הארוהל תועצה - הלכ תארקל ידוד הכל
תילאוטסכטרטניא החיש להנמכ ידוד הכל טויפה
אתמחנד 'ז תורטפה םע

יבצ תריט ,ירא ןב ילינ

.םינושו םימוד םיריש םע ותומיע ךות "ידוד הכל" רישה חותינ :ריצקת

הלבקנ תבש ינפ ,הלכ תארקל ידוד הכל

,דחוימה לא ונעימשה ,דחא רובדב רוכזו רומש .1
.הלהתלו תראפתלו םשל ,דחא ומשו דחא 'ה
'וכו ידוד הכל

,הכרבה רוקמ איה יכ ,הכלנו וכל תבש תארקל .2
.הלחת הבשחמב השעמ ףוס ,הכוסנ םדקמ שארמ
'וכו ידוד הכל

,הכפהה ךותמ יאצ ימוק ,הכולמ ריע ךלמ שדקמ .3
.הלמח ךילע לומחי אוהו ,אכבה קמעב תבש ךל בר
'וכו ידוד הכל

,ימע ךתראפת ידגב ישבל ,ימוק רפעמ ירענתה .4
.הלאג ישפנ לא הברק ,ימחלה תיב ישי ןב די לע
'וכו ידוד הכל

,ירוא ימוק ךרוא אב יכ ,יררועתה יררועתה .5
הלגנ ךילע 'ה דובכ,ירבד ריש ירוע ירוע
'וכו ידוד הכל

,ימהת המו יחחותשת המ ,ימלכת אלו ישובת אל .6
.הלת לע ריע התנבנו ,ימע יינע וסחי ךב
'וכו ידוד הכל

,ךיעלבמ לכ וקחרו ,ךיסוש הסשמל ויהו .7
.הלכ לע ןתח שושמכ ,ךיהלא ךילע שישי
'וכו ידוד הכל

,יצירעת 'ה תאו ,יצורפת לאמשו ןימי .8
.הליגנו החמשנו ,יצרפ ןב שיא די לע
'וכו ידוד הכל

,הלהצבו החמשב םג ,הלעב תרטע םולשב יאב .9
. הלכ יאב ,הלגס םע ינומא ךות
'וכו ידוד הכל

עיפומ ומשו ,ץבקלא יולה המלש יבר י"ע תפצב םילבוקמה תפוקתב בתכנ הז טויפ
.םיתבה ישארב ןוכירטסורקאב
םיקסוע ,ךוותבש םיתבה תשמח .תבשה ינכתב םיקסוע ,ןורחאה תיבהו םינושארה םיתבה ינש
.הלואגב
עבשו אתונערופד עבש .באב העשת ירחאו ינפלש תורטפהה ינכתל ליבקמ טויפה לש ונכת
.אתמחנד
.םהרדובא רפסבו ,הליגמ תכסמל תופסותב ,אתקיספב בתכנ ל"נה תותבשב תורטפהה לע

ב"ע אל ףד הליגמ תכסמ תופסות
ןיאו - 'וגו "ישפנ האנש םכידעומו םכישדח" ןיריטפמ ,תבשב תויהל לחש בא שדח שאר
ןוזח" ב"ט ינפלש תבשבו "'ה רבד ועמש" (ב) הימריב ריטפמ אלא ,ןכ םישוע ונא
."והיעשי
אתקיספה יפ לע ןיגהונ ונאש יפל ,םעטהו
:ןה ולאו באב העשת םדוק אתונערופד 'ג רמול
.והיעשי ןוזח ,'ה רבד ועמש ,הימרי ירבד
:ןה ולאו אתבושתד יתרתו אתמחנד בש באב העשת רחבו
.הדבל הרעוס הינע ,ןויצ רמאתו ,ומחנ ומחנ
,שישא שוש ,ירוא ימוק ,הרקע ינר ,יכנא יכנא
הבוש ,ושרד
,הרקע ינר םדוק הרעוס הינע ןימידקמ ךכיפלו
.רתוי תוחבושמו תוכלוה תויהל תומחנה ךרדד
...ש"דש ק"רא ע"ונ ח"שד :ךינמיסו ,סחנפב ליחתמ הז רדסו
.ת"ר שריפ ןכו ,אתקיספה פ"ע םלועל הנתשי אל גהנמה הזו...
ןיב "שישא שוש"ו ,רופכ םדוק "הבוש" רמול לבלבמו ךפוהה ,לבוחה בר ירבדכ אלו
םירשי םע םת ונבר ירבדכ אלא ,תיעיבשל תומחנ ששה ןיב קיספהל ןיאד ,תוכוסל רופכ
.ותירחאב "הבוש"ו ותישארב "שישא שוש" ,םתחנ

וד .חיש-וד ןהיניב תומייקמ ,אתמחנד תורטפה עבשש ןייצמ ,ושוריפל המדקהב ,םהרדובא
:לארשי םעל ה"בקה ןיב ,היערל דודה ןיב להנתמ חיש
תורטפההו תוישרפה רדס - םהרדובא רפס
,אתקיספב ןנירמאו ...
,המודל המוד תוישרפה ןינעל ןיריטפמ זומתב ז"י דעו תישארבמ
.ערואמה יפלו ןמזה יפל לכה ךליאו םשמ
.אתבויתד יתרתו ,אתמחנד עבשו ,אתונערופד תלת
...ש"דש ק"רא ע"ונ ח"שד םנמיסו
,תורחא תורטפהב תורטפהה תופלחתמש תורטפהה ולאמ שיש עדו...
.ןושאר םויב וא ,תבשב שדוח שאר לח םא ןוגכ
.םלועל תורחאב תופלחתמ ןניא ש"דש ק"רא ע"ונ ח"שד תורטפהה לבא
'וגו ...תומחנה תורטפהה תליחתב רמול ונקת יכ :תוחצ ךרד לע שרדמב רמואו
.(יל ידודו ידודל ינא חיש דוסב)

ןנחתאו תרטפה
יכ האבצ האלמ יכ הילא וארקו םילשורי בל לע ורבד .םכיהלא רמאי ימע ומחנ ומחנ
ורשי 'ה ךרד ונפ רבדמב ארוק לוק .היתאטח לכב םילפכ 'ה דימ החקל יכ ,הנוע הצרנ
רושימל בקעה היהו ,ולפשי העבגו רה לכו אשני איג לכ .וניהלאל הלסמ הברעב
('מ והיעשי) ....רבד 'ה יפ יכ ודחי רשב לכ וארו ,'ה דובכ הלגנו .העקבל םיסכרהו

בקע תרטפה
הנחכשת הלא םג ,הנטב ןב םחרמ הלוע השא חכשתה .ינחכש 'הו 'ה ינבזע ןויצ רמאתו
ךיסרהמ ,ךינב ורהמ .דימת ידגנ ךיתומוח ךיתקח םיפכ לע ןה .ךחכשא אל יכנאו
םלכ יכ 'ה םאנ ינא יח .ךל ואב וצבקנ םלכ ,יארו ךיניע ביבס יאש .ואצי ךממ ךיבירחמו
בשוימ ירצת התע יכ ,ךתסרה ץראו ךיתממשו ךיתברח יכ .הלככ םירשקתו ישבלת ידעכ
והיעשי) ....הבשאו יל השג םוקמה יל רצ ךילכש ינב ךינזאב ורמאי דוע .ךיעלבמ וקחרו
(די ,טמ

האר תרטפה
דכדכ יתמשו .םיריפסב ךיתדסיו ךינבא ךופב ץיברמ יכנא הנה ,המחנ אל הרעס הינע
םולש ברו 'ה ידומל ךינב לכו .ץפח ינבאל ךלובג לכו ,חדקא ינבאל ךירעשו ךיתשמש
(אי ,דנ והיעשי) ....ךינב

םיטפש תרטפה
'ה חכשתו .ןתני ריצח םדא ןבמו תומי שונאמ יארתו תא ימ .םכמחנמ אוה יכנא יכנא
ץרא דסילו םימש עטנל ךיתיסכ ידי לצבו ךיפב ירבד םשאו...ץרא דסיו םימש הטונ ךשע
סוכ תא 'ה דימ תיתש רשא םילשרי ימוק יררועתה יררועתה .התא ימע ןויצל רמאלו
הנה ,ומע בירי ךיהלאו 'ה ךינדא רמא הכ ...תיצמ תיתש הלערתה סוכ תעבק תא ותמח
היתמשו .דוע התותשל יפיסות אל יתמח סוכ תעבק תא הלערתה סוכ תא ךדימ יתחקל
ירוע ירוע .םירבעל ץוחכו ךוג ץראכ ימישתו הרבענו יחש ךשפנל ורמא רשא ךיגומ דיב
לרע דוע ךב אובי ףיסוי אל יכ ,שדקה ריע םלשורי ךתראפת ידגב ישבל ,ןויצ ךזע ישבל
הכ יכ .ןויצ תב היבש ךראוצ ירסומ וחתפתה םלשורי יבש ימוק רפעמ ירענתה .אמטו
(בי ,אנ והיעשי) ....ולאגת ףסכב אלו ,םתרכמנ םנח ,'ה רמא

אצת יכ תרטפה
.'ה רמא הלועב ינבמ הממוש ינב םיבר יכ ,הלח אל ילהצו יננר יחצפ הדלי אל הרקע ינר
ךיתודתיו ךירתימ יכיראה ,יכשחת לא ,וטי ךיתונכשמ תועיריו ךלהא םוקמ יביחרה
אל יכ יארית לא .ובישוי תומשנ םירעו שריי םיוג ךערזו יצרפת לאמשו ןימי יכ .יקזח
ירכזת אל ךיתונמלא תפרחו יחכשת ךימולע תשב יכ ,יריפחת אל יכ ימלכת לאו ישובת
השאכ יכ .ארקי ץראה לכ יהלא לארשי שודק ךלאגו ומש תואבצ 'ה ךישע ךילעב יכ .דוע
ךיתבזע ןטק עגרב .ךיהלא רמא סאמת יכ םירוענ תשאו ,'ה ךארק חור תבוצעו הבוזע
רמא ךיתמחר םלוע דסחבו ,ךממ עגר ינפ יתרתסה ףצק ףצשב ,ךצבקא םילדג םימחרבו
(דנ והיעשי) ....'ה ךלאג

אובת יכ תרטפה
,םימאל לפרעו ץרא הסכי ךשחה הנה יכ .חרז ךילע 'ה דובכו ךרוא אב יכ ירוא ימוק
ביבס יאש .ךחרז הגנל םיכלמו ךרואל םיוג וכלהו .הארי ךילע ודובכו ,'ה חרזי ךילעו
יארת זא .הנמאת דצ לע ךיתונבו ואבי קוחרמ ךינב ,ךל ואב וצבקנ םלכ יארו ךיניע
(ס והיעשי) ....ךל ואבי םיוג ליח ,םי ןומה ךילע ךפהי יכ ,ךבבל בחרו דחפו תרהנו

םיבצנ תרטפה
ןהכי ןתחכ .ינטעי הקדצ ליעמ ,עשי ידגב ינשיבלה יכ .יהלאב ישפנ לגת 'הב שישא שוש
םיהלא 'ה ןכ ,חימצת היעורז הנגכו החמצ איצות ץראכ יכ .הילכ הדעת הלככו ראפ
דע ,טוקשא אל םלשורי ןעמלו השחא אל ןויצ ןעמל .םיוגה לכ דגנ הלהתו הקדצ חימצי
םש ךל ארקו ךדובכ םיכלמ לכו ךקדצ םיוג וארו .רעבי דיפלכ התעושיו הקדצ הגנכ אצי
לעבי יכ .לעבת ךצראו ךב 'ה ץפח יכ ,הלועב ץראלו הבוזע דוע ךל רמאי אל ....שדח
(י ,אס והיעשי) ... ךיהלא ךילע שישי הלכ לע ןתח שושמו ,ךינב ךולעבי הלותב רוחב

םירופכה םויל הנשה שאר ןיבש תבשל הרטפה
,וילא ורמא 'ה לא ובושו םירבד םכמע וחק .ךנועב תלשכ יכ ,ךיהלא 'ה דע לארשי הבוש
אלו ,בכרנ אל סוס לע ,ונעישוי אל רושא .וניתפש םירפ המלשנו בוט חקו ןוע אשת לכ
יכ הבדנ םבהא םתבושמ אפרא .םותי םחרי ךב רשא ,והידי השעמל וניהלא דוע רמאנ
(די עשוה) ....ונממ יפא בש

וד הרואכל םייקתמ תורטפהה ישארבש ךכ לע ונתוא דימעמ ושוריפל ותמדקהב םהרדובא
.לארשי םעל ה"בקה ןיב חיש
."ימע ומחנ ומחנ" :םיאיבנל 'ה רבד - ןנחתאו תרטפה
."ינחכש 'הו 'ה ינבזע" :לארשי תסנכ תבושת - בקע תרטפה
."המחנ אל הרעס הינע" :'הל םיאיבנה ירבד - האר תרטפה
"םכמחנמ אוה יכנא יכנא" :לארשי תסנכ לש התאירקל ביגמ ה"בקה - םיטפוש תרטפה
.הנוע הניא לארשי תסנכ
."הדלי אל הרקע ינר" :לארשי תסנכב ריצפמו רזוח ה"בקה - אצת יכ תרטפה
."ךרוא אב יכ ירוא ימוק" :ךישממ ה"בקה - אובת יכ תרטפה
."יהלאב ישפנ לגת 'הב שישא שוש" :התצרתנ לארשי תסנכ ףוס ףוס - םיבצנ תרטפה
."ךיהלא 'ה דע לארשי הבוש" :הבושת תבש תרטפה - התמחנד 'זל ץוחמ תמכסמ הרטפה
.הלעמלמ םילשמ ה"בקהו הטמלמ ליחתמ םעה .יל ידודו ידודל ינא לולא שדוח לש ןויערה והז
.הלעמלמ ליחתמ ה"בקה ,ךופה ןווכב איה הדיתעה הלואגה

ידוד הכל טויפה ןיבל המחנה תורטפה ןיב חישה
ירענתה :יעיברה תיבהמ לחה ,ידוד הכל טויפה םע םגו ,וז םע וז תוחחושמ המחנה תורטפה
.ימוק רפעמ
.הכפהה ךותמ יאצ ימוק :ישילשה תיבב רבכ עיפומ הלואגה ןויער
,לולא שדח לש תיעיברה הרטפהה םע םיחחושמ ,טויפב ישימחה תיבהו יעיברה תיבה
.םיטפש
דימ ,תותבש יתש םירמשמ לארשי םא" :תבשב םיקסוע ,טויפה לש םינושארה םיתבה ינש
.(ב"ע ,חיק תבש) "ןילאגנ
.רומש - ןנחתאו תשרפב .רוכזו רומש תייעב ,ןנחתאו תשרפ םע - ןושארה תיבה
ידגב .םילשורי ךתראפת ידגב ישבל :םיטפש תרטפה - ימע ךתראפת ידגב ישבל - יעיבר תיב
.םילשורי םה ,םעה לש תראפתה
.םילשורי ימוק יררועתה - םיטפש תרטפה - יררועתה יררועתה - ישימח תיב
.ךרוא אב יכ ירוא ימוק :"אובת יכ" תרטפהמ ךופה רדסב - ךרוא אב יכ ירוא ימוק
.ךזוע ישבל ירוע ירוע - םיטפש תרטפה - ירוע ירוע
.'ה דובכ הלגנו - ןנחתאו תרטפה - הלגנ ךילע 'ה דובכ
.ימלכת לאו ישבת אל יכ - אצת יכ תרטפה - ימלכת אלו ישובת אל - ישיש תיב
.ךיעלבמ וקחרו - בקע תרטפה - ךיעלבמ לכ וקחרו
.ךיהלא ךילע שישי הלכ לע ןתח שושמו - םיבצנ תרטפה - ךיהלא ךילע שישי
.יצורפת לאמשו ןימי יכ - אצת-יכ תרטפה - יצרפת לאמשו ןימי - יעיבש תיב
,אתבש ילעמד אינפא אק ףטעימ אנינח 'ר :טיק תבש - הלכ תארקל ידוד הכל - ןומזפ
יאוב ,הלכ יאוב :רמאו תבש ילעמב ינאמ שיבל יאני 'ר .הכלמה תבש תארקל אצנו ואוב :רמא
.הלכ

ידומלת - ןומזפה רוקמ
?הלכה יהימ ?דודה והימ - הלכ תארקל ידוד הכל
תארקל ה"בקה ךל :יוטיבה ןועמשמ ךכ םא .לארשי םע - הלכהו ,ה"בקה אוה דודה ללכ ךרדב
.תבשה ינפ תא ולבקת דחי ,לארשי םע
.תבשה ינפ תא םילבקמ םה דחיו ,הניכשה םע רבחתמ ה"בקה ,הניכשה איה תבשה ילואו
.ילבק חוחינ וב שי הז גוסמ שוריפ
תרטע ליח תשא :ילשמב קוספה תא םאות ,הלעב תרטע םולשב יאוב - ןורחאה תיבה
.הלעב

תומדה אוה לארשי םע ,ךכ םא .לארשי תסנכ לש גוז תב איה תבשהש רמואה שרדמ שי
.תישנה תומדה ,תבשהו ,טויפבש תירבגה

:הלכו ןתח לש םנוליממ םיבר םייוטיב םיצבושמ אתמחנד 'ז לש תורטפהב
תישע ךילעב יכ - אצת יכ תרטפה
הילכ הדעת הלככו ראפ ןהכי ןתחכ - םיבצנ תרטפה
תופלחתמ ,הבקנו רכז לש תויומדה .הלועב ךצראלו הב יצפח ארקי ךל יכ - םיבצנ תרטפה
.ויפב ובנזש שחנכ ,ל"נה תורטפהב
.ךיהלא ךילע שישי הלכ לע ןתח שושמו ,ךינב ךולעבי הלותב רוחב לעבי יכ - םיבצנ תרטפה
תיבל םיאתמ הבושת תבש לש הרטפהה ןכות .הבושת תבש - אתמחנד 'זב הנורחאה תבשה
.הלעב תרטע םולשב יאוב - ןורחאה
תויורשפאהו ,הלכה יוהיזל תויורשפא המכ ,חותפ לשמב ומכ ,טויפב שי - הלכ יאוב הלכ יאוב
.תודחאתמו תורזוח ןלוכ ,הבושת תבש לש הרטפהב .תופלחתמ

ץבקלא המלש יבר
הלע .דרפס ישרוגמ לש החפשמל 1500 ב יקינולסב דלונ ,טויפה רבחמ ,ץבקלא המלש יבר
רצענ ץראל וכרדב .1583ב תפצב רטפנ ,1536ב ץראל עיגהו ,םייתנשכ ךשמנש עסמב לארשיל
תובורא וחתפנ ,1534ב .לארשי ץראל וכרדב היה אוה םגש וראק ףסוי יברב שגפו ,לופונירדאב
הז רופיס ."לארשי ץראל ולעו םכידומילל ובוש" :םהל רמאו םהינפל הלגנ דיגמה ,םימשה
.תועובש ליל ןוקית ,דומילה גהנמ לש ודוסיב חנומ

ושוריפ .תוליגמה שמחל "יולה תירב" שוריפ רוביחב לחה ,ץראל ץבקלא המלש יבר הלעש ינפל
."םיבהא תלייא" ארקנ םירישה רישל
.והיעשיב המחנה יקרפל ןווכמ טויפה .יקינולס ינבר תמכסהל הכז ושוריפ

דוד לש םתעפוה ,ידוהיה םעל םישק םיינחור םירבשמ לש האמ התייה הרשע ששה האמה
.וכלומ המלשו ינבוארה

הכל" טויפה היה ,הלבקה תרות החרפשכ ,וירוגו י"ראה לצא ,הרשע ששה האמה לש תפצב
האמה ףוסב ספדנ אוה .לארשי תוליהק לכב לבקתה טויפה .םילבוקמה לש םנונמהל ,"ידוד
.זנכשא ינב רודיסב 17ה האמה ףוסב .םדרטסמא רודיסבו ,היצנו רודיסב ,1584 הרשע ששה
לע טויפה לש ויתולימ םימושר ,םירחא תסנכ יתב הברהבו ,ןילופבש טוצנלב ,וקורמבש סנכמב
.תסנכה תיב ריק

ותיתשתבש ,הכלמה תבש לע ריש תינמרגב בתכ ,הנייה ךירנייה ,רצנתהש ידוהיה ררושמה
.ידוד הכל טויפה חנומ
.הז טויפל םיסחייתמה םיריש העברא תוחפל ץראב ובתכנ םירשעה האמב

טויפה לש ונכת
רכשו תבשה תרימשל סחייתמ רחאהו ,םילשורי ןיינב לא סחייתמ דחאה ,םידבר רפסמ טויפל
.הימייקמ
תישנה תוהמה ,תישנ תוהמו תירבג תוהמ וב שי .דודיעהו האירקה תולימ תובורמ טויפב
טויפה .םירדגומ דעומבו ןמזב ,יתד לאוטיר הוולמה טויפ והז .הזופרומטמ יהשוזיא תרבוע
:יצוביק ףוג ללכ ךרדב םה םירבודה ,רוביצב רמאנה טויפ והז .תבשו הלכ דוד :וטומב חתופ
.הכלנ ,ונעימשה
.ישפנ :דיחיב םימעפלו

הלהתל :19 וכ םירבדב - "הלהתלו תראפתל םשל" .תבשה תווצמב קסוע ןושארה תיבה
.תראפתלו םשל
.הליבקנ תבש ינפ :םיגוה םינמיתה - הלבקנ תבש ינפ
.הרותב ולא םילימ לש ןתעפוה רדסמ הנושב ,טויפב רוכזל רומש הלימה תמדקה ההימתמ
: ףסוי הידבוע ברה ךכ לע בתכו
רמאנ ,'ידוד הכל' ץבקלא ש"רהמ לבוקמה ברה רביחש תבש תלבק לש טויפב ןכלו"
יפל ...הרותב רמאנש יפכ ,'רומש'ל 'רוכז' םידקה אלו ,'דחא רובידב רוכזו רומש'
הצרש רמול שיש המ דבלמ הזו ,םוי תניחב אוה 'רוכז'ו ,הליל תניחבב אוה 'רומש'ש
."טויפה לש םיתבה תליחתב ומש זומרל

תחתמ ,הדש תסנכ יתבב וללפתה תפצב םילבוקמה - הכלנו וכל תבש תארקל :ינש תיב
.תבש - הכרבה רוקמ .תבשה ינכתב קסוע הז תיב םג .ןישידק ןיחופת לקח ,עיקרה תפיכל
הארבנ הרותה - "הלחת הבשחמב השעמ ףוס" .תישארב ימימ - "םדקמ שארמ" העבקנ תבשה
.םלועה תאירבל םדוק

ךילע לומחי אוהו" :תיללכ החטבהב םייתסמ תיבה .הלואגב קוסיעה ליחתמ ישילשה תיבב
קמעב תבש ךל בר" :ימואלה רושימה לא ,טרפ לכ לש תבשהמ רבעמ שי ישילשה תיבב ."הלמח
הנכמו ,דרפס שוריג תא ראתמה ,ןהכה ףסוי יבר לש ורפס עיפוה ,הרשע ששה האמב - "אכבה
.אכבה קמע - ילפורטסטקה עוראה תא

הלאשמ וב שי .דוד תיב ערזמ אוהש חישמב .הלואגבש המחנב קסוע יעיברה תיבה
."הלאג ישפנ לא הברק" :תישיא ,תימיטניא

.םדוקה תיבה תולאשל הנועו ,תולגה תמדרתמ תוררועתה לע רבדמ ישימחה תיבה

."הלית לע ריע התנבנו" - םילשוריו ,שדקמה תיב ןינב לע רבדמ ישישה תיבה

דאמ הלודג הברק לוחת ,כ"חא קרו ,םיביואה לש םשנוע לע הנושארל רבודמ יעיבשה תיבב
."הלכ לע ןתח שושמכ" ומעל 'ה ןיב

ץרפ תיבמ אוהש חישמה תאיב ,הלואגה לש תויבויחה תוכלשהב קר קסוע - ינימשה תיבה
.הבר תישארבב עיפומ ,חישמל ,"יצרפ ןב שיא" יוניכה .הדוהי ןב

קמעו הכיפה םוקמב החמשו ליג ,חורה בצמ ןיטולחל הנתשה יעישתה תיבבו ינימשה תיבב
.אכבה
.הפוחל הסינכ ןיעכ איה תבש תלבק .לעב - התע ארקנ ,דוד - תבשה תלבק ינפל ארקנש רבגה
.שדקמה תיב תמקהב ,הניכשה תברקב תוכזל םיפוסיכו םיעוגעג לש ריש והז

טויפה הנבמ
לשמ םינוש בצקו הזירח םינושארה תשולשל ,םיטפשמ העברא ףנע לכב ,םיפנע העשת טויפל
.הל :םיזרוח ,תיעיברה הרושה יטפשמ לכ .יעיברה טפשמה
ןכתי ,ןוכיטסורקאל ףרטצמ וניא יעישתה תיבה ,ןוכיטסורקא - םינושארה םיתבה הנומשב
.רחואמ אוהש

לש םינורחאה םיתבב ןוגינה תפלחהל םעטה תלאש תלאשנ ,רוכזל רומש תמדקה תלאש דבלמ
החפשמה םש לש הנושארה תואב הניגנמ ופילחה אל עודמ ,ןוגינ ףילחהל רבכ םאו .רישה
.'יררועתה יררועתה' ,שמח תיבב ונייה ,'יולה' ןוכיטסורקאב
.הניגנמה תפלחתמ ,"ימלכת אלו ישובת אל" :ישישה תיבב ,ללכ ךרדב .םיבר םינחל רישל

:הניגנמה יפוליח תלאשלו ,רוכזל רומש תמדקה תלאשל ףתושמ רבסה עיצמ ןיילק ףסוי ר"ד
יתשל ףתושמ רבסה עיצהל תרשפאמ ,ידוד הכל רבחמ לש תבשה תדובעב תוננובתה"
...תולאשה
תא לבקל ריעה יתאפ לא אצי ףאו ,תבשה תונכהב דואמ דיפקהל גהנ ץבקלא יולה ש"ר
תטיקלש יפכ ,התווצמ םויקמ דרפנ יתלב קלח וויה תבשה תלבקל תונכהה ,ודידל .הינפ
הללכ תבשה תיישע תארוה .תבשה תווצממ יטננמיא קלח התוויה ישישה םויב ןמה לפכ
.ךיכרד תושעמ ותדבכו" ,א"ע ,ג"יק תבש תכסמב ילבבה ירבדכ ,דחוימה שובלה תא םג
."לוח לש ךשובלמכ תבש לש ךשובלמ אהי אלש - ותדבכו

.תינבתה ןכות לע זמורה תיב םשארבו ,םיתב העברא לש תוצובק יתש ,ירטמיס הנבמ טויפל

ידוד הכל :ןומזפה

רוכזו רומש :חתופ תיב

:םינושאר םיתב העברא
הכלנו וכל תבש תארקל .1
הכולמ ריע ךלמ שדקמ .2
ימוק רפעמ ירענתה .3
יררועתה יררועתה .4

:םינורחא םיתב העברא
ישובת אל .5
ךיסוש הסשמל ויהו .6
יצורפת לאמשו ןימי .7
םולשב יאוב .8

תא תושעל לארשי ינב ורמשו" תיביטקא תוגהנתה למסמ רישב עיפומה "רומש" לעופה
ומשמ הנושארה תואה רוכזא ךות ,רוכזל רומש לעופה תא םידקה ץבקלא המלש יבר ."תבשה
תארקל תויביטקאה תונכהה תמדקהב ךרוצה לע זומרל תנמ לע ,ןושארה תיבה תחיתפב
.השעמה ימי תששב תבשה

תעבראו ,תבשה תארקל תויביטקאה תונכהה לע םיזמור רישב םינושארה םיתבה תעברא
קנעומה עפשה תא םיראתמ םה .הירמוש וכזי םהב תוכרבה תא םיראתמ ,םינורחאה םיתבה
.התנכהב םילמעל

תא ךכ לשב דדועו ,טויפה לש תינבתב ןיחבהש ימ היה ,ןיילק לש ותעדל ,תורודה ךלהמב
.תינבתה יפוליח לע עיבצמה םוקמב ,הניגנמה יפוליח

ידוד הכל טויפה םע םיחחושמה םיינרדומ םיריש
הלכ יאוב
יקסנולש םהרבא :םילמ
םולבנזור ריאי :ןחל
תילטב ישפנ תא ,ידש לא ,אנ ףטע
"...הלכ יאב" :לוקב רמזו
תורנה יקילדה ,הפיה יתשא ,וה
.הלחה יניכה שודקלו

ותבש תורנ לע ךרב רבכ הלילה
.תלטומ שודקל הנבלו
התיבה יבושב הצור ינא םויה
.תלדב הזוזמה קשנל

:ןומזפ
תילטב ונפוג ,ינובר ,אנ ףטע
"...הלכ יאב" :לוקב רמזו
תורנה הנקלדת תופיה ונישנ
.הלחה לע שדקנ ונאו

תילטב ישפנ תא ,ידש לא ,אנ ףטע
"...הלכ יאב" :לוקב רמזו
תורנה יקילדה ,הפיה יתשא ,וה
.הלחה יניכה שודקלו

עובשה תומי םימי םה העבש יכ
.הרונמל םינק שי העבשו
שפנב הרונמה קילדה רשא ימו
.הרואל ןמש קצי אוה

רזוח ןומזפ
םירכנה תוניפסב ונרש תע רכזתה
:ךמשב םילועה ונחנא
לארשי ץראל ואובי םידוהי תע..."
".החמשה םנועמב ברת המ

השרפ ןה ךדיו ?תחכש התאה
.הלועה הניפסל םישרפמ
הנושאר תבשל םייואר ונחנא
.הלודגה ךתבש התשמב


שגר לעב ,דאמ רעוס םדא .ריעצה רמושה ,ם"פמ םע ההוזמ היה יקסנולש םהרבא ררושמה
םיגשומו םיטסקט ןליח ,םירחא םיירבע םיררושמכ ,יקסנולש .(רדנ :וריש האר) קזח ימואל
.םייתד

לע םיבהואה" ; יבהז דוד לש "רסוניג תעקב לא תבשה הדרי" :םג םניה הז גוסמ תבש יריש
.תוהז ובצעש םיטסקט םה ולא .גרבדלוג האל לש "..העבשו םימי העבש"ו "םיה תפש

?ידוהי םלוע תאטבמ םידוהי ידי לע הבתכנש הריצי לכ םאה ,לואשל ןתינ
דבא לאה .לאב הנומא אלל לבא ,םיידוהיה םיגשומה םע רתונש דיחיה תא אטבמ הז ריש
.תידוהי תוהז תאטבמה תינוליח תד יהוז .הז רודל

תאצל דבועה רעונה טילחה 1934 באב העשת ברעב .ןוסלנצכ לרב לע רופיסה ונמזב םסרפתה
ינבב חיטה רמאמב ."תושילתו ןברח" :םשב רמאמ רבדב םסרפ ןוסלנצכ לרב .ץיק הנחמל
הנחמל תאצל םיזיעמ םתא ךיא זא ,תיטסילאיצוס הרבח תונבל ,שדחל םתאב םתא :רעונה
.תיתוברת ,תימואל תועמשמ לעב עוראכ עוראל םיסחייתמ םכניא ךיא .באב העשתב

ןורחאה תיבה .התא ,חכונ ףוגב לאל רובדו "ינובר ,ידש לא אנ ףטע" :לאל הינפ שי הז רישב
"?תחכש התאה" :לאל הינורט אטבמ
.יתשא ,הצור ינא ,ישפנ :דיחיה לש ורישכ חתופ רישה

םידוהי ,םילוע ,ונרש :יצוביקה ,ירוביצה רבודה תא רתוי םישיגדמ םינורחאה םיתבה ינש
ריכזמ רישה .הלפעהה ,הפוקתה תוערואמ לש םירורב תובקע ןאכ שי .םייואר ונחנא ,ואובי
םידוק שודג אוהו ."...הלכ יאב" :לוקב רמזו :ץבקלא המלש יבר לש טויפה תא שרופמב
,תילט ,הזוזמ ,הנבל שודק ,הלח ,שודק ,תורנה לע הכרב ,תורנ תקלדה :םיידוהי םילמסו
.תבש ,םינקה תעבש תרונמ

תינויצה הלואגלו ,יצוביקה ינאל הייפיצ רצויש המ ,ישילשה תיבב ומצע תא ליפכמ ןומזפה
.רתויב קהבומה ידוהיה למסה ,םינקה תעבש תרונמ ינק תקלדהב קסועה אבה תיבב העיפומה
טויפהמ "רוכזו רומש"ל דה ילוא ,"רכזתה"ב םיחתופו ,לאה לא םינופ ישישהו ישימחה תיבה
.ידוד הכל

הסנמ אבה תיבהו ,המייקתה אל הלואגל החטבהה ,הבזכאמ תעבונה לאל הינורט ןאכ שי
?'תחכש התאה' :םישקה םיעוריאל רבסה עיצהל

התשמב הנושאר תבשל םייואר ונחנא" :יקסנולש לש ותרובח ינב םש תרדאהב םייתסמ רישה
היואר המצע האור ,תינויצ הכפהמ שארב הדמעש ,םיצולח לש וז הרובח ."הלודגה ךתבש
.רתכלף הבית