאל ,תוצרפתה ,סעכה תריבצ
.ןמזה םע תומילאה תפרחה ךות

.ךגוז ןב לש חורה בצמב םיינוציק םייונישמ תששוח תא םא *

תששוח וא ויתושגרב עוגפל תששוח תאש ןוויכמ ךגוז ןב ונוצרל תובורק םיתעל תסנכנ תא םא *
.ותוא סיעכהל

ךיילא סחייתמ אוהשכ ךגוז ןב לש ותוגהנתה לע םירחא ינפב תלצנתמ ךמצע תא תאצומ תא םא *
.תמלוה יתלב הרוצב

ותבוגתב וא ךגוז ןב לש ויתונוצרב םייולת ךלש תונוש תויוליעפו ךיירבח םע ךייתושיגפ םא *
.היופצה

וא האנק תפקתה ךלהמב םיצפח ךיילע קרז וא ךתוא ףחד ,ךב טעב ,ךתוא הכיה ךגוז ןב םא *
.סעכ

.תדמתמ הנכס תשוחתב היח תא םא *

תכרעמ לע םידיעמ םה יכ יעדתש בושח ךגוז ןב םע ךלש רשקב ולא םינמיסמ קלח ההזמ תא םא
.תיזיפ וא תישפנ ,המילא םיסחי

םילאה רבגה ינויפא
םימילאה םירבגה בור .םילא רבג תויהל לוכי תילכלכ-תיתרבח הבכשו הלכשה תמר ,ליג לכב
אלו םייטפמיס םיארנ םה ללכ ךרדבו תורחא תוכרעמב הניקתו תיביטמרונ הרוצב םידקפתמ
.םימייאמ

,םעז יפקתה ,האנק ,תויביסלופמיא :ןוגכ תוגהנתה תונוכת םימילא םירבגל יכ ואצמ םירקחמ
יכ ודיעה םיכמה םירבגהמ 80% -כ .גוזה תבב תמזגומ תולתו תונשוכר ,חור יבצמב םייוניש
.םמא יפלכ תומילא יוליגל םידעה םידליכ וא םיכומ םידליכ - תומילאל םתודליב םיפושח ויה

.םירבחו החפשממ ךתוא דדובל הסנמ אוה םא *

,תובר ןופלט תוחיש ,םיבקעמ ןוגכ תיביססבוא תוגהנתה ידכ דע ,תינוציק הרוצב יאנק אוה םא *
.עגר לכב תאצמנ תא ןכיה תעדל ןוצר

.וב תדגוב תאש הבשחמהמ הדרח ףקתנו ןדשח אוה םא *

.ויתויעבב הביבסה תאו ךתוא םישאמ אוה םא *

.תומילאב ךייפלכ גהנתמ אוה םא *

.והשימל ךכ לע ירפסת םא תומילאה תא ףירחיש םייאמ אוה םא *

.ולש תויוצרפתהל תוירחאה תא ךיילא ריבעמו המילאה ותוגהנתהל שחכתמ אוה םא *

.ותוגהנתה תא הנשי אוה ינתשת תא םא קרש חיטבמ אוה םא *

.ותוא יבזעת םא ומצעב עגפי וא דבאתיש םייאמ אוה םא *

רשקל לאיצנטופ לעב רשקב וא םילא רשקב תברועמ תא - תולאשהמ קלח לע בויחב תינע םא
םבוחב םינמוט םה ,םיינוציק תונשוכרו האנק ינמיס קר םיעיפומ םא םג יכ רוכזל בושח .םילא
!תוניצרב סחייתהל שי ,ושממתה אל םא םג ,תומילאב םימויאל .דיתעב תיזיפ תומילא לש הנכס

.תומילאה לגעמ תא ץורפל ןמזה הז

- יניבתש בושח
.ךתמשאב תמרגנ הניא תוללעתהה *
.איהש הביס לכמ ,תומילא לש ןברק תויהל ךל עיגמ אל - תוללעתהל היואר ךניא *
.תומילאה תא רוצעת אל ךגוז ןב םע רשקב תוראשיה *
.הפירחמ קר תומילאה ןמזה רבועש לככ *
.לגעמה תא ץורפלו תומילאב םחלהל הלוכי תא *

ךיידלי לע יבשח
עגרמ תומילאל םידע ולא םידלי .םידלי םג םנשי םישנ יפלכ תומילא הנשי ןהבש תובר תוחפשמב
םירקחמ .המוצע םהילע העפשהה .הרוק המ םיעדוי םניא םהש ךל המדנ םא םג ,התושחרתה
יישקמ ,תולגתסה יישקמ ,בר ישפנ חתממ לובסל םילולע תומילאל םידע רשא םידלי יכ םידמלמ
.תומילא תודדומתה יכרד לוגיסמ ןכו ,רשק תריציב םיישקמ ,זוכיר

!םימילא םירבג לש ףסונ רוד עונמל ךכבו תומילאה תא רוצעל ןמזה הז

?תושעל רשפא המ
ןב דחא םויש הווקמ הכומ השיא לכ ;"רדתסי לוכה דחא םוי"ש הווקתב תויח תובר תוכומ םישנ
.דובכב הב גהניש חיטביו לצנתי ,הנתשי הגוז

םאש ירכזתש בושח .בטיי אל ,רימחי קר בצמהש רתוי בר יוכיסה יכ תדמלמ ,ונרעצל ,תואיצמה
השלוח תדמע התואב תראשנו תומילאה תא החיצנמ תא ,אוהש ומכ בצמה תא ריאשהל תרחב
.היואר תא םהלש םייחה תא תויחל ךממ ענמתש

....תושעל ליחתהל בושח ןכל

םינפמו ימינונא תוריש םינתונה םוריח יווקל תונפל ץלמומ - ץועייל תונפל אוה ןושארה בלשה
תעינמלו לופיטל םיזכרמ םימייק הליהקב .ךל עייסל םילוכיה הליהקב לופיט ימרוג לש תשרל
!ךבצמב קוידב תואצמנה םישנ תואמל םוי לכב םיצעיימה החפשמב תומילא

קר רבד לש ופוסב ןכש ,ץועיי תלבקו עדימ ףוסיא ךרוצל הדעונ עוצקמ ישנאל היינפה - ירכז
ינטרפ לופיטל תונפל םאה ?גוזה ןב םע לופיטל תונפל םאה :לועפל ךרד וזיאב טילחהל הלוכי תא
םאה ?הרטשמל תונפל םאה ?ינטרפ וא יתצובק לופטל גוזה ןב תא תונפהל םאה ?יתצובק וא
טלקמל תיבהמ תאצל םאה ?יטפשמ לופיטב ליחתהלו ןיד יכרועל תונפל םאה ?הקחרה וצ איצוהל
!הטילחמ תא - תרחא ךרד לכבו ולא לכב ?תוכומ םישנל

הרטשמל היינפ
!ךכ לע חוודל בושח תומילאה לגעמ תא רובשל ידכ

םורגל לוכי קוחב שומישה .הרטשמה תוברעתה רחאל חוכב שומישמ םיעתרנ םיבר םיכמ םירבג
.םהישעמ תא לוקשל םהל

תויוצרפתהל ףא םיתעלו בצמה תנצקהל םורגל םג הלוכי הרטשמל היינפ :רוכזל בושח םלואו
.תומילאה םוחתמ עוצקמ ישנא םע היינפה ינפל ץעייתהל ,אופא ,ץלמומ .תופסונ

הנגה וצ
וצה ;םילא החפשמ ןב דגנ הנגה וצ תתל טפשמה תיבל רשפאמ החפשמב תומילא תעינמל קוחה
:(ןתצקמ וא ןלוכ) תואבה תויוגהנתהה תא עבצל םילאה םדאה לע רסוא

.הריד התואמ םיוסמ קחרמב תואצמיה וא ןנולתמה ררוגתמ הבש הרידל הסינכ רוסיא
.םוקמ לכבו ךרד לכב ןנולתמה תא דירטהל רוסיא
.(תרחא תושר םעטמ וא ל"הצמ ןתינש קשנ תוברל) קשנ קיזחהל וא תאשל רוסיא

.תומילא התייה יכ חכוה םא דבלב דחא דצ דמעמבו ,הבר תוריהמב ןתניהל לוכי וצה

.ץראה יבחרב תוסורפה ו"ציו לש םייטפשמה תוכשלב ןיד יכרוע םע ץעייתהל ןתינ

תומילאב המלסהל םורגל לוכי ףא םיתעלו ךנוחטיבל תטלחומ הבורע וניא הקחרה וצ :רוכזל בושח
.ךרובעב רתויב החוטבה ךרדב רוחבל ךל עייסי יעוצקמ ץועיי .ךייפלכ

?ךגוז ןבמ דרפיהל תלקוש תא םאה
םא םג .הטרחו המשא לש תושוחתב ללכ ךרדב הוולמ איהו הטושפ הניא רשק םייסל הטלחהה
.ידימ ןפואב דרפה תא עצבל םירשפאמ םיאנתה דימת אל דרפיהל הטלחה תמייק
!ןוכנ דרפיהל תעדל בושח ןכל

?םילא גוז ןבמ ןוכנ דרפיהל ךיא
תנמ לע תושעל ךיילעש םירבד רפסמ םנשי ,המילא םיסחי תכרעמ בוזעל תלקוש תא םא
:ךב עגפת אלו החוטב אהת גוזה ןב תא ךתביזעש

.החפשמב תומילא תעינמלו לופיטל םיזכרמב עוצקמ ישנא םע יצעייתה - החוטב תינכת יניכה *
.םוריח תעשב הרזע תלבקל תונפל ןתינ ןאל יקדב *
.הדרפה תעב וב ירזעיהו ךתינכתב בורק םדא יפתש *
.םוריח תעשל חוטב םוקמב ףסכ יניכה וא קנב ןובשח יחתפ *
.תיבב אצמנ וניא אוה רשאכ יאצ ,בוזעל תטלחה םא *

הלוכי הדירפ .תנכוסמ תויהל הלוכי ןכל םדוק תיזיפ םילא היה אלש גוז ןבמ הדירפ םג - בל ימיש
!תומילאה םוחתמ עוצקמ ישנא םע ץעייתהל בושח הדירפה ינפל .תוינוציקב לועפל ול םורגל

ןושארה דעצה תא ישע
תוסונמ תובדנתמ ידיב םישיואמ םוריחה יווק .םוריח יווק לש תשר ךיינפב םיסרופ ו"ציווב ונא
.םוריח בצמב הכימת ןכו תינושאר הכימת ךל קפסל תולוכיה

לופיטל םיזכרמה - ךיירוגמ רוזאב םיאצמנה םילפטמה םימרוגה לע עדימ לבקל ןתינ םוריחה יווקב
.דועו ו"ציו לש תויטפשמה תוכשלה ,החפשמב תומילא תעינמלו

.הז רמאמ ףוסב ןופלטה ירפסמ .ימינונא ןפואב םוריחה יווקל תונפל ןתינ

רוזעל ןתינ דציכ
?המילא םיסחי תכרעמב תאצמנה החפשמ תבל וא הרבחל רוזעל ןתינ דציכ
ךא ,תומילאה לגעממ תאצל הצורה הכומ השיאל עויסב בושח דיקפת החפשמ ינבלו םירבחל
בל םישל ןתינ םיתעל .ןתייעבב ןתביבס תא תופתשמ ןניא תובר תוכומ םישנ רעצה הברמל
םינייפאמה םיפסונ םינמיסל ןכו ,החפשמ ינבו םירבחמ תוקחרתהו קותינ ,תודדובתה ןוגכ םינמיסל
.המילא םיסחי תכרעמ

:תובושח תורעה רפסמ ןלהל ,תומילאה לגעממ תאצל החפשמ תבל וא הרבחל עייסל ךנוצרב םא

םיבר םירקמב .הלקה תשוחת השיגרמ ,התייעבב הרבח וא רבח תפתשמה הכומ השיא *
הניא איה רשאכ םג ,םילא גוז ןבמ דרפיהל הכומה השיאה תא דדועל איה הנושארה הבוגתה
השק קתנל דואמ השק יכ רוכזל בושח .הגוז ןבמ דרפיהל הלוכי וא הצור ןכא איהש החוטב
השיאל תתלו רשקה ךשמה יבגל היתונוצרל בישקהל ץלמומ ןכל .תומילא הנשי רשאכ דוחייבו
.ךשמהב לועפל דציכ טילחהל המצע

רוזעל בושח .השק תומילאמ תולבוס ןה םא םג "תוכומ"כ ןמצע תורידגמ ןניא תובר תוכומ םישנ *
.הלש רשקה תא םינייפאמה תומילאה ינמיס תא תוהזל השיאל

הכימתו דודיע .תומילאה תושחרתהב המישאהל אלו השיאה יפלכ םייתרוקיב תויהל אל בושח *
.רתוי הל ועייסי

ןהל רוזעל בושח .ןגוז ןב לש המילאה תוגהנתהב תומשאה ולא ןהש תושיגרמ תובר תוכומ םישנ *
.ןתמשאב תמרגנ הניא תומילאהש ןיבהל

ןגהל תוסנל הל םורגל הלולע תרוקיב :הינפב הכומה השיאה לש הגוז ןב תא רקבל אל ץלמומ *
ןיא דחא ףאלשו ,ותוגהנתהל הקדצה לכ ןיאש הל ריבסהל בושח .ךמע רשקה תא קתנלו וילע
.תומילאב הילא גהנתהל תוכז

.תומילאה אשונ םוחתמ עוצקמ ישנא םע רבדל התוא דדועל שי *

.הל עייסל דציכ דומלל תנמ לע יעוצקמ ץועייל ונפ *

,ךתעדל דוגינב ,גוזה ןב םע ראשיהל הטילחה איה םא םג .דואמ דע השיאל הבושח ךתכימת *
.ךתרזעל קקדזת איה דיתעב יכ ןכתייש ןוויכ ,רשק לע התא רומשלו החותפ תלד ריאשהל בושח

:םוריחה יווקל ונפ ףסונ עדימ תלבקל

:ו"ציו לש םוריחה ווק לש ןופלטה ירפסמ
03/5461133
08/6376310
02/6514111

:תויתד םישנל עויס זכרמ לש ןופלטה ירפסמ
02/6555744
02/6555745
:םורח ירקמל רפיב
23912 יונמ 02/6294666

!םויה דוע ינפ