ארזע ןב השמ יבר

אנהכ דוד

תורעה אלל ספדנ

םייח יניינעלו עדמל ,תורפסל ישדח תע בתכ - חלשה
(1904 ינוי - ראוני) ד"סרת ןויס-תבט ,ג"י ךרכ
קילאיב .נ .ח ,רנזולק ףסוי :םיכרוע

דרפס ,יולה הדוהי ,ארזע ןב השמ :חתפמ תולימ

דרפסב יחש ארזע ןב השמ 'ר ררושמה לש וייח תורוקו ותומד תא ראתמ רמאמה :ריצקת
.יולה הדוהי 'ר לש רבח - הרומ היהו א"יה האמב             

בגשנה ררושמה דרפסב דלונ ,לוריבג ןבא המלש 'ר לודגה ררושמה לש ותומ ירחא הנש םירשעכ
.(הריציל ל"תת א"ד ךרעב) ארזע ןבא השמ 'ר

-ןומר" וא הטנארג להק ידיב התייה הנשי תרוסמו ,דאמ תסחוימ התייה ארזע ןבא החפשמה
ויבא .ןימינבו הדוהי ינבמ ,שדוקה ריע םילשורי יבשוימ ויה תאזה החפשמה ישאר יכ ,"דרפס
ךלמה זא לשמ הבש ,הטנארג ריעב אוה םג בשי ,ארזע ןבא בקעי 'ר ,השמ 'ר ררושמה לש
ותוא הנמ סובח ךלמהו ,לודג רישע םג היהו הלהקה -יבושחמ דחא היה בקעי 'ר .סובח יברעה
.וצראב דיקפו רשל
יעיברהו ,הדוהי רמ ישילשה ,השמ רמ והנשמו ,לודגה היה קחצי רמ :םינב העברא דילוה בקעי 'ר
לכו ,בל-יבידנו תובוט תודמ ילעב ,םילודג םימכחו םירישע ויה בקעי 'ר לש וינב לכ .ףסוי רמ
השמ 'ר ינשה ןבה היה םלוכמ דבכנה ךא ."םימתרפה ןמו הכולמה ערזמ" םהש םוריכה םהיאור
ותדלומ ריעב ארזע ןב השמ יבר דמל וימולע ימיב .ןורה ובא םשב תיברע ןושלב הנוכמה ,ארזע ןב
תבישיב דומלל אב ךכ-רחא .הרומו באל ול היהש ,קחצי 'ר לודגה ויחא יפמ המכחו הרות הטנארג
היה תאיג ןבא קחצי 'ר .הנאסילא ריעב המכחו הרות זא ץיברהש ,תאיג ןבא קחצי 'ר לודגה ברה
תנשב רטפנו םילודג םידימלת וייחב דימעה אוה ."תינוי תמכח"ב םג יקב היהו ,לודג ןטייפו ררושמ
:ארזע ןב השמ יבר רמא וילעו .ט"מתת א"ד
,לודגה םיה ןמ הפטכ קר אוה ימעמ אציש המו ,יתדמל ונממו הרות יתעמש הזה ברה יפמ"
."הלודגה ושאמ יב רעוב דחא ץוצינ קרו

היה אוהו הטנארג ותדלומ ריעל בש ,הנאסילא ריעב ודומל-קוח תא ארזע ןב השמ יבר םילשהשכ
היה יכ ,דאמ םיבוט תונורשכ לעב םג ,םיניעל דמחנו הארמ-הפיו ראות-הפי ,םימיל ריעצ ןיידע זא
,תיברע םג עדי ,תירבעה ןושלה תא בטיה עדיש המ דבלמו ,וילע החנ רישה חורו רקוחו םכח
תא עדי םג ,םייברעהו םיינויה םיררושמהו םיפוסוליפה לש םהירפסב יקב היהו ,תימורו תינוי
סלעתהל בהאו בל-בוטו חמש שיא ארזע ןב השמ יבר היה וירוענב .ןוכנ לא םהילשמו םהירמאמ
לכ תא ושפנמ ענמ אל ןכ לעו ,בורל ודיב היה ףסכו בוט היה ובצמ יכ ,םידידיו םיער םע םיבהאב
-סוכמ רוכש היה ,הפי ןיעב עבטה תרדה לעו םייחה תודמח לע זא טיבה אוה .םלועה יגונעת
-תודומחו האירבה-תעפימ תולעפתהו םייחה-ןושש זא םיאלמ ויה ויריש לכ םגו ,האלמה םייחה
:הלאכ םיריהזמ םיעבצב ראת עבטב רשא ביבאה תאו ,דחא ךורא ביבא זא ויה וייח לכ .הבהאה


לצב תבשלו דמח-ינגב לייטל ,ויניע-הארמ רחא תכלל ארזע ןב השמ יבר בהא הלא רעונ-ימיב
,םידידיו םיער םע ןיי תותשל בהא םג ;רונכו לבנ לע טורפלו תורשו םירש לוקב עומשל ,םיסדה
;ורישב רמאש ומכ


תחא אל .ריעצה ררושמה בל תא וחקלש ,לארשי תונבמ תופי תומלע ארזע ןב השמ יבר בהא םג
:ורישב רמאש ומכ ,וילגרל ןחה-תונב ושרפש. ,קשחה חפב בהלנהו הפיה םלעה דכלנ םיתש אלו


.קחצי 'ר לודגה ויחא תב התייה הארנה יפכש ,תחא המלע רתויב בהא תואנה תומלעה לכמ לבא
םיקזח ויהש ,הבהא-תותובעב וילא הרשקנ איה םגו ,תאזה המלעה לא ותבהא התייה תומכ הזע
.דאמ

,םירצונה ידיב רבכ זא התייהש ,היליטשק תנידממ יולה הדוהי ' ר לודגה ררושמה אב איהה תעבו
זא היה ןיידע יולה הדוהי יברו .עדמהו המכחה םוקמ זא התייהש ,םורדה ץראל ,תיברעה דרפסל
םגו םידומלב ושפנ תא םילשהל התייה ותמגמ .ם"תת א"ד ךרעב אליטילוטב דלונ יכ ,םימיל ריעצ
דוחיבו ,הטנארגב רשא ארזע ינב עמש תא עמש רשאכ יהיו .םירפוסו םיררושמ ,םימכח ןיב תבשל
הצילמב הלודגה ותעידי תאו ובל-תבדנו ורשע ,ותמכח תא ,ארזע ןב השמ יבר לש ועמש תא
ריבכה וחורמ וילע לצאיש ידכ ,תודידיו הבהא תירבב ומע אובל ושפנ התלכ םגו הפסכנ ,רישו
דובכל רשיו ,יולה הדוהי יבר לע זא החלצ רישה חורו .הלודגה ותמכח רואמ תונהיל לכויש ידכו
השמ 'רל חלשש ,ןושארה וריש היה הז .יפויו ןח םיאלמ םיתב ז"י ובו ,ןטק ריש ארזע ןב השמ יבר
:ארזע ןב השמ 'רל רקיו דובכ םגו יפויו ןח אלמ רישהו .ארזע ןב


הלודגה ותלעמ תאו ברה וכרע תא רהמ ריכה ,הזה רישה תא ארזע ןב השמ יבר האר רשאכ יהיו
לע דאמ אלפתה ,םימי לוע דוע אוה יולה הדוהי יברש ,ול עדונש ירחאו .ותוא רבחש ררושמה לש
,םלוע רואל חרז (תירצונה דרפסמ ,רמולכ) ריעשמ יכ ,וילע רמאו ,ריש התכאלמב לודגה ונורשכ
וברח וילע ףלש רזכאה ןמזה יכ ,ול רפס ובש ,"אובצל ושח םימי ידלי" :ורישב ול בישה דימו
תא ריסהו ותוא דדועו ךמת הז וריש ךא ,םינמאנה ויבהואמ םיבר התע ונממ דירפהו קיחרהו
,םהב ןיא ללוזו םיבוט םלוכו "רבדהמ רבח ישמ" יכו זפמ ורקי ויזורח יכ ,וחור לעמ ןוגיהו בצעה
.וברע םותהו ויתש ןיבה

בחור לע דאמ םמותשהו יולה הדוהי יבר לש ובל ןומטמ תא ארזע ןב השמ יבר האר ולכש ןיעב
:רמאו הז לש ותניב


הבהאב וזב וז ורשקנ םהיתושפנו תודידי תירבב יולה הדוהי יברו ארזע ןב השמ יבר ואב זאמו
ולא לארשי-יררושמ-ילודג ינש ןיב וז הדימתמ הבהא .םתומ םוי דע ירמגל הרפוה אלש ,הזע
.רליש ןיבו התג ןיב ,ינמרגה םעה לש םיררושמה-ילודג ינש ןיב הררשש ,הבהאהל הברה המוד

ודסח ךשמ ןורחאה הזו .ארזע ןב השמ 'ר לש ויחא םע םג תודידי-תירב תרכ יולה הדוהי 'ר
םיקרפל .ותמכחמו וחורמ וילע לצא םג ,ובל תבדנב ותוא ךמתו ונימיל דמעו ,ריעצה ררושמל
דיגה תחא םעפ לבא .תודידיו הבהא םיאלמ םיריש הזל הז םיחלוש םיררושמה ינש ויה םיפוכת
רחבו ,ול ךלהו ונממ יולה הדוהי יבר דרפנ זא .החכות ירבד יולה הדוהי יברל ארזע ןב השמ יבר
,תאזה הרומתה לע יולה הדוהי יבר םחנ הרהמ דע ךא ,הכיטב ןב .ומשו רחא שיאב ערו דידיל
:אלפנה ומתכמב רמאו


הניק ארזע ןב השמ יבר רבח ,יספלא קחצי 'ר לודגה ברה הנאסילא ריעב תמשכ ,ג"סתת תנשב
,םימסרופמ םיררושמל זא םיעדונ ויה םהינש יכ ,הז לע הניק בתכ יולה הדוהי יבר םגו ותומ לע
-ץעויו אפורה רבח תחא םעפו .הז דגנכ הז םילוקשלו םיערו םיחאל םתוא ובשח רודה-ילודגו
:ליחתמה ,יולה הדוהי יבר ררושמה דובכל ריש ,היליביש ריעמ םלעמלא ןב המלש 'ר ,ךלמה
ךלה יכ ,וז ריעב זא היה אל יולה הדוהי יבר לבא ;הטנארגל וילא ותוא הלשו ,'וכו "ףורעת בע"
ארזע ןב השמ 'ר ענמנ אל זא .ארזע ןב השמ יבר ידיל אב הז ורישו ,תונוש םירעב ויעסמל
"םייתפש -תפונ" :ליחתמה ,רחא רישב יולה הדוהי יבר ודידי םוקמב םלעמלא ןב ש"רל בישהלמ
.דוהו ןח םיאלמ םיתב םיעברא ובו ,'וכו

תאו ויסכנמ דריו לגלגה וילע ךפהנ יכ ,ארזע ןב השמ יברל וכרא אל םייחה-ןוששו הבוטה ימי
ריעב דדוב השמ 'ר ראשנ וא ."רשנה האדי רשאכ רשועה ףעיו" ,עשר ישנא וזזב ונוהו ופסכ לכ
םיביואל ול וכפהנ הער םויבו ,וב ודגב םיברה ויערו ויבהוא .ושפנ תא םחנל ותא שיא ןיאו ,ותדלומ
אלו ,ףעזו רס ,םמוד ותיבב בשי אוהו ,רקש-ירמאב ומש תא לבנלו םע לבק תוער וילע רבדל ואציו
וא לבסה ותעדלו ,םלועמ ןודמו ביר שיא היה אל יכ ,םקיח לא םתפרח תא ויפרחמל בישהל לוכי
ובישהב האכנה ושפנ תא עיגרה וז הרצ-תעב ךא .בוט שרוש לע אוה תוא הבירמה תעב הקיתשה
רהס-רואמ זאמ ודמח םיבלכה םג יכ ,םרה וחור תולעמ ליבשב קר וב םיאנקמ ויביואש ,ובל לא
.וחבנ וילעו

ול היה השק ןכ לעו רוסחמו םירוסיב לגרוה אל אוה .איהה תעב ארזע ןב השמ יבר היה ללמוא
ויתונויערב קר םירבחו םיער אצמ וז ותודידבבו ,ותא שיא ןיאו ורדחב דדב בשי םויה לכ .םתאשל
םהמ םידחא .ומת ופס םינמאנה ויערו ויבהוא .האכודמה ושפנל םחונ אצמ םהב קר יכ ,וירפסו
הללוהמה "דרפס-ןומר" ריעבו ,וכלה רשאב וכלהו הטנארג ריעה תא ובזע םהמ םידחאו ותמ
ספאכו ןיאכ ויה םירקיה וירישו ארזע ןב השמ יבר תמכחש ,םיסגו םיטושפ םישנא קר וראשנ
ושפנ רמ לכ תא ךפשו וחור לכ תא עיבה אוהו .וזכ תעב וחור-בצמ תא רעשל לקנ .םהיניעב
:וז ותרישב


בירל ואציש אלא דוע אלו ,"ותרצב ודמע דגנל וב הוארלו" ,ףרוע ול וכפה ותחפשמ ינבו ויחא םנ
.אשמל םהילע היהש לע וילע וננולתה םג ,ברה ושוכרו ופסכ תא רמש אלש לע והומישאהו ומע
תורמל .השפנב הרושק התייה ושפנ רשא ,ותב תא השאל ול תתל הצר אל קחצי 'ר לודגה ויחא
ויניעב בוט היה רשא ,רחא שיאל האישהל ןוכנ היבא היה ,השמ 'ר הדוד תא הבהא איהש המ
ןתנהב תוארל לוכי היה אל אוה .ארזע ןב השמ יבר ייח תא ררמ הזה ןורחאה רבדה .רתוי
ותירב-ילעב תוכופהת תאו ויחא-תונולת תא תאשל םג לוכי היה אל אוהו .רחאל ושפנ-תבוהא
ותדלומ ריע תא בוזעל אלא ,וינפל תרחא ךרד ןיאש ,טילחה ןכ לע .ותולשו ורשא ימיב ,םינפל
יפב הלמל דוע היהי אל ,תוחפל ,זא .חורה והאשי רשא ,םוקמה לא ,ךלי רשאב תכללו הטנארג
תדמח ןתנת ךיא ,הניארת אל ויניע םגו ;ורישעיו ולדג ,עשר ישנא הב ובר רשא ,ריעה-יבשות
א"ד ךרעב) הטנארג ותדלומ-ריע תא ארזע ןב השמ יבר בזעש םדוק ךא .רחא שיאל ושפנ
ורצקת רחמו ךלוה ינא" :רמאו ,םנוע תא םריכזהו ,וב ודגבש ,ויערל החכות-ריש חלש ,(ג"סתת
."םכישעמ עורל חכשא םשו תשביו םי בכראו ,םתערז רשא שחכ ירפ תא

רפס ובו ,הטנארגב ויבהואמ דחאל הניק-ריש חלש ,היליטשק תנידמל ארזע ןב השמ יבר אבשכו
רשא ,ושפנ תבוהא ויחא-תב תא טרפבו ,םינמאנה וידידי תא םולשל דקפו תוברה ויתואלת תא
-תדמחל תדקויה ותבהא לכ תא םיאור ונא הזה רישב םג דוע .ינוע-רוכב אבו דודנ קיחרה הללגב
ותבוהא לע רמוא אוה .ןמזה-תצורמו םוקמה -קחרמ ידי לע התפר אלש ,תומכ הזע הבהא - ,ובל
:וז


לע אטח דוע ופיסוה אלא ,יד ויתורצל ויאנוש ורמא אל ,הטנארג תא ארזע ןב השמ יבר בזעש רחא
,תונוש םירעב הברה םישנאל רתסלפ-יבתכמ וחלש םה .תולגה-רובב םינבא וב תודיל ואציו עשפ
דוחיב .ותולג ץראב ףא חונמ אצמי אלש ידכ םיעשפו תונוע ארזע ןב השמ יבר לע ולפט םהבש
.המודכו תאתבי ןב המלש 'ר ריבגהלו רהזא ןבא ןמחנ ןב רזעלא 'ר ריבגהל תוער וילע ובתכ
ןבא לש וידימלתמ היה אוה םגש ,להס ןבא ףסוי 'ר בגשנה ררושמה ,ןמאנה וערו ודידי עמששכו
רבדל ואציו ומולש-ישנאו ויער ארזע ןב השמ יברב ודגב יכ ,הבודרוק ריעב תוניידל ךמסנו תאיג
יברל וברקתנ אלש ,וללה תוכופהתה-ישנא לע דאמ סעכ - ,תולובחת ינימ לכב ופדרלו תוער וילע
אוהש ,דובכה לכ תא תוארהל ידכו .םיברה ויאנוש דגנ אציו ,םתאנה תעשב אלא ארזע ןב השמ
'ר לש וחבשב רפס םהבו ,ארזע ןב השמ יבר דובכל םיריש ינש רש ,ףדרנה ררושמה תא דבכמ
:רמאו ללוחמה ודובכ תא ליצהל אצי םג ,וחור-םות תא ללהו השמ


רישבו ,דדונה ררושמה לש ולרוג רמ לע ןנוקל אצי ,ארזע ןב השמ יבר לש ושפנ דידי ,יולה י"ר םג
וילע רמאו .תוחנאל ותוא בזעו םיקחרמל דונל ארזע ןב השמ יבר חרכוהש לע ורעצ תא עיבה הפי
:הז ורישב


בורקבו םיטעומ םימי קר דנו ענ היהי ארזע ןב השמ יבר ודידיש ,הארנכ ,בשח יולה הדוהי יבר
,םיבר םימי ריעל ריעמ דדנ ארזע ןב השמ 'ר .היה ןכ בשח רשאכ אל לבא .ותדלומ ריעל בושי
םיאלמ םירישו םיבתכמ הזל הז וחלשו ובתכ ,תולגב ארזע ןב השמ יבר היהש ,ןמזה-ךשמ לכבו
הדוהי יבר רשש ,"םימולע ימימ דודנ ךונעדי" :רישה רתויב ןיוצמ וללה םירישה ןמ .תודידיו הבהא
ארזע ןב השמ יבר תא יולה הדוהי יבר םחנמ הזה דמחנה רישב .ארזע ןב השמ יבר דובכל יולה
ינב ודרפיש ,ותמכחב 'ה הצר ןכו ,םלועה םויקל םה םיכירצ םידידיה-דורפו דודנהש ,רמואו ודידי
תודרוי יניע ,םיקחרמל ידידי דדנש העשמ :ףיסומ אוהו .המדאה ינפ לע וצופיו הזמ הז םדאה
התשע הבהאה ךא ,םידורפ ונדלונ םנמאו .ויפב יתאצמ המכחה רוקמ תא יכ ןעי ,םימכ תועמד
ןיב בשוי ינא התע ךא ;ןיי וניתשו םינגב הטנארגב ונגנעתה וידחי םינפל .ןטבמ םימאותכ ונתוא
,םהמע רבדל ינא חרכומו ,ןוצפחי תוברק םבלבו ורבדי םולש םהיפב ,םהיניעב םימכח םישנא
תמכח רבד ינוצחל יכ דע ,ויפב יתאצמ רשא ,ןמה תרומת םימושו ריצח םהיפב אצמא יכ ףא
?םיצוק לא ערזא הז המלו ,םלצא ירפ ושעי אל ירבד ןעי ,יבלב המכחה ינינפ תוסכל ,םישרח

זא .וריש לע ארזע ןב השמ יברל בישהל רהמ אלו דעומה תא יולה הדוהי יבר רחא תחא םעפ
רישב ."עומד ועמד םיעלס-יניע" :ליחתמה ורישב וילע ןנולתהלו ןנוקל ארזע ןב השמ יבר אצי
ויניעב םימוד םהש ,םירעוב םישנא ןיב התע בשוי אוהו ,דודנה טבשב ותוא רסי ןמזהש ,רמא הז
חוכשל םינמאנה ויבהוא ולכי ךיאו .רמה ולרוג לע רעצו ןוגי אלמ ובל ןכ לע .תוברע יבאזל טעמכ
ושפנל עוגרמ אצמי םהבש ,הוקו ןמזה יפולאל םתוא בשח רשא ,ויבהוא - ,תאזכ הרצ-תעב ותוא
ובש ,ןטק רישב ול בישהל יולה הדוהי יבר רהמ זא !ונממ םדסח תא וענמ םה םג ןכא ?ותולגב
:רמאו ,רעוסה וחור תא עיגרהלו ועשפ לע וינפל לצנתהל הסנ


הכב" :ליחתמה ,ארזע ןב השמ יברל לודג ריש םג חלש יולה הדוהי יברו ,םימיה וכרא אל םלוא
אוה יכ :רמאל םימשל דע ודובכ תא םירהו ,בלענה ודידי תא םחנל אצי ובו ,"ולילב םויה תרחמ לע
ןב םג ינש ןיאו דחא שי :וצראל םולשב ובוש תעל לחימ ולכ ויניעו ,"קוחרמל הלג רשא ,קוחה ןורא"
ריכה רשאכו ;דחיב בר ןמז וטע היה אלו ולזג ינשבו ,דחא םויב הנומא ער וננה ןמזה" ;"ול ןיא חאו
השמל הדותמו הדומ אוה ירהש ,הבוח ףכל והנידי לאו .ולשמ אשיו ךביו ומש ריכזה ,ודי בתכ תא
אוהו ,םדוקמ ומע השע רשא ,דסחבו ויתולועפב שחכל ול הלילחו .ולהק וא חרוקכ היהי אלו ,ודידי
.חצנל ובלב איה הרומש יכ ,ןמזה ךשמב השלחנ אל ותבהאו .ודסח ןבו ודבע

ול הדליו שיאל ושפנ-תבוהא ויחא תב האשינ ,תולגב דנו ענ ארזע ןב השמ יבר היהש העשב
תנש ירשת שדוחב הבודרוק ריעב תמתו השפנ אצתו ,התדלב שקתו ןב הדלי ךכ רחאו ,תונב
אוה .היליטשקב היהשכ ארזע ןב השמ יבר לש וינזאל העיגה תאזה הערה העומשהו .ה"עתת
רחא שיאל התייהש ירחא םג טעמ ףא התפר אל וירוענ-תבוהא לא ותבהא יכ ,םער-םולהכ היה
הניקב .םירורמת-דפסמ קוחרמ התוא דיפסהו הניק הילע אשנ זא .הבזכנ התוא תאשל ותוקתו
.ויחא לא חלש תאזה הניקה תא ."תקמנ יכבהמ רשא ,ןיע" :תולמב תלחתמ איהו םיתב ה"נ שי וז
:הבר םוהתכ הקומעה ,םתגות תמצעב בלה תא םידירחמה ,הלאה םיזורחה ואב הב


ררושמה -יחא-תב לש התבהא הזע התייה המכ דע ,הארמש ,דחא רבד זמורמ וללה םיזורחב
בוהא תא הרכז ,םינורחאה הייח-יעגרב ,הצק ברק יכ ,וז השיגרה רבכש העשב .ןורחאה הז לא
בושיש ידכ ,התומ-רבד תא ארזע ןב השמ יבר הדודל רהמ עידוהל הלעבמ השקבו זאמ השפנ
לבא ,דודנ קיחרהל והתחירכה ,הילא וב הרעבש ,הבהאה-שא קר יכ ,העדי איה .ותדלומ ץראל
אל ארזע ןב השמ יבר םלואו .ןהילאמ תולטב הנייהת הבהאה םגו האנקה םג ירה ,התומב ,התע
.הירכנ ץראב רג ראשנו ותדלומ ריע לא בש

ןנוק ארזע ןב השמ יברו ,םינב אלב ירירע קחצי 'ר לודגה ויחא תמ ,טבש שדחב ,ב"פתת תנשב
יהנ אשנ םג .ותקדצו ותמכח בור תא הנתמ אוה ובש ,'וכו "תועמד יפטנ" :הניקה תא ותולגב וילע
תמש ,הילבלא ןבא קחצי ןב ךורב 'ר ברה תומ לע ,'וכו "המה םוהת תוניע" :ליחתמה ,לודג דפסמו
לע ףסונו ,האריבו הרותב לודג םדא היה אוה .הנש ט"מ ןב הבודרוקב ו"פתת לולא שדוח ףוסב
הז ימ" :ןטק ריש םג ארזע ןב השמ יבר רש הלאה םימיב ."תינוי תמכח" םג עדי ותקדצו ותרות
םישרשב םלשה רפס רבחש ,בקעי ןב רזעלא 'ר ןשלבהו ןטייפה ,קדקדמה דובכל 'וכו "המוד
.תירבע ןושלל תיברע ןושלמ םידוהה לש "הנמדו הלילכ" רפסה תא םגרת םג ,תורוסמבו

,דחא לודג ןינע לע ךרע-יבר םירישב יולה הדוהי 'רו ארזע ןב השמ יבר וחכותה םימיה םתואבו
.תויטרפ רתיב היה םוקמב וילע רבדל יוארש

לעו .דרפסמ ץראב דנו ענ ותנקז ימי דע וירוענ ימימ ,ארזע ןב השמ 'רכ ,היה יולה הדוהי 'ר םג
לע הלע זאו .ותנקז תעל החונמ םוקמ ול אוצמל ושפנ התלכ ,הנש םישמח ןבכ היהו ןקדזנשכ ,ןכ
שידקה הל רשא ,תובאה-ץרא לש הרפע תא ןנוחל ,לארשי ץראל תכללו דרפס תא בוזעל ותעד
ושפנ תאשמ התייה תאז .םדק ימימ ויתובא תלחנ ,םילשורי ריעה תא תוארלו ,ויריש רחבמ תא
ןבא ש"ר קקותשהש המ ,םלואו .לוריבג ןבא ש"ר לש לאידיאה םג התייהש ומכ ,ולש לאידיאהו
םיברו ותיב ינב לבא .תואיצמב םשגל יולה הדוהי יבר הצר תאז ,תושעל עסנ אלו תושעל לוריבג
לע וב לתהל םג ואציש ,םהמ שי .םתוא בוזעי אלש ,והושקבו ובל לע ורבד םינמאנה וידידימ
דגנמ ושפנ תא ךילשהל הצור אוהש לע החכות ירבד ול ורמאש ,םהמ שיו ,הנושמה ותקושת
,ו"נתת א"ד תנשב ןושארה בלצה-עסמ רחאש ינפמ ,ותנקז תעלו לארשי ץראב םוריח-תעשב
תושר היה אלו ,ז"מקתת דע ט"נתת תנש ןמ םדיב הדמעו םירצונה ידיב היתוביבסו םילשורי ויה
הז לש ותקושת לע יולה הדוהי יבר-ידידי לש םסעכ תמגוד .םילשוריל אובל ידוהי שיא םושל
רבחהש ,עמוש אוהשכ םירזוכה ךלמ סעוכ ובש ,"ירזוכה" רפסב םג םיאצומ ונא י"אל עוסנל
,ןענכ ץראבו םילשוריב םויה שקבת המו" :ול רמוא אוהו ,םילשוריל תכלל םיכסה ירגנסה קחצי 'ר
"?תופלחתמה תומואהו םימיהו תורבדמה תנכסב ךמצע סינכת המלו ,'וכו םהמ תרדענ הניכשהו

ריש וילא חלש ,לארשי ץראל תכלל יולה הדוהי יבר תקושת תא ארזע ןב השמ יבר עמששכו
הבישיהו הבושח התייה םילשורי יכ ,םשל ךליל ופכב ושפנ םישי אלש ,ובל לע רבדו ,החכות
,םתמדא לע ובשי לארשי ינבו ולת לע שדקמה-תיב דמעש העשב ,ןתעשל קר לאידיא - י"אב
ידיב התייה ולאכ איה ירהו ,המולש שקבל ונל ןיא ,םירז דיב איה לארשי-ץראש ,וישכע לבא
םייצ ונכשי הבש ,הממושו הברח ץרא ונל המו .דוד שפנ יאונש םיחספהו םירועה דיבו יסוביה
,רבכ הז התשודק תא לארשי ץרא הדבא תמאב ?םירזכאו םיער ,םיארפ םישנא רמולכ ,םיחואו
ץראל ןיאש רחאמ ,דאמ קוחרה לאידיאה רחא ףודרלו הנכס םוקמל תכלל ידוהי שיאל ןכתי אלו
.תוצראה ראש לע הרתי הלעמ םוש וישכע לארשי

אציו ,"םיחוקר רבע רומב ךירבד" :ורישב ותחכות לע יולה הדוהי יבר ול בישה תעדו םעט בוטבו
ןיאש דע ,תודומח ךיתובא תיבלו ךלו ,רומה יררהמ םיחוקל ךירבד םנמא :רמאל וינפ לע וחיכוהל
הרשמה ילודגמ תורוד המכמ ויה ארזע ןב השמ יבר לש ויתובא ירהש ,םחבש דיגהל לוכי המה
המכמ ומע לש לאידיאה תא לטביו י"א לע הרס םנב רבדי ךיאו ,םילשורי יבשוי לש םהינב ינבמו
םשו ,למרכהו יניס רה םשו ,תובאה ורבקנ םש אלה ?שדקמה קר הלחנ י"אב ונל שיה - ?םינש
שיה - .'ה םע לא םיחולשה םיאיבנה-יתבו ,םיחושמה םיכלמה תואמכו 'ה-אסכ-ינהכ תואמכ ודמע
,םוקמ לכב אלה ?ןדבאו גרה ,דושמ םיחוטב וילע היהנש ,הוקת םוקמ ברעמב וא חרזמב ונל
םוקמ איה אלה י"או .י"אב ומכ ץראל ץוחב ,דגנמ ול םייולת וייחו ,הלודג הנכסב אוה ,ידוהיה בשיש
לאו .םש הנזולעת תופוגהו החונמ םש הנאצמת תושפנה ,םרבקמ םיתמה ומוקי םש ;האובנה
ןימאהל - אוה הירפו ,םיחרפ םא יכ ירפ הל ןיא יכ ,הב יקב אוהש ,"תינוי תמכח" ותוא אישת
םג תורשל הלוכי איהו תיעבט איה האובנהש ,רמולו םימשה ןמ הרותב רופכל ,םלועה תומדקב
ידוד אנ האר" :ארזע ןב השמ יבר תא ריהזמ יולה הדוהי יברו .לארשי ץראל ץוחמ תוצראה ראשב
"!םיחפו םישקוממ רוסו ,ןבהו

י"אל ךלה אלו יולה הדוהי יבר לש ובל לע םשור ארזע ןב השמ יבר ירבד ושע הלא לכ רחא לבא
,ונממ קוחר ,תולגב ארזע ןב השמ יבר היהש יפ לע ףא יכ .ארזע ןב השמ יבר ודידי היהש ןמז לכ
ויניעב רקי ארזע ןב השמ יבר היה יכ ,םיל רבעמ תכללו ותוא בוזעל יולה הדוהי יבר הצר אל
ריש רש ,תוניבלמ וליחתה ויתורעשו םינשב יולה הדוהי יבר אב רשאכו .ותביש ימי דעו וירוענמ
ללהלו ראפל וב אצי ובו ,"תורוחבה םינוקזב רימתה" :ליחתמה ,ארזע ןב השמ יבר דובכל לודג
:רמאו ,דאמ ותוא


ותודלי ימיב ודבע היה ,יולה הדוהי יבר רמולכ ,אוהש ,אוהה ורישב ארזע ןב השמ יברל דיגה דוע
לע וחורמ לצא ,ארזע ןב השמ יבר רמולכ ,אוהש ינממ ,תורובגל עיגי רשאכ ודבע היהיו ותורחש
.תורופס עדי אל וללהמ רפסל ןכ לעו ,תויח תונמלא תוראשנ ויתוריש ויה אוה אלולו ,ויריש

יכ ,ויתואלת בורמ וייחב ץק טעמכ אוה .רעשל ןיא ,ותולג ימיב לבסש ,ארזע ןב השמ יבר תורצ תא
ודוה .וילגר ףכל חונמ אוצמל ילבמ עסמ רחא עסמ עוסנלו רחא םוקמל םוי לכב דודנל ול היה השק
ץראב ערו חא ילב בזענו חלושמ היהו ,תולילב ותנש הדדנ םיבואכמו סעכ בורמו ,תיחשמל ךפהנ
תונובת-ירסח םע לא חדנ יכ .םיחוחה ןיב הפוטק הנשושכו הפשאב הרקי ןבאכ בשחנו ,הילפאמ
ירחוש םידחא םישנא קרו ,םיכוב לוקל-וירישו לבאל ךפהנ ורונכ ,רמה ולרוג לע בצענו םמוש ךלהו
שארב .וצחלו וינע ימיב ותיחמ תא אצמ םדי לעו ,םפסכב ותוא וכמתו וילע ולמח הישותו תעד
.המודכו ,ןובא 'ר ריבגהו העושי ןב לאננח 'ר ברה ,ןורב ןב קחצי 'ר אישנה ודמע הלאה םיכמותה
,בוטה לע והערל תודוהל םדאל יואר ותעדל יכ ,רישב םדסח תא ללהל אצי ארזע ןב השמ יברו
.ותוא למגש

תואטח לע ול חולסל 'המ שקבו ובל לכב 'הל בש ,תולגב ארזע ןב השמ יבר ךלהש ,םויה ןמל הנהו
םעטמ .ןוע תרפכל ול היהת הרמה תולגהש ,ללפתהו ,םלועה ילבה ירחא דוע ףדר רשאכ ,וירוענ
."ןחלסה" וא "חלסה" םשב ארזע ןב השמ יבר ארקנ הז

רבחתנש ,"שישרת" ורפס תא תירבע ןושלב ארזע ןב השמ יבר בתכ וייח ימימ םינוש םינמזב
תיברע ןושלב ארקנש המ) תונוש תוארוה ןהל שיש ,אטבמב וזל וז תוושה תולמה לע ריש ךרדב
.םעלב ןב הדוהי 'ר וינפל רבח הזכ רפס .(סינ'גת םשב

םיזורחהו ,שישרת ןינמכ ,הרשעו םיתאמו ףלא ויזורח רפסמו ,םירעש הרשע שי "שישרת" רפסב
םדוא ,חדקא ,םשל ומכ ,תורקיה םינבאה ןמ תחאבש תוביתה רפסמל םרפסמב םילוע רעש לכבש
,ריאמ ןב םהרבא ,ךלמה-ץעויו רשה דובכל ארזע ןב השמ יבר שידקה הזה רפסה תא .המודכו
ץיצ ונת" :רישה תא ודובכל רש ורפס שארבו ,רגאהמ ןבא קחסא ןבא :םשב תיברע ןושלב ארקנש
.םירקיה וישעמו ובוטו ולדג תא וב דיגהו ,'וכו ןדע יצע םרט" :רישה תא ודובכל רבח םג ,"תורישל

לאו הרצאחמ לא" :ומשש תיברע ןושלב רקי רפס רבח םימיב ארזע ןב השמ יבר אבשכו
ותוא רבחש ,רמוא אוה הז רפסל ותמדקהב ."הנורכזו המכחה בשומ" רמולכ ,"הרכאדמ
הנומש שי ,י"כב דוע אצמנה ,הזה רפסב .סחיה ילודגמו המר החפשמ ןב ודימלת תשקבל
תומוקמה לע םג רבדמ אוה וב .רישהו הצילמה תמכח לע םיכלוהו םיבבוס םהו ,םיקרפ
ררבמו ,יעבט רבד םייברעהל התייה הרישהש ,ראבמו ,םיררושמה ירישבש םימותסה
,לקשמה יפ לע ובתכנש ,םיריש םתמדא לע םתבשב לארשי ינבל ועדונ םא ,הלאשה תא
ףוסבלו ,םירישה רובחב תאש רתיב דרפס תולג ינב ולדתשה המ ינפמ ,הלאשה תא םגו
רבחל שי םהיפ לעש ,םינוש םיללכ ראבמו הרישה-תמכח לש דומל-רפס ןיעכ רדסמ אוה
.םייברעה יריש ךרד לע םיריש

םייברעה םידמולמה ןמ דחאש ,לשמל ,רפסמ אוה הככ .ץפחו ןינע יאלמ םירבד המכ הז ורפסב שי
יבר ליחתהשכ ךא ,תיברע ןושלב תורבדה תרשע תא ול שרפל ונממ לאש הטנארג ותדלומ ריעב
ארזע ןב השמ יבר שקב זא .םרצקל ונממ שקבו יברעהל םירבדה וכרא ,ול םשרפל ארזע ןב השמ
ןושלב ,ונממ הנושארה "הרוש"ה רמולכ ,ןארוקלאה תחיתפ תא ול שרפיש ,יברעה דמולמה ןמ
הרוש"ה תא םגרתל יברעה ליחתהשכ ,םלוא .וזה ןושלה תא םג יברעה דמולמה עדי יכ ,תימור
יבר לש ותנוכ תא יברעה ןיבה הזמו ,ןארוקלאה יפי תא תיחשהו ונושל הדבכ ,תימורל "תחתופה
.ושקובמ תא בזעו ארזע ןב השמ

,"הקידחלא באתכ" :ומשש ,תיברע ןושלב היפוסוליפב דבכנ רפס .ארזע ןב השמ יבר רבח דוע
רפסל ותמדקהב ,םודק ןמזב דוע וננושלל םגרתנו "םשובה תגורע" :םשב ארקנ אוה תירבעבו
בשי תחא םעפ .הזכ רפס רבחל ותוא העינהש ,הבסה תודוא לע ארזע ןב השמ יבר רבדמ הז
-ןושל תולמב שומשה תודוא לע רבדה לגלגתנו ,תורפסב םיליכשמו םימכח םישנא תפיסאב
.ותנבהו ונורכז יפל הז לע רבד םיפסאנה ןמ דחא לכו ,תמאה ךרד לעו הרבעהה ךרד לע שדוקה
ןינעל םיכיישה םינינעה תא רדסיו ףוסאיש ,ארזע ןב השמ יבר ןמ שקב איהה הפיסאה שאר םלוא
וב אוצמל םיאיבנבו הרותב םיקסעתמה ולכויש ידכ דחא רובחב ,םיללכה ןמ םיאצויה לכ םע ,הז
."םשובה תגורע" ורפס תא רבחו ארזע ןב השמ יבר השע ןכו .תוכרצנה תואמגודה תא

ןמ) םהמ הזיא יתשגפ יכ ףאו" :רמאל םירפוכהו םיארקה לע ארזע ןב השמ יבר רבדמ הז ורפסב
ףגנ ןבא תועטמ היקנ ,הרוהט העד םהמ דחאל ףא יתאצמ אל ,םהירובחב יתננובתהו (םיארקה
ומכ ,וזמ וז תוקלוחמ םגו תולכסו תושולח תועד ןה ירמו הדובעב םתעד םנמא ,ףרוע תוישקו
לאו אתירואב ושפח" :רמאש ,ןנע םרומ ירבדב וזחאש ינפמ ,תווצמה בורב םהיתועדב ודרפנש
הדובעהש ,ורמא םהמ הזיאו ;"הדוהי ךיהלא ויה ךירע רפסמ" :רמאנש ומכ םהו ,"יתעד לע ונעשת
דוע לכסת םהמ התכו ,רדקה ילעב תעד איה תאזו ,תורצהו החלצהה ומכ םשה תרזגמ ירמהו
ןכתי אל שאהש ומכ ,ותונשל רשפא-יא רבד לע בצקנש המ יכ ,םיירבדמה תעדב הזחאב רתוי
,שנועו רכשל םוקמ ןיא אלה ,רשפא-יתלב יונשה םא םלוא .ופרשי םימהש ןכתי אלו הרק השעתש
."םהימודו היוקאס ןבאו יכלבלא יויח םירפוכה תעד תאזו ,חרכהב לכהש רחאמ

הברה תירבע ןושלב ארזע ןב השמ יבר רש ,םיטשפומ םינינע לע רבחש ,הלאה םירפסה דבלמו
אל טעמכש דע ,תוחילסו תוניחת ,תולפת ,שדוק יריש הברה רבח םג ,םינוש םינינע לע לוח יריש
תארי אלמיו ובבל ךרי םתוא עמושה לכו ,לארשי תולפת ךותב ולבקתנש ,םהמ שיו ;בורמ ורפסי
.ורצוי

:הזה רישה תא ומצע לע רש ,םישש ןבל היהו םינשב ארזע ןב השמ יבר אבשכו


רג היה אוה .הטנארג ותדלומ ריעל דוע בש אלו וייח ימי לכ השא אשנ אל ארזע ןב השמ יבר
ויתומהנ ויה עדמהו המכחה קרו ,םיבואכמו סעכ קר האר ודונ ימי לכו ,ותומ םוי דע הירכנ ץראב
וחור ןוזחב האר םעפו .הרמ שפנב ותולגב םהילע ןנוק אוהו ,וייחב םלוכ ותמ ויחא תשלש .וינעב
:אלפנה ומתכמב תאז לע רמאו ,ותמ רבכש ,ומולש ישנאו ויתובא ירבק תא


זא רשש ,וריש ומכ ,שדוק ירישו לוח יריש רבחלמ ארזע ןב השמ יבר לדח אל ותביש ימיב םנ
יתמוהמ וברה" :רמוא אוה וב ."ויטנ רשא הכב ילחנמ" :ליחתמה ,ןארכשמ קחצי ובא דובכל
התמש ,םמא תומ לע ןארכשמ ינב ףסוי ויחאו קחצי ובאל ןימוחנת ריש בתכ ךכ רחא ."יתבישב
ארוהלק ריעב ארזע ןב השמ יבר םג תמ (ח"צתת א"ד) הנש התואבו ,ח"צתת תנש רייא שדוחב
ירהס רואמ !יחא השמ השמ :רמאו ,וילע ןנוקל אצי יולה הדוהי יבר ושפנ דידיו .דרפס ץרא הצקב
םכח היא רפוכה לוכשא היא ,תונושלבו םיוגב ראפתא ימב וירחא ,תוינומדק םינשמ ירנו ,יחרזמו
,י"אל (ק"תת תנשב ךרעל) דימ יולה הדוהי יבר ךלה ארזע ןב השמ יבר לש ותומ ירחא ?רפוסו
.וכרדב גרהנ וא תמ םא ,ול היה המ עדונ אלו ,םילשוריל ךלה םשמו םירצמל אבו

ד"בארה םשארבו ,לודג דובכב ותומ רחאל ארזע ןב השמ יבר תא וריכזה לארשי ימכחמ םיבר
:ונושל הזו ,"המרה הנומאה" ורפסבו "הלבקה רפס"ב
."םינבא ומכ לגלגהו ,'וכו ונמז תוליל :'וכו ונלש ררושמה רמאש ומכ"
:יולגה ורפסב יחמק ףסוי 'ר םג רמא ןכו
."םשובה תגורע" 'סב תוחצ רבד ארזע ןב השמ ר"רה םגו"

:ולאה םירבדכ וילע רמא יזירחו
,םינויערה תולוצממ םינינפה השומ ארזע ןב השמ 'רו"
,םינונחתה תולילל רבח רשא ורישו
;םינשי יתפש בבוד
,םירופכה םויל רדס השע אוה םג
,םירקי זפ ילכמ וילמ
,םיררושמה יניעב בטיי ארזע ןב ירישו
,םירחאה ןמ רתוי
."ותכאלמ םעמ םעונו ותצילמ רובעב

:ןושלה הזב ותוא ריכזה ק"דרהו
."םימדרנ ינושיאו ינויער ינוציקה" :ןושלה שומשב לודג םכח רמא ןכו"
:ויתדוא לע בתכ ישרדב םהרבא 'ר ררושמהו
."ירישע םוי רדסב םויא המו ,חלוממ חצ חורב חלסהו"
."חנזא אל ןה ארזע השמ יבר" :יטאיר יד השמ 'ר ררושמה רמא ןכו
,ה"ע ארזע ןב השמ 'ר ,חלסה לודגה ברה םג" :ולאה םירבדכ ןושביג םהרבא 'ר בתכ םהירחאו
לכ ,הנורכזו המכחה בשומ ל"ר ,הרכאדמלאו הרצאחמלא וארקו ,יברעב םידמחמ ולכ רפס רבח
."םכחי וב הנוש            ספרות