שיר לשבת


המחבר: אברהם. שמו בראש החרוזים: אברהם חזק

נוסח השיר
אשירה לכבוד יום שבת. בקול נעים וזמרה.
כי חשקה רוחי בו חיבת. וזכירתו נפשי שמרה;

בסוד מלך ומטרונה. אפתח שפתי ברינה.
אולי אמצא חנינה. מאל חי מושל בגבורה;

רמוזים הם בסוד ואו הא. ונשפעים מיוד הא
והכל מתיחדים בהא בסוד אחדות גמורה;

היודע סוד זה אשריו. ואשרי בניו אחריו.
אזי ישמעו דבריו. ללכת בדרך ישרה;

מצות אביך אם תשמור. וסוד התורה תגמור.
תזכה ותעלה להר המור. ותחי נפשך במהרה;

חיש לכת אל מדרשך. לתת מזון לנפשיך.
אזי תזריח שמשך. ותהי נפשיך מאירה;

זכור את ימי הקודש. נתנם האל לחדש.
בם פלאי תורה ולחדש. חומר להגביה צורה;

קיימו שלש סעודות. ואכלו לחם חמודות.
אזי תהיו גאולות. מדין חיבוט קבורה;