אובמ

םינוידל הכז רשא ,בושח יכוניחו יתרבח אשונל םינורחאה תורודב הכפהנ הווצמה תב תגיגח
תורוקמ ןיא .םיפירח םיחוכיוול םרגו ,הנש םינומשכ הז םיקסופה ילודג ידי לע םייתכלה
ארמגב תרכזומ הניא הווצמה רב תגיגח םגש רוכזל שי ךא ,הז גהנמ םיריכזמה רתוי םימודק
.שרופמב

רבחמה לע רצק עקר הבושת לכל ונמדקה .םנושלב םיקסופ השימח לש םתבושת תא ונאבה
םירבסהו תורעה ידי לע תובושתב םיארוקה תא ךירדהל וניסינ .("רבחמה תודלות") ותפוקתו
קסופ לכ לש תינייפואה תיתכלהה השיגה תנבהבו םיקסופה ירבדב קימעהל תנמ לע ,םירצק
ותוא לש םידחוימה םיווקה תגצהב ןוידה תא ונמייס .("תורעהו הכרדה ,םוכיס - הבושתה")
תא הוושנו תוטישה שמח לכ תא םכסנ ןורחאה קרפב .("הבושתה לש םינייפאמה") קסופ
תורפסב הווצמה תב תגיגח לש תוחתפתהה תאו ףצרה תא ריבסהל הסננ .תונושה תושיגה
.תונורחאה הנשה םינומש ךשמב םייתרבחה םייונישה עקר לע ינומרהו ינויגה ןפואב םיקסופה

תועדה תא ריכהלו הווצמה תב תגיגח לש יתכלהה אשונה םע דדומתהל הווצמה תבל בושח
הנווכ ונל ןיא םירבדה תגצהב .תונוש תויכוניחו תויתרבח תושיג םג תופקשמ רשא ,תונושה
תוטישה תא ריבסהלו תוארהל וננוצרב אלא ,תאז תניינעמו תבכרומ היגוסב עירכהלו קוספל
התסינכ םויב הווצמה תב תגיגח לש תיכוניחה תועמשמה תא שיגדהלו ,ןוכנה ןרשקהב תונושה
.תווצמה לועל תבה לש

אבה קרפל רבעמ ןכותל הרזח