תויוברתה יתש ןיב תינוריאה הדמעה

ןוטיב זרא לש ותריש לע םירבד

רקוט ילתפנ

ג"משת ץיק - 'ג תוהז


ןוטיב זרא :חתפמ תולימ

,םיינועבצ םיפונב רישעו םייח תוחרוא עפוש יתוברת הדשב בטיה תשרשומ ןוטיב זרא לש ותריש
'םילמ יעבצ,ב תרייטצמו תכלוהה וז איה היווהו יווה לש תינוגסס הנומת .תירבעה תורפסל םישדח
גראמל םיווטנו םימקרתמ ,ןושלו הגע ,תויומדו םיגהנמ ,תוארמו םילילצ ,םימעטו תוחיר .םייומידו
,ןגפומ ןויסינ םירישב שי .ומויק לע קבאנ ךא ,עוקשל קחדנו ףכאנה ,יתוברת םלוע רזחשמה ,ףיקמ
טלחומ ןוחטיבבו תחנב תוכלהמ ויהש תויתוברתו תויטיתסא םלוע תוסיפת ןזאל ,םיתעל זיגרמ
.תיאפוריא חרזמהו תיברעמה תונמאה תבשחמ השבכו הסליפ ותוא יביתנ-דחה לולסמב

.םינוכיס ןיעדויב המצע לע תלטונה ,הצימא הריש איה ןוטיב זרא לש ותריצי

תומולא םיישונא תוקוצמו םיבצמ לע ליטהל ןחוכבש תוירופאטמה תורוגיפה תא תעדוי םנמא איה
תושדח םינפ םעפל םעפמ קיפהל תוחילצמה הלא ןה תוליגר יתלב היאר תויוז ,תועיתפמ רוא
ירמוח תוטלקיה ךרדב לעפומה הז אוה ינוריאה ךותיהה .םוי םוי ידילי תוחיכש םייח תוכילהמ
סכט ראתמה רישה והזכ .םייגארט םיבצמו תומרד לש ןודיעו ןותימ ןכ לע רשפאמו םיעוריאה
תוניצסה יפוריצ .תוילאוטירה תוכלההו רדסה יללכ לכ יפ לע ךרעהל דיפקמה ,יתוכלמ הבכשא
םילבה םיראותמ דחא דצמ ,תיתד היגרוטיל לש הדצל תיראלוקס תויסכט ,םייזנטעש ןפוא לכב םה
דלי היצאוטיסב בלתשמ ינש דצמ םיליהת לומלמ עמשנ קפואה ןמו ,תוכרדמה לכ לעמ םיחתמנה
רבתסמ הז לכ .ךב ןייטסבס לש םיתש רפסמ. הטיווסה - תא םימחרב ללחמו ךסב דעוצה ןטק
לע תלבומ ,הרוחש הפיטק הסוכמ איהו ,תורובקל תלבומה ותבהאל תירופאטמ הנומתכ ףוסבל
ןמ וחוכ תא באוש ינוריאה הדקומש המרד איה םיוולמהו ןוראה תכולהתשכ ,הריווחמ הנבל ףכ
לומ הז ,הב תופצל תוכרדמ יתש לע הזמו הזמ םידמוע םיבהואה ינש םגש ,העיתפמה הנומתה
ללכ תישפנ הקוצמ .(8 החנמ) דוע ושגפי אל םלועלש םיליבקמ םיוק ינשכ וז לומ הז ,םילמ אלל וז
.רישה דוסיב תדמועה וז איה תישונא

.םייתרבחה םיכתחה לכבו םינמזה לכב תכלהמו תרכומ העפות אוה תובהאה םלועב בל ןורבש
,ולש תונברוקה ינש וא ול םיארחאה ינשש תימאיוקר הנומת לא ירופטמה וכותיהש המוד םלוא
.םיבהואה לש ימינפה ןורבישה לע היגלאה םתוח תא אשונל קינעמ ,םידדצה ינשמ הב םיפוצ
הביבסהש הצרעההו תובישחה לע העיבצמ היוולל תקנעומה ,תיתוכלמה תויסכטהש הדבועה
םיבהואה לש תיגלאה הקעומה תא דדחל ךכל הלבקהב החילצמ ,תורובקל לבומה םריקיל תקלומ
לע םיפוצה ,םיבהואה תשוחת .תיטנמורה הרישה לש הילוכנלמה יביתנ לא רישה תא ברקלו
רפרפמ ןורחל הגות ןיב והשמ .הזה ןוויכה םע דחא הנקב הלוע ,תורובקל לבומה םמצע השעמ
,ןוראה עיגמש העש םינשה לצא ןורגל הזח ןיב
/ תוכרדמ יתש לע ךכ דוערל המל לבא"
/ תוכלהה לכ יפל להנתמ לכהשכ
/ אופא דערנ אל
/ אופא דעמנ אל
- - - ופי בוחר לש ובלב םייוהד םתס דומענ
/ בחרמב גומי לכהשכו ,םייתניב ריוחי בלהו
/ תוארונ עדנ
/ .תורובקל הלבוהש ונתבהא תאז יכ
,"ךל םג ילוא רמיו דאמ רמי ילו

םצעבו יגלאה ונוויכב ךא ,דאמ תירלוקיטרפ תישפנ הקוצמל עבמ ןתמ אופא אוה רישה לש וניינע
,ןוטיב זרא תריש דוסיבש לודגה ףתושמה הנכמב יוצמ אוה ,רישה עבמל תרחבנ היצאוטיס ותויה
תובהאבש םירבשמל תנתינ תופידע ,רקיעב תויתרבח ,תוימויק תוקוצמ ןיב הכרד תא תסלפמה
רבשנ רוא דה רכז קר רתווי הז לכמ .החכשה תא הרהמב הירחא רורגת הדירפה .תובזכנ
םשג תא םשונ רבכ אוה יליוואה ביבאה תא ףוטשל ןורחב דריי םשגשכ .(5 ,החנמ) ליפורפב
,וידיב רפרפמ רתווי הוג לש דערה קר ,געלב תששממה ,תשמשממה ,הברקה ותבוהא תעיווג
ורובע ורזגנ ויתובהא יכ עדוי אוה ,(11 ,םש) קירה ליבהמה המוקמ תא חרחרל ראשיי אוה
.(25 ,םש) הטילפל ןיכסכ ןרכז תא שוטנלו התימה יעגר לש תובהא תויהל קר ,הטישכ ,הרדסכ

,ינרוצ ,ידוזורפ יעצמאכ ויריש לולכמ תא תתרשמה תילגעמ תימינפ העונת והנבמב םייקמ רישה
םיכלהמה ןיב ןיגוריסל תומקמתמה תורופיפאלו תורופאנאל הנווכה ,םיאתמ יריש םילקא גישהל
ןיב םיביטומטיילכ ,םייונישבו םתומלשב ,םיזרחתמו םיבשה םייזכרמ םיפוריצל וא ,תזורחמכ
וא תיגלא הריוא קיפהל הלא ףא םייושע ,תיממעה הדלבב ןומזפה לש ועבטכ .הנומתל הנומת
.ןוויכה תא ביתכמ רישה ןכותשכ החמש לש םילקא

לש ירויצה ומלועל הרז הנניא תורופאטמלו םייומידל הליאש הדשכ היגולונכטה םוחת לא הייטנה
לומ הז םידמועה םיבהואה ינש יומיד ,היתובקעבש םירבשמבו הבהאה ירישב רקיעבו ןוטיב זרא
םיבטקהשכ תיטנגמ היחד לש סוידרב ותבוהאל ביבסמ ורופרפ יומידל בורק םיליבקמ םיוק ינשכ וז
תולעמשכ ,הדירפ תעשב ,דיב די ,דחי םתכילה רואית וא ,(10 ,החנמ) השונאה םתבהא םה
תעשב םלוא ,(5 ,םש) דחוימב הלוע אל םדה ץחל וליפאו רתויה לכל סויזלצ םישולש םה םוחה
הלוע םדה ץחל ךא ,רתויה לכל סויזלצ תולעמ םישולשב דיב די םתכילה םנמא היוצמ ,השיגפ
.(6 ,םש) דחוימב רבכ

רשג תודוא לע תיאקינורכ העידיל הל היה חוכ המ ,לשמ ךרד ,ריבסת הכומ היווה לא תודמציהה
רופיס .ןוטיב זרא לש ותריש ישושמ לא טלקיהל ,(17 ,החנמ) םדא ןב ויתחת רבקו הפיחב לפנש
תישחומ תעקפ ,תיאנותיעה הקינורכה לש טיטפה תויתוא ירוחאמ רוצאל יושע תוומהו הליפנה
תא ץולחל ידכ תינוריאה הליגר יתלב היאר תיווז הלעפוה ןאכ ףא .תישונא הידגרט לש דאמ
המכ תפישחו רזכאתמ םזקרס לש ירופאטמה ורואל ותדמעה .תיתמרדולמה ותוריגשמ עוריאה
הרואכל ,תיגארטה ותושיגר תא עוריאל אקווד תוריזחמ ,וב תורושקה תווסומה תויועיבצה ןמ
:ןברקל תברוקמהו תעגונה תישונאה הביבסה תבוגת רחא שודנו עיתפמ יתלב בקעמ רישה םייקמ
וישכע וטעי עבטה ךרדמ .םידידיהו החפשמה תולבא ,םיחרפ ,היוול ,תומתי ,הארונה תורשבתהה
הילשאב ורבסה תא אוצמל יושע םינתבער םיברועו םייומיד .תוחפשמה ינב לע ןופלטה ילוצלצ
ירהש .םריקי תא החפשמה ינב תעדל ופרטש ןה םינופלטה לש בויאה תורושב וליאכ תרייטצמה
םיטעה ,םינתבערה םיברועה תנומת ךא .םתעדותב ןיידע יח םריקי היה םילוצלצה אלמלא
ליכרה ילכור תונתבער תא תפשוחה תרמא תוננובתה םג דבב דב תרשפאמ ,םפרט לע .הוואתב
רואית ךכו .היהתש לככ תיבויא ,העיתפמ 'השדח, תרבעהמ םינושאר םינהנ תויהל םישקבמה
חכשנ אנ לא .שותי ןתוא ץקע ומכ דרגתהל ןהל המרג הנואתהש ,חוטיבה תורבח לש ןבצמ
העמק ששורל דיתע ותומ ,הנואתה ןברקל ליבקמכ ידיימ ןפואב ארוקה העדותב םגרתימ שותיהש
רבע לא תינפומו תישונאה הידגרטה ןמ אופא תטסומ בלה תמושת .חוטיבה תרבח תפוק תא
ץקועה שותיה תנומת לש בולישה םצע .ןהל הרשכ הניא וזה הבואכה העשהש םיירמוח םיבושיח
הפירח .ארוקה בל לע .ותגותמ הרשמ לחהש יגלאה םילקאל העירפמ ,דרגתהל תורבהל םרוגו
ךרטצי אוה באה לש ומלעה תא ומצעל שיחמהל ידכ ,ןבה תומתיל ירופטמה שוריפה איה דחוימב
ךתאמ ינוריא רואב באה תומ תא דימעמ תומלעהל השחמהה ךרוצ .אבא לש הזטורפ ול תושעל
םיעצמא רחא עודיכ תורזחמ ולא .היגולוכיספהו הארוהה הדשל הרושקה הקינכט ףקשמ אוהש
יטקדידה ןורתפה ,הידגרט תשחמהל םיכרד םיעיצמ םניאו ,םיכרעו תועידי תיינקהל םייטקדיד
,רבד הגיצמ אבא לש הזטורפ ול תושעל העצהה .תויגולונכטה תושחמהה ימוחתב אופא אצמנ
.םתובאל םינבה תבהאו םירוהה דוביכ תא געלל המש איה .יניצ רואב ,ןוילע ךרע לעבכ לבוקמה

לצא" :ויריקי לצא עובט ראשנש באה םתוח תא ראתל תנמ לע רחבנש יומידה אוה הז ןיינעל בורק
ץעה ןורא תא וטשקיש םיחרפה גוס רואית ךכל ףרטצמ ,"הרוקע ןש לש תומדב ראשיי ותחפשמ
,בוחט באה היהי וכותב
/ םיחרפה"
/ תבש ברעב ותשאל איבהש םתוא םנמא ויהי אל
."םהל םימוד טלחהב ויהי םה לבא

איהש תושגרבש הפרותה תודוקנ לאו הרבחה יפלכ םג ויציח תא תונפהל ךישממ יניצה געלה
,"רמוא היה אוה" ,םדא תומ רחאל רמול לבוקמל םאותמב .הילא ברוקמה םדא תומ יבגל תחתפמ
.תורגמבו תורינב וידי לש םינמיס ושפחי םה ,ויתוחידב רכזל רתוי וירבח וישכע וקחצי

,תומהו םייחה יפלכ רישה לש הלא תודמע המילשמ תמייסמה הנומתה
/ הפיחב לפנ רשג"
/ וירביא תא וישכע םיצלוח
/ תוריהזב
/ םיעדוי םהש תורמל
."תמ רבכ אוהש

םירבשמו תוקוצמש םיריש לש הלודג הצובק התוא לא תפרטצמ 'לפונה רשגה לע הדלב,ה
לש תיניצ הגצהל ףונמ םצעב השמיש תישונאה הידגרטה .םהיכלהמ דוסיב םיחנומ םיימויק
,םימיובמ לוכש יכרע לש תינוריא הראהל ,תולבוקמה ןמ המכ

,לפרע ךושמ ,טלפמ ותוא לא םיכילומה ,םייטאופה םיביתנה תא םג תאז םע תעדוי ותריש
םיישונאה םימויקה לש לודגה יתוברתה רשקהה ןמ קתונמה ,ךסכוסמו םנפומ ,ישיא םלוע לש
תינוריאה הסיפתב הדימתה וז ותריש .ישיאה עבמה תא ,ועבט יפ לע ,ןכ לע שרודהו ,םיפתושמה
םה םיכלהמה לש םילופכה םיביתנה ,תילאיצוס-תיתרבחה ותרישב יוביעו לולכיש ללכל האבש
רבתסמ חטשה ינפ לעש יולגה עבמה .ינוריאה קחשמה תא םיווטו רישה תכרעמ תא םיצוחה הלא
הריתחה תא ,םיכסכוסמה םיימינפה םינוויכה תא תעגור-ומכהו הוולשה ותחונתב ריתסמכ םצעב
.תרחאה

/ טקשב ךלוה אוה"
/ ריש רבחמ יאדוב אוה םירמוא
/ םירמוא אל םה
"םינפב םיתתוש וימד ילוא
,(3 ,החנמ)

תביתכבש המודמה החונמל עקרכ אוה םאות וליאכ שרפתמה הז אוה חטשה ינפ לעש טקש
תימינפה הריעבל םיעדומ םניא ץוחבמ םיפוצה הלא ףא ,ןטשפה םירישה ארוקל המודב ,רישה
.ררושמה תעונת לש הזה טקשה תא העינמה

,(23 ,ענענ) "קחשמ" רישב ארוקה אצמי ךכל הליבקמ העבה
/ תועבגב םימעפ"
/ םיקמעב םימעפ
/ תרתסנ המוהמ דימת
."םימלא םיטבמב תולודג תוקעצו

.ררושמה שפנ לש תוכסכוסמה תודמעה תא םיתרשמ םירושימה לכב םידוגינה

? דעס תלמסכ וחכנ תבצייתמה ,ררושמ לש ותב םע השיגפ ברעב ,לשמ ךרד ,הרוק המ
הליעה םה הרישו דעס .םייולגה םיפתושמה םינכמב עוריאה קמנתמ חטשה ינפ לע .(14 ,ענענ)
יולגה עבמהשכ םינשה םיכלהמ םיפתושמ םיניינע לש הז המודמ ביתנ לע ,השיגפל תרהצומה
תישעמ תרכומו הבורקה הריש לש הביט לע חיש-ודבו ,רובידב םתס לש תורבדיהב םקמתמ
.םינשה לצא

יעצמאכ דעסו הריש ךרד וילא בורקל הססכיט איה .תרמא הריתח תרבתסמ יומסה דבורב םלוא
לכב התייווה לע בשוח ,הלצא וייוכיס לע בשוח היה אוה דועב ,םיילאיצוס םידעי תגשהל יגולוכיספ
איהו" ,רקוב ףרהב םיכר הירוהרה לע ,תימיטניאה הענצה ןמ והשמ תעדל ,םירחאה םיברעה
תא רישל ןתונה אוה םירושימה ינש ןיב קחשמה ."דעס יב רבדל ונרזח ךכ רחא ,הרישב הרבד
ןורתיהו תוליעפה הגה .םיילאמרופ םיסחי לע ויכלהמ תא הנוב יולגה רושימה .תינוריאה ותעונת
םיעדונ יתלב ,םירתא םיסחי םקור ימינפה דבורה םלוא .דעסה תלמסל הז םוחתב הרואכל ןותנ
דוס לא אבומה ,ץוחה ןמ ארוקה .םתוא תטוונמה איה ררושמה שפנ רשאו ,דעסה תלמסל
איה דעסה תלמס .ררושמל תפדעומ הדמע וז ןיעמ היצאוטיסב קינעמ ,תועידיה תמרב םירעפה
עושעש םניא ,ררושמה תעדותב וללה םילופכה םיסלפמה .רישה לש ינוריאה וצקועל דקומה
תוישפנ תותימא ןיב תודדומתהל ןותנה ךסכוסמ םלוע םיפקשמ םה .םינפ תודמעה לש הדירג
,תיתרבחה ותרישב רתוי דמ יוטיב ללכל אובתש תודדומתה .םייביטקייבוא םיינוציח םיבצמ ןיבל

רישב םיינוריא םיכילומכ לועפל רבכ ומידקהש הלא םה ררושמה םלוע לש תונושה תודמעה
וילא תרבדמה איה ,(30 ,החנמ) "תילאיצוס תדבועו םיילוש רענ ריש" ,ול בורקהו םדקומה
,םיילאיצוס םידקומ לא רודחל םייגולוכיספ םיסיסכט תלבחתמכ ,םיכאלמבו םירימזב ,םיחרפב
תהבגומ תיפצת תדמעמ ףיקשמו ,טאל ךפכפמה החיר חווטב םמוד ,הדי תא המדמ םמוד אוהו
.הנממ םכח תויהל דיתעה םיילוש רענ ןיבל הנטק תיאפוריא רופיצ ןיב שגפמכ דמעמה לע

םיפשוח ,ןוטיב זרא תרישל יסיסב הנבמ םיווהמה ,רישה יקלח ינש ןיב הרומתהו תומיעה
וישכע וב הלחש הרומתה תמועל ,ותודלי תפוקתב רבודה לש העונכהו התוחנה ותדמע תא
דע תיבקע התיה תילאיצוסה תדבועה לש תויטננימודה ,רבדל היה לוכי אל 'זא .ותורגבתהב
.הנממ םכח וליפא אהה וישכע ,תעגמ ודי וישכע םלוא ,תעדה ףורט

ןגועמ אוה .יראלוקיטרפ יפוא לעבכ שרפתהל ורקיעב שקבתמ 'תילאיצוס תדבועו םיילוש רענ ריש
רענ לש דמעממ ךרד ומצעל סלפל חילצהש ררושמה לש תויפארגויב תורומתבו תודלותב יאדו
ילאיצוס דבוע לש ימצע דמעמ לא ,תוילאיצוס תודבוע לש ןתכרדהלו ןתעמשמל רסש ,םיילוש
ודימעהל רישה רשפאמ ,םיהזמ םינעמנו םינותנמ ותוקלתסהבו ויכלהמב םלוא .ךמסומ גולוכיספו
תוישממה תורומתה לע זומרל שקבמה ךילהתכ ,רתוי תבחרנ תיתרבח היווהל האובבכ
םיילושה רענ אוה הגציימ .דיתעב הל תופצמהו תיחרזמה הרבחה לע ורבעש תוילאיצנטופהו
תא קזחמ ,"הנטק תיאפוריא רופיצ" ,הל קנעומה יוניכהש ,תילאיצוס תדבוע םע דדומתמה
.תיברעמה תוברתה תגיצנכ השרפל המגמה

יתלב םידעי לא ,תחכופמו תעדומ הריחב ךותמ ,עונל ןפוא לכב הפידעה תיזכרמה ותריש
לש תשר תשרופה ,תשקוממ תילאיצוס הקיטאמית ךות לא עוספל הזעה איה .םיירלופופ
.תלבוקמהו החוטבה התרגשב ,תנמוימ יתלב הריש לכל םינוכיס

םהמ תוקתנתההש ,םייתוברת םישרש םע םינפ לא םינפ לש רזוח עגמ ךורעל אצי ןוטיב זרא
הרשפיא אל תבלושמה ןכתיו ,תיביטקייבואה וא המודמה םתותיחנש ,יופכו ךשמתמ ךלהמ התיה
.תודדומתהל ןגוהו יתימא הדש םהל

תוינבת ךותל ותרישב וקצוה ,םהל ברא ירולקלופה לופיטה תנכסש ,םיקהבומ םייתוברת םירמוח
ול ורשפיא עבמה ינפוא לש תושדחתמה תומרונב ותונמוימו ישיאה ונורשכ .תוינרדומ תויטאופ
תיממע תימדת תולעב תויתרבח תויווהל תידוחיי תילילצ הדוהת תררועמ ,הננער הנדע קינעהל
.תנשוימו

הרישהש תוניינעמה תוילאיצנטופה תויורשפאל הרורב אמגוד ,וז הניחבמ ,ןכ לע ,הווהמ ותריש
לא ,םייתוברתה םישרשה םצע לא תשדחתמו הננער הביש ידי לע םהילא עיגהל היושע תירבעה
.תושרומהו םיימצעה תורוסמה

הנניא ,םימת ןמז לש הדובאה תודליה לא רקיעבו תיתדעה תשרומה לא ,רולקלופה לא היינפה
יטנתוא םות טולקל ןטשפה ארוקל םירישה םירשפאמ יולגה חטשה ינפ לע ,רקיע לכ תממותמ
התפתי אל אוה .תועתפה המכו המכ תויופצ בושקה ארוקל םלוא .יביאנ-ומכ ירויצ םלוע לש
הזיאב תועלבומה תורחאה םינפה תא ףושחל עדיי אוה ,תיממעה תוטשפהו םותה תדוכלמל
םיינוריאה םיבהלה תא תולגלו יביאנה הווסמה תא ףושחל עדיי חכופמה ושוחב ,בראמ אוהש
.ןוטיב זרא לש ותריש תכסכוסמ חטשה ינפל תחתמ .םיזחשומה

םירזיבאה ושענ ,לקשמו דמימ תולעב תוינועבצ תועפותכ רולקלופה ןמ םירמוחב קוסיעה דצל
םלושינ לע רגת תאירקלו תודדומתהל תוגציימ תויוהמ םייתוברתה תוחרואהו םיירולקלופה
.דעס יכרצנכ ,םירוורפה ילוש לא םתקחדהו

רבשמל םוטפמיסכ שרפתהל החונה ,(29 ,החנמ) היספלא הרהוז לש תיגארטה התומד יהוזכ
רולקלופה ימוחתב עובטל רבכ הקיפסה המתוח תא .הללכב םיחרזמה הרבחה לש תומלקאתהה
לע .קורמב תברב ישימחה דמחומ לצא תידגא רצח תרמזכ רבכמ הלבקתנ ויפד לא .יחרזמה
היתודלות תגצה .המזוגו הדגא ינממס הלש היפארגויבה לא טולקל תומדה הרשכוה הז עקר
,םינרסמו םירפסמ לש םהיפב ,רישה לש ןושארה וקלחב ,םאתהב ,תמשומ ןכ לע היהת רבעב
התלמש ילוש לא עיגהל / ןומהב ךרד סלפל / םיניכסב םילייח ומחל / ,הרש רשאכש הילע םירמוא"
."היתועבצא תוצק תא קשנל /

ינשה וקלחב ,תרסמנ הז תמועל היהת ,תירזכאה תילאירה התוישחומב ,תיוושכעה היפארגויבה
,רבודה דצמ תיעצמא יתלב תודעכ רישה לש
/ התוא אוצמל ןתינ ,םויה"
."דעסה תכשל דיל ,'ג תוקיתעב ,ןולקשאב

קלוס ינויצה דקומה .ןאכהו םשה תומוקמ ןיבו ,וישכעהו זאה ינמז ןיב יגארט תומיע טטרסמ רישה
.רישה לש תימדקה תיזחב טולבל תישונאה-תישיאה הידגרטל רשפאל תנמ לע עבוק םרוגכ
,םידגונמ םינמזו םיבצמ ינשכ רישה יקלח ינש תא םינובה ,םירזיבאה-יפואבו דמעמב תורומתה
הרואכל בצייתמ רישה ,לארשיב תיחרזמה הרבחה לש הדמעמ תדיריו הנולשיכ תא תופקשמ
תואיצמ ךות לא השרשוהו הדגאה םלועמו רולקלופה קיחמ הרקענש תומד לש הלרוג לע היגלאכ
דסממה דגנ תילאיצוס האחמ תצבצבמו הלוע ןיטישה ןיב םלוא ,תרזכאתמו תישחומ תרחא
וזשכ ,הל הקנעוהש תונכוס תטימב תפקתשמ תינוריאה-תימינוטימה ותאובבש יזנכשאה
םהירייש חירש םינידרס תואספוקבו ,הילע םיבבורמה םיביהרמ ךלמ יחיטש םע תדדומתמ
.הרדח תא םשבמ

היצאמרופניא רסומכ בצייתמ רבודה ,בצמ תנומת הרואכל וניינעש ריש ונה 'היספלא הרהוז,
המ דגנ סירתהלו תוחמל תנמ לע תורישי ברעתמ וניא אוה .הדמע עיבהל ילבמ תיביטקייבוא
רפרפת תילאיצוסה האחמהש הזכ ןפואב רדסוהו טטרוש ןותנה בצמה .לוועו חופיקכ האור אוהש
.יארחאה דסממה לא היציח תא ןווכת ,הילאמ

היינק ריש, לש ויכלהמל חותמה הז אוה האחמ יריש לש לולסמ ותואב םלוא הזמ הנוש ביתנ
.תינצקוע הריטאס תועצמאב וידעי תא גישמה קהבומ האחמ ריש הז ירה .(42 ,החנמ) 'ףוגנזידב
.יתוהמ יוסיכ אלל יתוכאלמ ילירטס הטעמב תטשוקמכ ןאכ תנמתסמ תינרדומה תוברתה
םינונשה ויצחל תיזכרמ הרטמ תשמשמ תעצעטצמה התנוכתמב תיתרבחה היצארגטניאה
.רישה לש

שגפימה .תויוברתה יתש ןיב תודדומתהה תא םילמסמה תווצקה ינש םה םירוורפהו ףוגנזיד
ןיגפמ רישה .תצצונה הרבחבש ךחוגמהו געלנה תא טילבמה ,יטסקרס טירסת רצוי םהיניב
תא םישמשמ תינרדומ הקיטאופ לש םיירוטר םיסיסכט .יריטאס הווטמ לש תבשחמ תכאלמ
.םייתרבחה םיפויזהו תויועיבצה ןמ המכ ףושחל הלובחתכ ררושמה

העונתה ןוויכל הזל ךפוהמ םיבצמה ןיב תומיעהשכ ,חווידה רוביג םעפה אוה רישב רבודה
,ןולקשאב 'ג תוקיתע לא וקורמ ךלמ לש קירבמה ןומראה ןמ ונניא ךלהמה .היספלא הרהוזבש
םיצצונהו םיהובגה םיתבב זחאמ תונקל ליבשב ךושחה רוורפה ןמ תינוצרו תעדומ האיצי אלא
תעדומ הביש ראתמה עיתפמו ישילש ךלהמ לש ובוליש םעפה איה הטנאופה .לוורו ףוגנזיד לש
.םירוורפה לא ,אצומה תדוקנ לא תינוצרו

תחכופמ היאר ,לכסתמ דוריפ ףוסבל אצמו גוזימה תא שפחל אציש םימת שיא לש ותבזכא וז ןיא
ויכלהמ לכ ךרואלו רישה תחיתפ םע .םירוורפה ןמ ותאצ עגרמ דוע רבודה לא הוולתמה וז איה
תונח תונקל אצי אוה .תצצונה תוברתה לש םימודמה היתונורתי יפלכ תינוריאה הדמעה תטלוב
.לוורב םוקמ אוצמל ידכ ,שרוש תונקל ידכ ,שרוש תוכהל ידכ ףוגנזידב

,ףוגנזידב תונח תיינק לש תיאזורפה המישמה ןיב ידיימ ןפואב חתמנה הז אוה ינוריא קחרמ
תרהצומה הרטמה ןיבל ,דאמ תוצצונו תוימשג תוירמוח תומגמ םע יאליממ ןפואב תרשקתמה
לא סחוימ תויהל לבוקמה ,הבגומ ,ינושל עבטמ אוה שרוש תוכהל .ינחור-יכרע . יפוא תאשונה
.ףוגנזידב תונח תיינק לא אלו תויווה ידקומ לא ,םיימויק םירקיע

תוכהל ידכ קר אל המינפ רדוח רבודהשכ יפוגנזידה דקומה לא קומע ללסנו ךלוה ינצקועה ביתנה
םוקמ אוצמל עמשמ ,שרוש תונקל ןווכתמ םג אוה היצארגטניאה, ןושל ןוזיא ךרוצל אלא ,שרוש
.לוורב

דחא לכ ןורכיזב םישממתמה ,םייפוגנזידה תודסומה תגצהב אופא תינבנ תיתרבחה הריטאסה
םייביטטנזרפר םילבה דיריכ ,םהלש הפקה יתב תוברתב ,ץצונהו ימשגה ,ינשוחה םנכותב ונתאמ
,תונח ףוגנזידב תונקל םירוורפה שיא אצי שרוש תוכהל ליבשב ,תינרדומה תוברתה ירקיעל
...לוורב םוקמ אוצמל

תא הרהמב ןמזמ ,וללה תודסומה יבשוי ,םישנאה םע םינפ לא םינפ לש עגמה ,ישממה שגפימה
תיריטאסה ותדמע תא עובקל םידקמה הז אוה תורופיפאבו תורופאנאב םזגומה שומישה .רבשמה
.גזמתהל ןווכתה םכותב םישנאהו הרבחה יפלכ רבודה לש

/ לבא"
/ לוורב םישנאה
/ ימצע תא לאוש ינא
/ לוורב םישנאה םה ימ
/ לוורב םישנאב שי המ
.."לוורב םישנאל הנופ אל ינא

ךלוה המ ,םהב שי המ ,םישנאה םה ימ ,ומכ הכומנ ןושלבו הגעב לוור ישנא לא תוסחיתהה
םישנאל הנופ אל ינא" ,םהיפלכ תתפמ אוהש רובשה עגמה תא רקיעב ןה תופקשמ ,םכותב
היצארגטניאבש געלנה יפואה יפלכ תחכופמ הדמע ףוס לכ ףוס ןאכ תצבצבמש ןכתי ."לוורב
םירוורפה שיא לש םימיוסמ תותיחנ ישגר םירבדה ןמ טולקל ןפוא לכב ןתינ .וז ןיעמ תיתוכאלמ
.תצצונה הרבחה םע ושגפמב

םינופו הקיתשה תא םיריפמ לוורב םישנאהש העש ונל רהבתת םיסחיה בצמ לע הדח הנומת
ואישל רישה תא ליפעמ ותונעיה יפוא ךא ,םדצמ אופא אוה תרושקתהו תוברקתהה ןויסינ ,וילא
ףלוש אוה .ההובגה הרבחה לש םינוניגה קחשמבש לודגה ףויזה לע בטיה עיבצמ אוה ,יריטאסה
תפילש ,דאמ תנכדועמ תירבע ,ינודא השקבב ,ינודא ןכ ,תויקנ םילמ ,תחצחוצמה הפשה תא
העיבצמ ,תצצונה הרבחה לש הקיח לא תולבקתהה ךרוצל ונממ תשרדנה ,תויקנה םילמה
הגעל דוגינב תדמוע ןכא איה הינוניג ןויקינב .יתוכאלמ רופיא לש תודוסי לע תינבנה תוברת לע
םימיובמ םישנאל המב איהש תוברת ןיב תודדומתהה ,םירוורפה שיא לש תרחאה תירבעה
.רוורפה לא הביש איה הערכהה ,ןמלצבו ןעבטב וב תוכלהמ תויממעהו תוטשפהש ,רוורפה ןיבל

,וילע ןאכ םיהובג ,וילע ןאכ םידמועה םיתבה יכ םואתפ שיגרהל ול תנתונה ךופיהה תדוקנ יהוז
תינוריא תודמגתה תשוחת וז ירה ,ןאכ ול םירידת יתלב םצעב םה ןאכ םיחותפה םיחתפהו
.ירשפא יתלבכ רבתסמ םינשה ןיב בולישה ,ילעו ןאכה לש תורופיפאב רמה הגעל תא תקזחמה
.תרחאה תירבעלו םירוורפל רוזחל םיצפח זרוא אוה ףוגנזידב תונחב תילולפא העשב

ונולימ .תויוברתה יתש ןיבש תודדומתהה לע תשרופמ העבצהל אמגוד אוה ףוגנזידב הינק ריש
אוהשמ, ומכ ריש .םהירוחאמ תרתתסמה תבותכב קפס םיליטמ םניא וילמס תזורחמו ימינוטימה
םלוא האחמה יריש תכסמב אוה ףא םנמא גוותסמ ,תאז תמועל ,(15--14 ,החנמ) 'תיזזת חור לע
ןורמת לש רתוי בחרנ רכ תרשפאמ ,יוהיז גת ילעב ,םיישממ םינותנב שומיש לכמ ותוקלתסה
תומיעה ,ולש האחמה ביתנ לש םירותיאו תונבה המכו המכ טולקל וז הניחבמ חותפ רישה .ינשרפ
,שקב םתוא םיחודה הלא ןיבל ,םיחנאנה ,םיעקומה ,תיזזת חור ומכ םיררחתסמה הלא ןיב אוה
יטקלאידה הנבמה .תנדועמו תילירטס הרבחב לבוקמכ םיקפואמו םיטקש תויהל םהמ םיעבותה
תימויק הקוצמ דגנ האחמכ םיעקובה םירבדו ןיד לש חוטיש רשפאמ אוה ךכבו רישה דוסיב דמוע
רסוחב םישאמ אוה התוא תימינונא תבותכ םע תדמתמ היצאטנמוגראב יוצמ רישב רבודה ,היופכ
דבו תוסירהה לכב ונתוא ולטלט םה דחא דצמ .האחמ רוסאל המגמבו תחפקמ היפכב ,תונלבוס
.תוסירעב תושידאב םילטומה םיבוט םידלי היהנש םיעבות םה דבב

.ינחכו יפוא תלעב הקיטאמת לכל ברואה יטקאלפה יוקילה ןמ טלמיהל ןפוא לכב ליכשה רישה
תושרופמה תורימאה ןמ תוקלתסה תוכזב ירישה החוכ תא הגישה תידמעמה תוחצנתהה
םילדגה הלאכ םיראותמ הישנאש ,הרבחה תדמע ,עקרו תבותכ לש קיודמ ראתמ לכ השטשטב
ידכ המלוע תסיפת תא טטצמה ,רישב רבודה לש ךותיהה רוכ תא תרבוע ,תוילירטס תוטצניפב
םהירבד תא דימעהל תלוכיהו תוכמסה רבודה דיב ונתינ הז ןפואב ,םירבדו ןידב המע סנכיהל
תואיצמה ,םתא להנמ אוהש חישו גישה ךותמ םנכות לע קיסהל וא םהש ומכ םטטצל ,ינוריא רואב
דמעמה לצא תעדומו הרואכל תמכסומ ,הגציימ רישב רבודהש ,הרבחה לש תחפוקמהו תילפומה
היהתש זא חנאהל םא ,םיזמר יזמרב םא יכ שממ תוכבלו ןנוקל אל םיעבות וללהש אלא .רחאה
הכופשה המחהש םוקמב לבא ,תיזורח הקירשב רתויה לכל וא ,רגיס לש ןשעב םיזמרב החנאה
ןדעמה ךותיהה רוכ ךרד רובעל הל ירשפא יתלב ,תיזזת חור ומכ החנאה תררחתסמ ,תננוקמ
.הרזומו השק םתעיגפ .הלאל הרזל םיננוקמה ויה הז ינפמ .תילירטסה תוברתה לש

,םייופכ הקוצמ יבצמו חופיק דגנ ,הלא ןיעמ תוביסנב יופצש יפכ הנניא רישב תעבומה האחמה
אוה ,הז עקר לע רצונה תומיעה ,דבלב החנאה תוכז לע ינוריא ןפואב תדקמתמ תודדומתהה
,תוינאטנופס תוחנא ץרפב הבאכל עבמ תתל הנוצר לע לכה ךסב הניגמה ,העוגפ הרבח ןיב
תואר תדוקנמ תראותמה תנדועמ הרבח ןיבל ,תוילירטס תוטצנלפב לופיט לכמ תוררחושמה
אלא ,םירחאה לש תימויקה הלטלטהו הקוצמה םצעמ אל הכובנהו תשגרתמה וזכ ,תיריטאס
םישנא םילדגש םוקמבש אוה םתעיבת .םיבאוכה תחווצבש ןודיעה רסוחמ השק תעגפנ
רתויה לכל וא הגיס לש ןשעב םיזמר יזמרב םא יכ שממ תוכבל ןיא "תוילירטס תוטצניפ"ב
,ןיטישה ןיב רסנמה דחהו קדה האחמה לוק תא בטיה הניזמ הינוריאה ,תיזורח רבש תאירקב
םיכלהמה ןיב ןהינוגל תומקמתמה תורופיפאהו תורופאנאה תעונתמ רתי רובגית םילבקמ הלא לכ
.ןודיעו קופיא תעבותה הרבהה תדמעבש תינוריאה תועמשמה לע ןתועצמאב תוזמרמו


* * *

דגנ תרוויע הרוצב םירונ םניא היתוארטסילב ,תחכופמה התייארב ותריש תילגתמ הרקיעב םלוא
םיניינקהו םיכרעה ןיב ןיחבהל תעדוי איה .יאפוריא חרזמה וא יברעמה העבצב ההוזמה הרטמ לכ
הנניא תיחרזמה-תיתוברתה תשרומה תונרקב התזיחא .םנורתי לע יוארהו ןוכנה תא גיצהלו
תא םג תעדוי ,ותריצי תכסמב ברעו יתש תרזושמה ,הקדה הינוריאה .תחכופמ היאר תרדענ
תלעותה רסוחל בטיה תעדומ איה .םתותיחפ לע םילפתה םיכרעה תדמעה תא תימצעה הפלצהה
.םיניינקה לש תילאטוט האייחהבש תונכה רסוחלו

רחואמה ומואת אוהש ,(11 ,ענענ) 'החיש ריצקת, רישה ,לשמ ךרד ,היהי ךכל תקהבומ אמגוד
בלתשהלו שרוש תוכהל ןויסינב ףוגנזיד לא האיציה רופיס תא .'ףוגנזידב היינק ריש, לש ךפוהמהו
.תיאקורמ תויטנתוא תנגפה ךרוצל ףוגנזיד עצמאב הציר םעפה תספות ,תמדקתמה הרבחב
קחשמ לא ררגיהל ךרוצה תעשבו ,רערועמ ימצע ןוחטב לע םג יאדו העיבצהש הקיתש םוקמב
,ךפיהל רוביגה םעפה גהונ ,דאמ תנכדועמ תירבע לש תויקנ םילמ תפילש םיבייחמה ,םינוניגה
,ברגמלא ןמ אנא" ,אקוד תיאקורמ תידוהיב ףוגנזיד עצמאב קועצל גלפומ ימצע ןוחטב שיגרמ אוה
אוה ,הזה דסומה יאבמ דחאכ - לוורב םדקמ אוצמלו שרוש תונקל םוקמב ךכו ."ברגמלא ןמ אנא
.היברזו לאגעב ,ןינועבצב לוורב םעפה בשוי

עצבימכ םנמא תגצומ הנניא ,יטרפה םשהו דוגיבה ,ןושלה ימוחתב ביטינה לש תויטנתואה תנגפה
אוה ךלהמה ,ףוגנזידב תונח תונקל ישעמ ןפואב אצויכ ראותש םירוורפה שיא תמגודכ ישממ
יוטיב ןפוא לכב ןתונ רישה .יטנתוא תויהל הז המ רידגהל הניינעש תיטרואית העצה רדגב םעפה
העפוהה ,רערוע ונוחטיבש תקחדנהו היוחדה תוברתה שיא לש תימצעה הוואגה תא םקשל ןוצרל
עיבטהל החילצהש תיתרבח הרהוי דגנ האחמ העיבמ יפוגנזידה קרבה לש ובל בלב תיטנתואה
.תיאקורמה תוברתל תולשחנ לש תימדת

תא הנוכנ ךירעהל וב תלעופה וז איה ררושמה לש תחכופמה ותייאר ,אל הז ,יתובר ,אל הז םלוא
.וזה תויטנתואה תגצהבש תונכה תדימו תועמשמה
/ ,םייכינח עוקפ דע הפב תרחא הפש תחפוט תאז לכבו"
/ םיבוהאו םייוחד תומיר םיפקות תאז לכבו
/ תוגעה ןיב לפונ ינאו
."תולוקה לילבב דבוא

איה תויושרהו םימוחתה ןיב תקוצמ ?תיחרזמ הרודהמב יגרברייפה 'ןאל,ה תלאש ונינפל םנמאה
.דאמ תנכדועמה תירבעל דגנמ תבצינ תיאקורמה תידוהיה .ןיטישה ןיב תלחלחמה וז ןפוא לכב
,דחאכ םיבוהאו םייוחד םהשכ חונמ םינתונ םניאו םיפקות יטנתואה חרזמה תוחיר
/ תוגעה ןיב לפונ ינאו"
."תולוקה לילבב דבוא

תיטיתפה הצירפה ,םויסה םע והשלכ יגלא רונימ לא תכפהתמ רישה לש טירו'זמה החיתפה
היארב ,ינשה וקלחב ,ןכמ רחאל המלבנ ,רישה לש ןושארה וקלח תא השבכש ,בבל ישרומ לש
.תוחיר ,תימויק הקוצמ הפשחש תחכופמ

םיתרשמה םהמ שי .םלש יתרבח יווהל םימינוטימכ םירישה תא םישמשמ םילילצו תוגע ,םימעט
ימא, רישה והזכ .הילא תגרועו ההמכ ררושמה שפנש םייח תנומת טוטרס םשל רישה תא
רופיצ לא םאה יסחי .וקורמ תודהי לש רולקלופה ןמ וירמוח תא קנויה ,(12 ,ענענ) 'רופיצ תלדשמ
תכאלמב םימקרתמ ,םיקחרממ תובוט תורושב העיבמ איהש ונימאה התעפוהבש ,וז תדחוימ
,ררושמה לש םירערועמ יתלבה םיטנמיטנסה ,ידגא םלוע לש האייחה השעמכ שדחמ רישה
ורובטב רופת רע ראשיש הזכ ומצע רואיתב םייוטיב תא םיאצומ ,הקזחה תיגלטסונה השוחתה
תודלי םלוע רזחשמה ,(23 הנענ) 'םידליה םע, ריש וילא ףרטצמ ,םירצנ תכוס רמוש ,ומא םולחל
ילכ ,םיקחשמה ,יפארגואיגה םוקימה ,תומשה ןמ ונוג תא לבקמ יחרזמה טירולוקהש ינבבוש
.תווקתהו הניגנה

הרופא םייח תרגיש עפושה ,(26 ,ענענ) 'תפלה לשבימ תנוע ריש, אוה וז הצובקב דחוימב טלוב
,רושיכב הסכה תייווטב ,קותמה תפלה לשבימב ,ןארפב םחלה השעמב ,תיאקורמה השאה לש
ןורכיזל ןמוי תכאלמב תוקסועה תוהמאה ללכ לצא תרשרשב תצרופה תימואתפה היגלאב רקיעבו
דעבמ ימוק ךוכיר תרבועה תיגלא יווה תנומת וז ירה .רתסיי המי לש התב הרמק לש התומ
השעמה תרגישמ תילגעמה העונתה .רישה לש תיפצתה תדוקנ איהש םידליה לש םתואר תדוקנל
םקוחצ לאו ,תוהמאה ןיב הדוקפב ומכ הרבעש ,יכב לש הלודגה הלהצה לא םוימויה תכאלמב
תילגעמ העונת ידי לע רישה תכאלמב תינבנ ,הלילח רזוחו םידליה לש תוועתמהו שתכתמה
.ןאצומ תדוקנל תורזוחו ולא תא ולא תופכותה ,תופלחתמ תונומת לש תימינפ

'תיאקורמ הנותח, ,(32 ,החנמ) 'חלמב החמש, םהיתורוש ןיב םידעתמה םירישה םג םה ולאכ
יווהה תונומת לש הרישעה תוינועבצה םצעל לבגומ ונניא םהב אצמנש דחוימה ןינעה .(36 ,םש)
השחמהו האייחה ךרוצל םינווגמו םינוש םיירוטר םיעצמא לש הלעפה התואל םג אלא ,יאקורמה
ירזיבא לש תטרופמה המישרה .תיתייעב ןפוא לכב יל תיארנ וז םיריש תצובק ,תושחרתהה לש
,יטויפה םחוכמ םירישה תא םילדלדמ תיאקורמ הגעבו תרבודמ ןושלב רבגומה שומישה ,יווהה
.תיטאופה הרוגיפה תא קוחדל יתדעה רולקלופלו תוקיודמה יווהה תונומתל םירשפאמ

ןוטיב זראל ושמיש ירישה דועיתהו רוזחשה לא םכרדב יווהה ירמוח םגש ,המוד ,ןכ יפ לע ףא
ליעפהל םעפל .םעפמ םירישה ועדי ןאכ ףא ,תימויק הקוצמב הנותנה שפנ לש הפושיחל םיעצמא
באכה לע לקמה ,תיטמרדולמ השילג ינפמ םלובה ינוריאה קודה תא רקיעבו ,ימוקה ךוכירה תא
,החפשמהו תיבה לא הגרעו הדהא דחא דצמ תעפושה ,תישפנה הכרפה .ימויקה לוציפבש
.םייברעמ םימינוטימ רבע לא תעדמ תחכופמה היינפה ינש דצמו ,הלוכ הדעה תוחרואל תואובבכ
ןכ לע קיפמו תיגלא תיפצת תדוקנ ךותמ רישה ךרעמ לא טלקנ הזה ימויקה לוציפה ,םיאפוריא
.תיגארט הדוהת

עקר ירבד' ,ומשב רבכ עיבצמה ,םדקומה ורישב אצמנ ןוטיב זרא תרישב הז יזכרמ גוסל חתפמה
וצצ ויקדסש ,ךסכוסמה ומלוע תנבהל ינושאר עקרכ וניינעו ותובישח לע ,(28 ,החנמ) 'םיינושאר
רבע לא הליסמב רחואמב םהיעיקבמ המכ וביחרהו וכלהו ,תודליה םלועב עלבהבו םיאור ןיאב
רישה יתב העברא תא תוחתופה תורופאנאה ןה ולא ,"ינא ינא ,יבא יבא ,ימא ימא" .תורגבה
ןיבש יגארטה תומיעל רישה תא תונגראמ ןה דבב דב ,יגלאה רנא'זה לא דימ ותוא תורשוקו
,רישה לש ופקיה רקיע תא תאלממ וז - םהלש תיחרזמה הקיטנמנרואה לע החפשמהו תיבה
,םירחא םילילצ ןיבל ,תוירוטירה תורירבה דוסיב דמעש ןורקעה איה םהילא ררושמה תביחשכ
הקיטנמנרואה לע ,יבא יבא ,ימא ימא .ובל ךות לא קחרה דה םמצעל ואצמש ,םה ףא םיכסכוסמ
.תיאקורמ תידוהיב ובל ךות לא קחרה ןנשמ היה ךב לש תוסימש ,ינא ינא תמועל ,םהלש

עובטה תודלי םלוע לש תשדוחמ האלעהל תפסונ אמגוד ונה (8 ,ענענ) 'תויברזב םידלי תבהא'
אוה ומא לש התדלוה רפכ .וילא תגרועו ההמכ ררושמה שפנ רשאו ,תיחרזמ הקיטנמנרואב
איה רישה תא תמתוחה הטנאופה .ויתוחרואו ויקחשמ ,ויתוחיר לע וכותב ךפהתמו בשה הז
.והשלכ ימוק רואב ,תיגלתסונה שפנה תאשמ תא דימעמה ,ינוריאה דוסיה תא תפשוחה וז
תא הימינוטימה יכרדב הנוב יאניו בטורל ביבס וכותב ךפהתמה ומא תדלוה רפכ לש הנומתה
ןיב םייאלכ הרובחה ,תיזנטעשה תואיצמה ןיבל ,הפורצה שפנה תאשמ ןיבש ינוריאה קחרמה
.תויוברתה

היצקרטסנוקר לש ןוויכב ,רתיה ןיב ,תירבעה תרופיסב עבמ ול ןתינש 'תרחואמה הבישה' ביטומ
יפ לע וב תלפטמ ןוטיב זרא לש ותרישש הז אוה ,םידובא םינמז לש תגעלנ םיתעלו תלחות תרסח
הבישה ,ברעמה לא חרזמה ןמ ,ול תדחוימה ןמזה תעונתלו תושדחתמה תוביסנל םאתהבו הכרד
םלוע רחא שופיחב הקוחר תודלי שרעב םש יא ןולל הטונו בשה חרוא תניחבב הנניא תרחואמה
תרחואמה הבישה ,חרזמה תודהי לש תודחוימה תוביסנב תירשפא יתלב וז ןיעמ הגיסנ .עקשש
.הכופה העונת ןכ לע תמייקמ

התופה (רתימ ילכ) 'הדורצ אבאבר' רישב אצמנ ,תירשפא יתלבה ,תרחואמה הבישל שרופמ עבמ
וב םישפחמה הלא םע חיש וד להנל רבודל רשפאמו רזוח יטקלאידה הנבמה ,"ענענ" רפסה תא
תיתרבחה הייווהל םיימינוטימ ,םיירולקלופ יוהיז יגת גיצהל ונממ םיפצמה ,רחא ןמז לש ךח
תועבצא אושל וישכע וב םינימזמ םטמט יפות םלוא .תינושאר תודלי תממח ול התיהש ,המודקה
אבאבר אוה וישכע .םיקיהבמ רמה יניעלגלו חיטבא סיסעל ,תונבל תומוניהל תמ ובל .תוקשוח
.רוחש קיחב הדורצ

ןתונ רישהש תירשפא יתלבה ,תרחואמה הבישה באכ תא שרפל תורשפאה החונ יכ רוכזל ונילע
םע שגפימה ןמ ךורח רזחש ימכ ורואית ,ררושמה לש תישיא היפארגויב לש עקר לע ,עבמ ול
יתש וישכע ןהש ינפמ ויניע ינושיא לע האמצ ץיק תדמח תקפדתמ אושל יכו ,תויניראה-תוירופה
קיחב הדורצ אבאבר ותויהו תונבל תומוניהל ותושיגר ןדבוא הזל םיפרטצמ .תורובש תותשק
רוועתהש ןוטיב זרא לש יפארגויבה ונוסאל םינויצ םהב תוארל ארוקה תא םיכירדמ הלא לכ ,רוחש
יושע הז שוריפ .תמדוקה תואיצמל הבישה תירשפא יתלב התשענ ךכבו די ןומיר ץוציפמ ותודליב
ומלוע ןיב ןיעדויב אלשו ןיעדויב םימקרתמו םינבנה תוצימאה תוקיזהו ןילמוגה יסחי לע עיבצהל קר
.םייפארגויב םיבצמל ררושמה לש ינחורה

אוה ,(16 ,ענענ) 'ןארפלוא סקסקלא' רישה דוסיב תדמועה תינוריאה הלעפהה דחוימב הפירח
:רישה לש תיזכרמה המישמב התופ
/ ,לארשי ץראל ונילע קרשכ"
."תדלוה רפכ תיבה רצחב םיקהל ימא התצר

,השדח תואיצמ ךותב הקוחר היפארגואיגמ ןשי םלוע שדחמ תויחהלו רזחשל ןויסנב אוה ןוויכה
רבשמ תא רבד לש ופוסב שמממהו רישה לש וניינע רקיע אוהש תומישה .תיושכעו תישחומ
,תיממעה התסיפתבש ,םאה לש תיטנמור -ומכו תיביאנ היאר ןיב אוה ,התוברתו השרומה
,שדחה תיבה רצמ לא התדלוה רפכ תקתעה לש תורשפאה תולקב הנימאמ איה ,תינטשפה
םוקמהו הרבחה תורומתלו ןמזה תעונתל םירעה ,םינטקה םידליה לש תחכופמה היארה ןיבל
םידרז תשקבמ םאה .םורע םצעב אוה ךלמהש בהלכ הדחו הנכ תודע התוא ןכ לע םיגציימו
םאה .עבוכ ומכ שארה לע קוחצב םתוא םימש םידליהו ,הרילב םתוא רוכמלו םיסקסק תושעל
ומכ ןארפה ראשנ םידליה לש םדידל ךא ,תויולצ םינויו םינטק םימחל וכותמ איצוהל ןארפ הנוב
המוד .םהיכרצ תא וילע םישועו םידליה וילע םיבשוי םירפצ לש םכרדכו ,תיבה רצחב תנבג
םיאיבמ "לארשי ץרא רפע הפיאו / ךבג לע רפכ תאבה אל המל ךכ םא" ,ומא לא דליה לש וירבדש
תלעותה רסוח תא תפשוח איהש םע םידליה לש תימוקה היארה ,תינוריאה ותגספ לא רישה תא
ןוחכיפ לש הדימ התוא לע הדיעמ איה ,תיגארטה התועמשמ תא תנתממ איה ,תרחואמ הבישבש
לכש םילפתה ןיבל ,םמויק לע םיקבאנ היהנש םייוארה םיכרעהו םיניינקה ןיב ןיחבהל תרשפאמה
.תלחות תרסח תגעלנ היצקורטסנוקר תניחבב איה םהילא הביש

רקיעב ךא ,הללכב תיחרזמה הרבחה לש בצמ תנומת תפקשמ תויוברתה ןיב תישפנה הלטלטה
תשילג ינפמ העיתרה .תויושרה ןיב החתמנש ררושמה לש תישיא היפארגויבל םינויצ הביצמ איה
םיעצמאב שומישב דימתהל ררושמה תא הכירדה תילאטנמיטנסה היגלאה רבע לא הקוצמה
.םינתממ םיינוריא

יתש יפלכ תלעפומ תינוריאה הדמעה רשאכ בטיה תדדחתמ תישיאה תימויקה הקיטאמלבורפה
דצמ ,(13 ,ענענ) קפדתמו רגבתמה ררושמה ץבור ןתוברת חתפל רשאו ,תוחצנתמה תויושרה
יתלבכ ,םיקוחר תוחירו םימעט תלבותמה ,םירוענה תייווה לא תרחואמה הבישה תשממתמ דחא
לוכאל וישכע דמול אוה ,ברוצ ןרפעזו קארע םעט םוקמב ,וימעטו ויתוחיר ונקות םיתניב ,תירשפא
קחשמ היהש םילגר ןיב דובא דלי ותוא םוקמבו ,םירפצ לש תולוק עימשמש וטואמ חלודבמ הדילג
.תוקיתע הניגנ תוביתב .תותלד חותפל וישכע דמול אוה ,דולב וקרמ הפקב רקונס
/ וישכע"
/ הדש תות םעטב םישנ
/ ריפסקש לש תוכירכ חירהל יתוא תודמלמ
/ הרשע עבשה האמה ןמ
"קורי ןולס ךותב ימאיס לותחב קחשל יתוא תודמלמ
.(13 ,םש)

רזוחה שגפימה .דתי עקת הכותב השדחה תיתוברתה תושרל ןורתיו תופידע רישה םייקמ הרואכל
ידי לע ערכוהש ,ןשיהו םודקה יתרבחה ולגעמ ןיבל וניב ץצוחה רבשה תא ףשוח תודליה םלוע םע
הנפומה יריטאסה דוחה תא תוהזלו ןיחבהל עדיי בושקה ארוקה םלוא .םיינרדומ ,םישדח םימרז
.תויוברתה יתש רשבב קומע ץעננו

ראותמה ,דליה בצמב רקיעבו ברוצ ןרפעז חירו קארע םעט לש םימינוטימב ותודלי םלוע לש וגוציי
ןמ ןניא היתודמש תילוש הייווה הז דצמ שמממ ,וקרמ הפקב רקונס קחשמו םילגר ןיב דובאכ
,היפלכ תדהוא תיפצת לש תורשפא לכ תקלסמ ותודלי םלוע לש וז ןיעמ הדמעה ,תונקותמה
לגעמ לש ץומיאה .התוא ותשיטנב דליה השעמ םע תוהדזהלו המכסהל חונ הדש ןכ לע הרישכמו
.וקודיצ תא הרואכל אצומ ,הנממ ןקותמו שדח יתרבח

הקיזה ,ילותיה רואב שדחה יתרבחה ולגעמ תא רישה לש רחאה וקלח הנוב אסיג ךדיאמ
תיברעמה תוברתה לש םינייפאמה וטרפתי בוש .היולגו הרורב 'ףוגנזידב הינק ריש' לא תינוריאה
הלא םה ןילמוג יסחי .םיבולע תוברת יניינקו םייחטש םיינוציח םינממס דוסי לע תינרדומה
תותלד חותפל דמולו ,חלודבמ הדילג לוכאל דמול אוה .השדחה תוברתה ןיבל וניב םיחתפתמה
תוכילהב יוטיב ידיל אבש שדחה וכוניחל יריטאס רואיתכ תאז שרפל ןתינ .תוקיתע הניגנ תוביתב
לא סנכיהל ומצע ןימזי םרטב ילאקיזומ ןומעפב לצלצל תעדל ןוגכ ,ול תונקומה תוינרדומ םייח
יאנתכ ול הנקומה ילאקיזומה ךוניחה תא געלל םישל הנווכהש יאדוול בורק םלוא ,ויחראמ תיב
לש הנשנו רזוח ןומיאב ראותמ ילאקיזומה ךוניחה ,תיברעמה תינרדומה הרבחה לא תולבקתה
םעטב) תינרדומה תוברתה תושנו .'הקיתע הניגנ תבית' ויפב הנוכמה ,רתנספ תותלד תחיתפ
תודמלמו ,ריפסקש לש תוכירכ חירהל עמשמ ,הקימעמ תיסאלק הלכשה ותוא תודמלמ (הדש תות
תוברת לש הינממס םה ולא .קורי ןולס ךותב ימאיס לותחב קחשל עמשמ ,םיסומינו תוחרא ותוא
.ינוציח קרבו םימייובמ םינוניגל ץוחמ עיצהל המ הל ןיאש הבולע

תוברתה יפלכ רישה לש תיפצתה תדוקנ יהוזש הנקסמל חרכהב הכילומ תילותיהה הגוצתה
ןיבמ גלגלמ רישהש השגרהה ןמ טלמיהל ןיא כ"פעא .הנשיה תוברתל ףילחתכ תעצומה השדחה
.תיברעמה תוברתה לש םיקתקתמו םיצצונ םינממסל םיספתנש םירוורפ ינב םתוא לע םג ויטיש
םינמיס לא תותפתהה .תינאגרוא תיתוהמ הרומתל דימת הליבוה אל םישרשה ןמ תושילתה
.םיכרע הרישע הקיתע תשרומ לש הנברוח ןובשח לע םעפ אל התיה םיינוציח

םיקומינ םה ולא .תויפיפ ברחכ הדח הינוריא תעפושו הזיגרמ ,הצימא ןכ לע איה ןוטיב זרא תריש
.תירבעה הרישבו תידוהיה תוברתב המתוח תא עיבטת ותרישש םיבוט