םידומיל תוינכתל ףגאה l יתדה ךוניחה להנימ l יגוגדפה להנימה l תוברתהו ךוניחה דרשמ

מקורא לקורא

תורפסו ןושלל תווצה ידי לע הנכוה םיצלמומה םירפסה תמישר
.םידומיל תוינכתל ףגאב יתד יתכלממה ידוסיה רפסה תיבל

:תווצה תורבח
,ינורהא ןויצ תב ,(תווצה תזכרמ) סובמולוק רתסא
,(ןותבשב הרומ) יול הנפד ,םיובגניז הילד ,רנורב הלואג
,ישקוע רתסא ,(טקיורפה תזכרמ) לאירונ החונמ
ןירווש רמת ,יטנקר הבוהא ,ןוסנזור המחנ


תורפס ןכותל הרזח