תישרדמ אל ןושלב שרדמ

1 ןונגע י"של תולבונ יתש לע

ןשח הילד

ג"סשת - "תעד" רתאב הנושארל םסרופ


שרדמ ןושל ,רושימל בקעה היהו ,ןונגע :חתפמ תולימ


ינונגעה טסקטה לש וביט תנבהל השדחה הירואיתה תא ונדמעה ןונגע תריצי לע בחר רקחמב
רשא ישרדמה לדומה 2 .תישרדמה תורפסה לש ילאוטסקטה לדומה רבע לא תוללכתשהה ןמיסב
ןורקיע לע תססבתמה טסקטה לש תיגולומטסיפאה תרגסמב ןייפואמ טורפ רתיב ונידי לע טטרוש
התישארמ רבכש ףא 3 .וז תרגסממ תרזגנה הינויפא לע תיטיונמרהה היגולוטנואבו ,יוצימה יא
תיינבב הינפל הדמע תוחתפתה תכורא ךרד תרבכ ,שרדמה םע תירבב תינונגעה הריציה האב
רחא תודחא םינש םירשעה תונש ףוס תארקל קר וילגר לע דמע אוהו ישרדמ-וטסקטה לדומה
ךרוצה םושמ קר אל לח ילאוטסקטה לדומה תדמעהב רוחיאה .הצרא ןונגע לש הינשה ותיילע
םיילאוטסקטה ןהימושייש ,ול תודחוימה היגולוטנואהו היגולומטסיפאה לש ךשוממ דומילב
המישרמ הישעל (1912-1924 :הינמרג תפוקת) תינונגעה הריציה לש הינשה הפוקתב ועיגה
4 .(108-112 :ופי תפוקת) ןונגע תריצי לש הנושארה הפוקתל סחיב תיתועמשמ תוחתפתהלו
וז איה ישרדמה לדומל ל"זח ןושל לש שרפמה ןונגסה לש ותוינויחב הרכהה רסוח רקיעב ,אלא
תופוקתה יתשב תוריציב ל"זח ןושל לש התואיצמ 5 .וילגר לע םוקלמ ישרדמה יחה תא הבכיעש
תינונגעה הריציה לש תימינפה תורשקתהה ןמ יעבט ןפואב העבנ רחא וא הז ןונימב תונושארה
התרעתהו ,תיגולומטסיפאהו תיגולוטנואה התנבהב הילא הרדח איהש לככו ,ל"זח תורפס םע
ינכפהמה בותכשה דע ,םוקמ לכמ .רתוי םיפופצ תויהל וכפה ולא םייוליג הלש ינכותה בחרמב םג
םומיקב יאמצע דיקפת הל שי םימכח ןושל יכ תפרוג הנבהמ ועבנ אל םה ,'הלכ תסנכה' לש
6 .טסקטה לש היגולוטנואהו תויועמשמה

לש תונושארה תופוקתה יתשב התיה אל תישרדמ-תינונגס הרכהש ךכל רתויב טלובה יוטיבה
,קהבומ ישרדמ אל ןונגסב רהצומב ובתכנש תומלש תוריצי לש ןתואיצמ איה ,תינונגעה הביתכה
היהו' :תולבונה יתשל הנוכה .תויל"זח תוינונגס סומלוק תוטילפ ןנשי ןהב םגש ,ןייצל שי יכ םא
ןונגסב הבתכנש 'הימי ימדב'ו ,יארי ןונגסבו 7 (ב"ערת) ופי תפוקתב הבתכנש 'רושימל בוקעה
8 .(ג"פרת) הינמרג תפוקת ףוס תארקל ,יארקמ


:ןושאר קלח

ערה רציה שרדמ - רושימל בוקעה היהו

ררועמ ,'בוקעה'ב ונתוא םימדקמש תונווכ תרהצהו ,רסומה תואבומ ,םיזורחה ,םיקוספה לילב
ישרדמ אוה ותוהמב רשא ,טסקט ונינפל םא םג .ישרדמ טסקטכ ורוזחש תורשפא רבדב קפס
תא םג יעבט ןפואב תואלממה תוינשרפ תולעת ךותב םישבוגמ וירמוחו ,(תרחא וא וז הגרדב)
החוד הניא ,תיתיזח ול תדגנתמה תינונגסה המגמה םאה ,הלאשה תלאשנ ,טסקטה ןכות
?הז ןיממ רוזחש תורשפא לכ ההשמו

הב וארש שיש ,'בוקעה' תנקסמל ,יאריה ןונגסה ןיב תוידוגינב הטבלתהש תרוקיבה תכובמ
תא תתמאמ ,הרואכל 9 ,לארשי ינומא ימולשמ אוהש רוביגל המיאתמ הניאש ,הכלהל הריתס
התואמ אל ןיטולחל יכ םא ,הרוצל ןכות ןיב המאתה רסוח לע העיבצמ איהו ,ונילעהש קפסה
.הביס

10 :רומוה לש בוטרוקב ךכל סחייתה ,ומצע ,ןונגע

.הכלה רבדב יתיעטש אצמש יתבתכש תחא הדגא לע אישוק השקה לארשיב הארוה הרומ
עברא ןב רוחב עגר ידכ ךות ץרית - יל בתכו חרטש דע ברה ותוא וב השקתנש רבד םרב
(228 'מע ,ימצע לא ימצעמ) וקדנס ינאש םינש הרשע

המ' לאכ ורופיס לא סחייתמ ןונגעש המדקהה ןמ הארנ ,ולא םירבדמ עמתשמה רומוהה ףא לע
,השקמה השקה וילע 'הכלה רבד'ל הדוגנ ךותמו ,הדגאכ ותריצי תא הנכמ אוה .'הרותל בורקש
רופיסכ תינרדומה תועמשמב אלו 11 ,ל"זח תדגא לש תועמשמב הילא סחייתהש םיניבמ ונא
13 ,אהי רשא אהי ,רוחב ותוא רתפש תולקה ,םירבדה ןמ תעמתשמה תויניצה ףא לע 12 .ןוידב
ךייתשמ הז טסקט םא םג יכ ךכ לע העיבצמ ,לארשיב תוארוה הרומ וב השקתנש ישוקה תמועל
,הכלה ,שרדמ) םיינשרפה ותושבגתה יבלשמ דחאב ,ל"זח לש ישרדמה ילאוטסקטה לדומה לא
ירחא .תילאוטסקט-םינפה הקימנידה תא ןיטולחל 'רובק'ל חילצה יאריה ןונגסהש ירה ,(הדגא
תורעתה ןיבו ,תויתילכת תויצאיצוסאו ,אתכמסאכ םיאבה םיקוספ ירבש ןיב ןיחבהל עדנ דציכ ,לכה
?םיקוספב תילאוטסקט

לש ורמאמב םייוצמ ,םיינושאר תודדומתה תונויסינ ףאו ,הלאשה ,ינונגסה בצמה לש הז רואית
ןונגע לש שומישל תורחא תוירוטר וא תוינוריא תוישומיש תוירוגטק גיצמ ,סיו 14 .'בוקעה' לע ,סיו .ה
םע דחי .תיביטאיצוסאה םתויארקא רבדב הנקסמל עיגמ םג וא ,ל"זח ירמאמו םיקוספ םייוטיבב
.רתסא תליגמו ,בויא :םייארקמ םידקומ ינשל סחיב ,תישרדמה הלאשה תא הלעמ אוה ,תאז
םילוע ןכו ,בויא רפסל דחוימה יריבחתה הנבמה לש שולק דה ונא םיעמוש רופיסל החיתפב'
םיאטבמ ארתב אבב ... םיפדה ... בויאב םיקסועה םיידומלתה תורוקמה ןמ םיפסונ םיביטומ
לש ורופיסב םיעיפומה םיביטומה ןמ קלח .בויא תא ל"זח לש םתייאר ךרד תא הבר תובחרב
םג .(91) '.וללה תורוקמה לע הרישי תוכמתסה שיש תואדווב דיגהל ןיא ךא ,םש םייוצמ ןונגע
םיקוספ ,רתסא תליגממ םיצובישה לש םרועיש' :םלענ ישרדמה ןינעב וקפס ןיא ,רתסא תליגמ יבגל
יכ םנמוא הארנ ... הריציב רחא רוקמ לכ לש ורועיש לע תיתומכ הניחבמ הלוע ,םיקוספ ירבשו
םיצבושמ םירחא תורוקמ תורשעש יפכ ,אדירג תיביטאיצוסא איה וללה םיקוספה בור לש םתעפוה
קפסה םע דחי םלוא .'(תידממ דח הלימ) דבלב תירקת רדגמ םיאצוי םניא םבורו טסקטה ךותב
הריציה לש התובכרומל םרות וללה םיצובישה ןמ קלח תוחפלש ,הארנ ךא' :סיו לש ותעיבק האב
:ותנקסמו ,הלאשה תניחבל םידחא תונויסינ גיצמ סיו .(114) 'התוא תודימעמה תואדיאה הניחבמ
רתסא תליגמב םיקסועה ,ל"זח תורוקמ ןיב הרפמ יגולואיד סחי םייק םאה ,הלאשל בר םוקמ שי'
'הריציב םירוביגה תולועפ תא ןייצמ וא ראתמה יתירקתה דבורה לש רתוי םיקמע םידבר ןיבל
.(115)

,הריציב םירוביגה תלועפל רבעמ דמועה ,'בוקעה'ו ל"זח ןיב הרפמ יגולאיד סחי תניחב ןכא
הכורכה ההשמה ישרדמ יתלבה ןונגסה תייעבלו ,ישרדמה הביט תניחב לא ונתוא הריזחמ
.הבקעב

.טסקטה תניחבל ונינפל םיכרד יתש

השק וז ךרדב ךלנ םא .ינונגעה טסקטב םייוצמה םיישרדמ םיביטומו םיאשונ תניחב - תינכות
ךרדה ןמ הנוש היהי אלש דבעשמ דוביע ןימ היהת האצותה .תיגולאיד הירפה רבדל היהי
.שרדמ ארקהל לכוי אל ךא ,ונכותב קר ,תיארי -תינברה

םג םינפבמ ליבותש ,ישרדמה לדומה יפ לע ודוקפת ךרדו טסקטה תווהתה תניחב -תיגולוטנוא
.ותוא אלממה ןכותה לא אליממו ,הווהתה ונממ ילאוטסקטה עסמה לא

רקיע תא דקימ ,ישרדמ אל ןונגסב שרדמ בותכל ינונגעה ןויסינה יכ ,איה ינשה הרקמב ,החנהה
.ותווהתה תובכש לא רדח אלש ,טסקטה לש תוינוציחה תובכשב ץמאמה

תירסומה הכרדהה םאה .ונינפלש טסקטה לש ותוליזנ תדימ איה ןחבנ התוא הנושארה הנוכתה
תועמשמ לעב לבגומ טסקט ונל גיצמה ,יתוהמ ןינע איה םיקרפה ךותבו קרפ לכ ינפל תאבומה
ומכ ,ומצע טסקטה לש ודוקפת וליאו דבלב יאריה ןונגסב ךורכ הז ןינעש וא ?תרחא וא וז ,תחא
?טסקטה תא םינוב םהיתודוסי רשא ול רבעמ םיכלהמ ול שי ,ישרדמה הז

ידיסחה ורוקמ לע ודמע הברהש ,ןוחטבה תדימו ט"שעבה לע ידיסחה רופיסה תא חקינ ,אמגודכ
15 .םהיניב םיינושלה םייונישה לע ריעה אל םהמ דחא ףא יכ םא

'רתויב ךורא קרפה ןכלו השעמ ךותב השעמ ףוצר וכות' :קרפה ינפל המדקהה םאה :איה ונתלאש
ידכ אלא תאז יתישע אל יכ םימורמב ידהש' :וירחאל רבסהה ירבדו 16 ,וילא םג תנווכתמה (3)
ןכא ,(6)'... ידכ ,ןאכ סכומהב השעמה תא יתגצהו ... םינבל ןמיס תובא השעמ יכ ךל תוארהל
,לייווצרוק תעדכ םא .תונושה ויתוגרדב ינוריאה הזל םג ,אוהש ןבומ לכב ודוקפת תא הליבגמ
תוידוגינ -תנתוממה התנוכתמב וא ,םישחרתמ םיסינ ןיאש -געל לש ינוציקה התנוכתמב הינוריא
הינוריא ,סיו תעדכ םא 17 .'המימתה הנומאהו תיתדה תואדו'ה תא הדבאש תואיצמה' ןיב
רציה ידבעש ,םינורחאה וליאו ,םיסנל םייואר ויה םינושארה 'ה ידבוע יכ - החיכומה התנוכתמב
?םהל םייואר םניא ,םה רקשהו

רבחתמ וירחאלש ינונגעה טסקטהו ,רבסה ירבד ,קספה ,ינונגס חוור הז עטקב תוארל שי אמש וא
וליפאו ,םיינושלה םייונישב םיאטבתמה םייטרפה וישגדהב יכ םא ,ידיסחה רופיסה יביכרמ לא
חוורה ינפל ןינעל אבה עטקב רזוח אוה ןכא 'ונניינעל רוזחנ ךא' :רמוא רבחמה רשאכ .םהמ הנבנ
.ינונגסה

הנהו ,קוחרמל םהיניע ואשיו ,הרזע אובת ןיאמ םישקבמו םיהות ותשאו םייח השנמ דוע'
.'חתפ לע רבוע םיסוס השולשל םותר לודג ןורק

:ידיסחה רופיסב ט"שעבה דמעמל ההז הז דמעמ

... ךלוה אוה הנהו ... וב השעי המ קוחרמ תוארל הקעמה לא ואצי וידימלתו ט"שעבהו'
.'ותארקל ... תככוסמ הלגעו

תוארלו ותולל ... ט"שעבה בציתיו' :ינונגעה הז תמועל 'רזופמ' אוה ידיסחה רוקמב חסונה םנמוא
תא אטבמ ינונגעה טסקטב חסונה יוניש .'קוחרמ ט"שעבה האריו' :ךשמהבו 'וכרדב היהי המ
תלואג רופיסב םירמ לש התובצייתה תא תזכרמה ידיסחה רוקמה ןושלב תינשרפה ותודקמתה
תא אריו' :הירומה רה תא םהרבא תייארל הסחיב (ד ב ,תומש) 'קוחרמ ותוחא בצתתו' :םירצמ
תויארקמה תויארה יתש לש ינשרפה בולישה .הדקעה רופיסב ,(ד בכ 'רב) 'קוחרמ םוקמה
םא ,יאובנ ןויזח ןיעכ קוחרמ היפצ לש דמעמ ותוא .ותשאו םייח השנמ לש םתייארב ףקתשמ
הלצהה אובל הרומא הנממ הלגע התואב היפצ לש דמעמ ותוא אוה ,הדקעה לש םאו םירמ לש
אצויה םש ,ותשאו םייח השנמ לצא רבדה ךכ אל םלוא 18 .רפכה ןודא חילש 'תובעה' טושה לעבמ
:אוה הלגעה ןמ

ורוזא תא חתופ ... ונורק יזנג ןחובו קדובו ותלגעב שפשפמו ... םשמ דרוי דחא ירפכ'
.'םתונחל סנכנו וידיב וטוש לטונ ,בחרה

םלוע ןודא לש וחילש אלא ,רפכה ןודא חילש לש אל םשור השוע אוה ןאכ ,ומצעב טושה לעב והז
יוצמ תושרה בוח ןוערפב ץחלה םג 19 .'תורתסנ יזנג קדובו ןחובה טפשמ תדמ דיב זחואה'
הטילש ול רשפאמה עקר הוהמ אלא ,שוריפב טושה לעבל רבוחמ וניא יכ םא ,ינונגעה רופיסב
:רמאנ ותשרב ולפנש רחאל . (7) 'שממ היחת לש לטכ םהל קקזנ ירה ופסכו' :םהב תטלחומ
.'תאזה הנשה דעב תונחה רכש ריעה רשל םלשל ידכ םדיב שיו טעמ דוע יכ ואר יכ ,דאמ וחמשיו'
ךכב .ל"זח ןושלל ןונגסה רבוע 20 ט"ערתל ב"ערתמ 'בוקעה' תואסריג ייונישב םייניבה עטקב
תגצה ,רמולכ .ישרדמה טסקטה לש תוינטלומיסה תנוכת תא ריבעהל ינונגעה טסקטה חילצמ
21 .תיראניל היגולוטנוא לעב ישרדמ וניאש טסקטל ךרצנה רבסה חוור אלל תורבוחמ תונומת

,םהיתועבשהמ אלו םהמ אל לעפתנ אל לרעהו ... תועבשהו יוציר ינימב הליחת ותוא וחד'
ודי תא ולטנ והוריזחה דימ לבא .אציו ףרוע םהל הנפו ונימיב ונתנו ולאמשמ וטוש לטנו
'.םינונחתו השקבו הריתי הבח םשל םישוקשיק המכו המכ הילע ורזפ

ןונגע טקונש יל"זחה ןונגסה .ותשאו ינוונחה ידי לע תקשונמה וז איה ,טושב תזחואה די התוא
טושה תייוה תא תונטק טסקט תודיחיב תונחבהה ידי לע ןירקמ ,דיל דימ טושה תרבעה רואיתב
.ידוקפת וא ירואית רזיבאכ אלש

לש סחי וניא ,וב עוטנה ידיסחה רופיסל ןונגע לש הדגאה ןיב סחיה יכ ,אצוי הכ דע הלועה לכמ
תא םיווהמה ,ידיסחה רופיסב םייוצמה תודוסי לש שדחמ הבכרה אלא ,ינוריא וא ירסומ חקל
וסחיב ישרדמה טסקטה ןמ ונל תרכומ וז תילאוטסקט-וטנוא תוהמ .ינונגעה טסקטה תוהמ
הקיגול 'לובסל' הלוכי יעמשמ-בר ינאטלומיס טסקטכ תיארקמה היגולומטסיפאהש דועב .ארקמל
ןייטצמה ,יעמשמ דחה ,יאריה טסקטה ,ויבקע לע רזוחה רואיב לש הרוצ הל הנקמ ףא איהו ,וז
יביכרמ לע ינונגעה טסקטב וז הקיגול תלעפה .ללכ הל םיאתמ וניא ,תונווכה תנווכהבו םירבסהב
ןונגסהש ןויכ םלוא .רחא ילאוטסקט עצמ יבג לע םימדוק םירופיסב ומכ תישענ ,ידיסחה רופיסה
.ונמצעב וילא ךרדה תא תושעל ונילע ירה ,ונממ ונתוא ההשמ יאריה

שיש אצמנ ,ינונגעה ינשרפה רוזחשה ךותמ ,ידיסחה רופיסה לש םיביכרמה תא ,בוש ,דימענ םא
הנומתה .ןידה תדמ תא ודיב זחואו בוח עורפל אבש תושרה חילשו ,תובע טושו ,הלגע :ונינפל
:והיעשיב קוספה שרדמ לא הליבומ

הלגעה תותובעכ המוד ףוסבלו איכוב לש טוחל המוד הליחתב ערה רצי יסא יבר רמא
(ב\א"ע בנ הכוס) האטח הלגעה תובעכו אושה ילבחב ןועה יכשומ יוה (חי ה 'עשי) רמאנש
(םש 'עשי י"שר) 'ךושמל ןורקה תא וב ןירשוקש- הלגעה תובעכ' :י"שר

,ערה רציב תקסועה הכוס תכסמב םש המלש איגוסב ןותנה ידומלתה שרדמה ןמ םירזוחשכ
רופיסב 'הבע לקמ'מ ינונגסה יונישה .ול תונשרפ ןימכ יושע אוה יכ הארנ ינונגעה טסקטה לא
תודוסיה תבכרה לש תווהתהה תריז לא ונריבעמ ,תינונגעה אסרגב 22 ('תובע) טוש'ל ,ידיסחה
תונוכת תוהמ תא םג אלא תועמשמ קר קפסמ וניאש ,ישרדמה עצמה סיסב לע תועמשמ ידכל
ןורקה ןמ אציש ,ירפכ ותוא לש ותומדב וב חתופמ 'הלגעה תובע' :ישרדמה ףורצה .תועמשמה
ותייווה לכ יכ המדנש וטוש תא ודיב ךפהמו ותלגעב טטוח אוהשכ ,םיסוס השולשל םותרה
הבע העוצר (ג ז) הכימב ק"דרה שוריפכ קר וניא ןאכ 'הלגעה תובע' תועמשמ .וב תלפוקמ
ידיסחה לקמה .םעישרהלו וב םתוכהל טוש םג אלא ,ותשאו םייח השנמ תא וילא הב ךושמל
תובע וליאו 23 ,רטושה ירזיבאמ דחאכ דקפתמ אלא ,תילמס תועמשמ אשונ אוה ןיא ,הכמ
השולשל םותר' :אוה ךשומ דחא דצמ .תויוהמ יכופיה ותייווהב קיזחמ ישרדמ-ינונגעה הלגעה
:םש ק"דרה ירבדכו תועוצר שולש אוה יושע ינש דצמ ,ירפכה לש ודי לע םתוקפרתהכו 'םיסוס
לע הכומ םג תובעב ךשמנהו ,'תועוצר שלשמ איהש הלגעה תובעו ןכו םיטוח 'גמ תובע לכ יכ '
.ודי

:םש הכוסב תידומלתה איגוסב םג ךכ

רמאנש אבה םלועל וילע דיעמו ,הזה םלועב םדאל ותיסמ ערה רצי ןנחוי יבר רמא'
'.ןונמ היהי ותירחאו ודבע רעונמ קנפמ (טכ ילשמ)

טפשמה תכרעמ םע הרשקהב ,ערה רציה לש הכמה ודיב הרושק ,העישרמ תירחא התוא
.יהולאה

רמאנש ותימהל שקבמו םוי לכב וילע רבגתמ םדא לש ורצי שיקל ןב ןועמש יבר רמא'
וניא ול רזועש אוה ךורב שודקה אלמלאו ותימהל שקבמו קידצל עשר הפוצ (זל םילהת)
(םש הכוס) 'וטפשהב ונעישרי אלו ודיב ונבזעי אל 'ה (זל 'הת) רמאנש ול לוכי

.וטוש יקושקשב די תמרהב טפשמה רושק תורתסנ יזניג ןחובה ירפכה לצא ףא

ףושח יכ ,המדנו 24 .הריציה לש הירקוח רבכ ודמע 'בוקעה'ב תינומידה היווהה תואיצמ לע
רציה ישרדמב הבחרה רתיב תקסועה עוטנ אוה הב תידומלתה איגוסהו ,ישרדמה טסקטה
.רשקהב ולעוהש תויהתה ןמ קלח ריבסהל היושע ,ערה

25 .תיב לעבב ,ינעב ,יקדנופב תוינומידה לש הינפ יוביר

'.שיא וארק ףוסבלו חרוא וארק ףוסבלו ךלה וארק הליחתב ערה רצי אבר רמא
(י"שר) 'תיב לעב - שיא ,יאנסכא -חרוא ,ךרד רבוע - ךלה'
יכ ורוסחמ יד שקבל ךלוה לדכ הארנ הלחתמ יכ ערה רצי ןינעב הזמ וקדקד ל"ז וניתוברו'
ןודא תגרדמל בושי הז רחאו םיכרדב ךלוה רחוס שיא אוהו בושי ןכ רחאו םיחא לדהו ךלהה
(ד בי ,ב"מש ,ג"בלר) 'וילא אבה שיאל שעיו רמא שיא ןינעה ףוסב וארק הזלו

םהילע ףיסוהל ןתינ דוע .'בוקעה'ב םייוצמ תיארקמה םתרוצבו םשרדמב ר"הציה לש ולא םינפ
:תורחא םינפ

תומש עבשמ אוה ,םש הכוסב ורמאש יפכו ,('פ) 'בוקעה' לש ט"ערת חסונב יוצמ יוניכה - לרע
.ערה רציל ול וארקנש

רושק יותיפה לש יבקנה דצה 26 .(25) 'םיכרד תשרפ לע תבשויש תילרע םש אצמ' -תילרע
םיטסילל ר"הציה המודמ הכוסב איגוסב םג .הדוהיו רמת השעמל וז הינפהב ומכ תוירעב
אבר תישארבבו .(די חל 'רב) 'םיניע חתפב בשתו' הב רמאנש רמתכ 'םיניע חתפ'ב בשויה
הבקנכ שת אוה הליחתב ץבור אלא ןאכ 'תכ ןיא תצבור (ז ד 'רב) 'ץבור תאטח חתפל' :רמאנ
27 .'רכזכ רבגתמ אוה ךכ רחאו

התפמה בלכה לע .םייונישב ג"ישת תרודהמבו ,אוה לרעה לש ובלכ (פ) ט"ערת חסונב - בלכ
:ץבור תאטח חתפל' תשרדל ךשמהב אבר תישארבב ונאצמ ערה רציל יומידכו

הריטרפ ימוק היל ביתיו ליזא ,הלדשמל ןיעדי ימורב ןיבלכ תיא ןוירמ רב םוחנת 'ר רמא'
הימוהד דעו אערא הלוגיע טימש אוהו םנמנתמ הריטרפ ירמו םנמנתמ הימרג דיבעו
28 'היב ךלהמו הלוגיע יפס חכתשמ אוה ןונותמצמ

תוינומידה לש התוקבד ךילהת ףא היתוליבקמבו היגוסב םייוצמ םייוניכהו םייומידה ןווגימ קר אל
:איגוסב יוצמ 29 םכות לא התרידחו תויומדב

הליחתב םברקב (ה עשוה) ביתכו העתה םינונז חור יכ (ד עשוה) ביתכ ימר אנוה בר'
'.םברקב ףוסבלו ,םעתה

תויטנוולרה תלאש תא התלעה ערה רצי תא ינע ותואב תוארל העצהה -ינומידה ינעה לש ותומ
ןפוא ,וז הלאשל בויחב הנוע איגוסהש הדבועל רבעמ 30 .תומל לוכי ןטשה יכו :ויבגל תוומה לש
ירמוח רוזחישו ,םימיה תירחאל ןינעה תא תרשוק ערה רציה לש ותגירה תלאשל התוסחייתה
.ינונגעה רופיסה ירמוח לא ונאיבמ היגוסה

חישמ לע רמא דח .ןנברו אסוד יבר הב יגילפ ... תוחפשמ תוחפשמ ץראה הדפסו'
ףסוי ןב חישמ לע רמאד ןאמל אמלשב .גרהנש ערה רצי לע רמא דחו גרהנש ףסוי ןב
דיחיה לע דפסמכ וילע ודפסו ורקד רשא תא ילא וטיבהו (בי הירכז) ביתכד ונייה גרהנש
!דבעמל יעב החמש ?דבעמל יעב אדיפסה יאה גרהנש ערה רצי לע רמאד ןאמל אלא
וטחושו ערה רציל אוה ךורב שודקה ואיבמ אבל דיתעל :הדוהי יבר שרדדכ ?וכב יאמא
טוחכ םהל המדנ םיעשרו ,הובג רהכ םהל המדנ םיקידצ .םיעשרה ינפבו םיקידצה ינפב
!הזכ הובג רה שובכל ונלוכי ךאיה :םירמואו ןיכוב םיקידצ .ןיכוב וללהו ןיכוב וללה .הרעשה
ךורב שודקה ףאו !הזה הרעשה טוח תא שובכל ונלוכי אל ךאיה :םירמואו ןיכוב םיעשרו
םעה תיראש יניעב אלפי יכ תואבצ 'ה רמא הכ (ח הירכז) רמאנש םהמע המת אוה
לש טוחל המוד הליחתב ,ערה רצי :יסא יבר רמא .אלפי יניעב םג םהה םימיב הזה
אושה ילבחב ןועה יכשומ יוה (ה והיעשי) רמאנש ,הלגעה תותובעכ המוד ףוסבלו איכוב
(םש הכוס) האטח הלגעה תובעכו

הכלשהכ אקווד ואלו ומצע 31 ערה רציל הרשקהב הליכאה תוואת ןינע םג - תינומידה הואתה
והליכאה ךאנוש בער םא' :(אכ הכ) ילשממ קוספה תא ושרד םש ונתיגוסב היוצמ 32 ונברק לע
33 .אנוש המלש וארקש ,ערה רציה לע 'םימ ונקשה אמצ םאו םחל

יאוותה רחא תוקחתה רחא השעיש ול יואר 34 הריציב םירוזפה םירחא דועו הז יביטומ רוזחיש
,םינוש םייעמשמ םידקומ לא ונממ תוילאוטסקטה תואיציה רחא בקעמה ךותמ ,הלש ישרדמה
.יחכונה רמאמה תרגסמל רבעמ םהש

ונייהד ,ינונגעה טסקטה יביכרמל סחיב הכ דע ונגצהש תווהתהה ךילהת םאה ,איה הלאשה
אוהש ינשרפה רגתאה ךותמ ידומלתה טסקטה יבג לע שחרתמ ,ערה רציו ,הלגעה ,טושה
הז ךילהת רדוח ,ישרדמה ךילהתל האיכ ,וא .הקיז יסחי רדגמ אצוי אוה ןיא ,ךכ םא ?ןימזמ
םיצורעלו תונולחל אוה הנופ ונממו ,ידומלתה שרדמה שבגתמ וכותמ יארקמה סיסבה לא
ךותמ ונל הגיצמ תידומלתה איגוסהש ,האנוהה תנוכת םאה ,ונניינעבו .םינוש םיילאוטסקט
ילבחב םדאה תא זחואש (איכוב) שיבכעה טוחכ ותליחתש ,ר"הציל סחיב 'ה והיעשיב קוספה
לעב תומד תא הלעמה ,ינונגעה טסקטב תחתופמ ,הלגעה תובעל ךפוה ךכ רחאו ,אווש
?םיידיתעה תולגהו ןברוחה לע רבדמה והיעשיב קרפב רשקהה ךותמ ,הכמו התפמה טושהרמאמה ךשמה


:תורעה


תלבק םשל רוביח ,הדגאהו שרדמה תורפסב ףסונ ךבדנ ןונגע תריצי ,ןשח 'ד לע ססבתמ הז רמאמ .1
.('ךבדנ' :התעמ) ,ס"שת ,ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראות
'מע ,ט"נשת ,גל ,עובמ ,ןדע ןגל םירישה ריש שרדמ ,תונוגע ,ןשח 'ד :האר ,הז רקחממ ואציש םירמאמ .2
,65-76 'מע ,א"סשת ,םילשורי ,הל ,עובמ (א קלח) ,םאה תליפת השעמ ,(תונוגע :התעמ) 111-134
.69-85 'מע ,ול ,םש ,(ב קלח)
שיו ישרדמה לדומב יוצמה שרדו טשפ ,ןוציחו ךות ,לשמנו לשמ ןיבש סחיה ןויפאל בל םישל שי דחוימב .3
,288 'מעו ,ל"זח לש טסקטה לש ויפואל ,93 'מע :ישימח קרפ ,ינונגעה טסקטב םיפלאמ םימושיי ול
.םינמורה היגוסה :קרפ-תת
.תינונגס היהת ידכ ךות יגולוטנוא לולכש :יעיבש קרפ ,219 'מע ,ךבדנ האר .4
לע שדח יתרוקב חיש תארקל :ישילש קרפ ,50 'מע ,ךבדנ האר ,םימכח ןושלכ ןונגע תריצי ןושל לע .5
םיכרכה תנומש תרודהמ ונייהד ,ןונגע תריצי ללכל סחייתמ רבדה ,ינושאר ךרד רורמתכ ןושלה ,ןונגע תריצי
תומדקומ תוריצי םג וא ,םישולשה תונש רחא ובתכנש תוריצי הבורב תללוכ רשא (ב"כשת-ג"ישת)
ותושעל וא ,םירחאו קוסענ ןהב תולבונה יתש ןוגכו ,ללכב ותושעל היה ןתינ דימת אל יכ םא ,ובתכושש
.וז הביטקפסרפמ תינונגעה הריציה תא ונכרעה םש ,ךבדנ האר .תחלצומ הרוצב
הפוקת לש הרעשב-םינמורה-היגוסה -תוהמל ןונגס ןיב רוביחה :ינימש קרפ ,253 'מע ,ךבדנ האר .6
.הלכ תסנכה-השדח
,רנרב ח"י תאצוהב םג םסרפתה ,ב"ערת ,7-16 תונוילג ,ה ,ריעצה לעופה ,רושימל בוקעה היהו .7
ןונגע י"ש לש וירופיס לכב ,(ןלהל האר) ט"ערתב םג אצי ,(וז הרודהממ ןה תואבומה) ב"ערת ,םילשורי
.ב ךרכ ,ג"ישת ,וירופיס לכ לש הינש הרודהמבו ,ג ךרכ ,א"צרת
.וז הריציב קוסענ רמאמה לש 'ב קלחב ,77-124 'מע ,ג"פרת ,זי ,הפוקתה ,הימי ימדב .8
.-15 'מע ,ןונגע תרקב תריקס ,ךבדנ האר .9
.'וילע החודב ותעדש יתיארשמ' הלוחה יקצולבולאיב ש"רל תאז רפיס אוה ןונגע לש ותודע יפ לע .10
אלש ,דומלתו שרדמ הדגה הכלה : ישרדמה לדומה לש םינושה םירנא'זה לע -126 ע ךבדנ האר .11
.תינונגעה ךא תירקחמה וא תיתרוסמה הרדגהכ
.םש תורעהו ,45 'מע ךבדנ האר ,ןוידב רופיסכ הדגא לש תועמשמה תורוקמ לע .12
.ערה רציה לע בסומה ןונגע שמתשה הב תודיחה ןושל ןורתפ לע ,1848 הרעה 477 'מע ,ךבדנ האר .13
'י ךרע ,ןונגע י"של הלבונה לע תוסמ ,רושימל בוקעה היהו לע ךותב ,רושימל בוקעה היהו ,סיו 'ה .14
.-81 'מע ,ג"נשת ,ןג תמר ,רדנלדירפ
ויתורוקמו ןונגע י"ש ,לאגנ 'ג האר ךכ לע .טי 'מע ,ל"רת ,גרבמל ,טקלמ ןדלוו 'א ,םידיסח להק .15
תורוקמ ,ואדנל 'ל ,12 'מע ,1983 ,ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,וירופיסמ העבראב ןויע ,םיידיסחה
.157 'מע ,1978 ,26 ,תורפסה ,'רושימל בוקעה היהו'ב תורוקמ-ודבספו
,(םיקידצ תנומא) שדחה םידיסח להקב יוצמה ,םיבוהזה בנג רופיס םג ,םש יוצמ ןכש ,וילא קר אל ךא .16
.94-96 'מע ,הר
.(תוסמ :התעמ) ,29 'מע ,ו"כשת ,ביבאלת-םילשורי ,ןונגע ירופיס לע תוסמ ,לייווצרוק 'ב .17
םע הרשקהב השינעמה תומדה תא רושקל אב טושל חסונה יוניש .לקמ םא יכ טוש ןיא ידיסחה רוקמב .18
.הלגעהו םיסוסה
דיב זחואה' :חתופה ,םינימאמ לכו :טויפה ,ףסומ לש ץ"שה תרזח לש השודקב ,הנשה שארל רוזחמ .19
.'... טפשמ
.ט"ערתל ב"ערתמ םייוניש הברה שיו ,תרייואמ האצוה ,ט"ערת ,ןילרב ,גאלרפ רעשידוי 'צוה .20
טסקטב יתגרדהה המושי לע ,ישימח קרפ ,ךבדנ האר י"לזחה טסקטה לש תוינאטלומיסה תנוכת לע .21
.ינימש קרפ ,םש האר אלמה המושייו ,204-228 'מע ,יעיבש ישיש קרפ םש האר ינונגעה
.ט"ערת תסריג .22
.ש"ע ,רטוש-חילש םוקמב םש אסריגה איה ךכו .23
.92 - סיו ,34 'מע ,תוסמ ,לייווצרוק האר .24
ברה .חרואה ינעב םלגתמ הז ונדידלו ,ארחא ארטיסה לש דצ ירטיסמ ליזנע 'רב הארש ,(99) סיו האר .25
םייוניכמ דוע ופסונ תורחואמה תורודהמב ,ןכא .ותוא עירכהו םחלנו ינעה וחרוא תוהמ ריכה ,תיבה לעב אוה
.ולא
.םיכרד תשרפ לע :שרפמ ( ןלהל תישארב) 'םיניע חתפ' םילמה לע י"שר .26
.210 'מע ,ו בכ ,אבר תישארב .27
ומצע השועו ןימותחנ לש תונח ינפל ול בשויו ךלוה .תעד בונגל םיעדויש ימורב םיבלכ שי :םוגרת .28
רכיכ ויפב ףטוח אוה אצמנ ןתוא ןיפסואש דעו ,ץראל רככה טמוש (בלכה) אוהו םותחנה םנמנתמו ,םנמנתמ
.299 'מע ,םושלש לומתב החתופ בלכה לש וז הנומת .'וב ךלהמו
.95 'מע סיו האר .29
.ומע ויתובושתו ,םש סיו האר .30
.97-101 'מע סיו האר .31
.201 'מע ,1976 ,ביבא לת ,ןונגע לש רופיסה תונמא :ךותב ,םאה תדועסו ךלמה תב ,דקש ' ג האר .32
.הרות ימו םחלב תינחור הלכאהכ י"שרו ,תוואת תרשפכ תאז ריבסהש א"שרהמ האר .33
.ערה רציל רשקהב איגוסב יוצמ (81 'מע) סיו רבדמ וילע 'תיראשו םש' ביטומ לשמל .34
טוח תא בקעמה ןחלופ לש דשח ררועמ אוה ונלצא ףאו ,ז"ע קובדל רשקהב ז אמ והיעשי 'בוט

רמאמה ךשמה