רישה תרשרש

יקסרימ ןרהא ר"ד

ח"ישת ןויס-רייא ט"נ ןויליג ,תוחולש

:רמאמה ןכות
יסוי ןב יסוי לש וימיב
טויפה לש ויתורוקמ
הליפתה ןמ קלחכ טויפה
הילטיאב טויפה
תפרצבו זנכשאב טויפה
לבבב טויפה
םיארקב המחלמ ילככ טויפה
דרפסב טויפה
תיברעה הרישה םע רשקה
תיברעה הרישה לקשמ
תיברעה הרישה תעפשה
ז"י ז"ט תואמב הלבקה תעפשה

.תורודה ךלהמב טויפה תולשלתשה תא רקוס רמאמה :ריצקת

טויפה לע תיברעה הריש תעפשה ,טויפה תולשלשה :חתפמ תולימ

יסוי ןב יסוי לש וימיב
אצומ התא רבכ ,ומשב ונל עודיה ןושארה ןטייפה אוהש ,יסוי ןב יסוי לש וימיב תירבעה הרישה
היתורוצ ,ששואמ הכלהמו םירדגומ היאשונ ,ץוחבמו םינפבמ עובק הניינב .הירוב לע תדמוע התוא
.םלועל האב וישכע אלו המוי תב תריש איה ןיאש הילע החיכומ התוזחו ,ררובמ הנושלו תופושמ
,רישה-יכרד תלילס לש ,םילכה תרשכה לש העש ,וז הרישל הנכה לש הכורא העש התיה יאדו
.היה דציכ ולוכ ררבתנ אל ןיידע הז רבדש אלא ,היתורוצ תנקתה לשו הרישה ינממס תקיחש לש
ןליאה לש ויתודלות תא עדוי וניאש יפ לע ףא ונממ םעוט םגו ירפה תא האורש ימכ ונירה ךכיפל
.וב לדגש

הליפתל תפסות ,הליפתל ףינס ןימכ אלא הליחתב היה אל ילארשי ץראה טויפה לש ומצע לכ
םירבדב םה טויפה לש וניינעו ,הליפתה לש היפוא רקיע טויפב וב עובט ךכ םושמ .עבק התשענש
לש רדגב םהש םירבד ראשו תוניקו תושקבו תונונמה ,םימשבש היבא ןיבל לארשי תסנכ ןיבש
םהילעמ תרבוע םעמשמ תוטשפ תובא ישעמב םירפסמה םיטויפ וליפא .רוביצ לש הליפת
םיניינעל למסו ןמיס השענ ,הנומאה תודלות םוחתמ אוהש ,ןושארה םניינעו ,םהירבד ךשמהב
.(ייני יטויפ) לארשי תסנכ לש

טויפה לש ויתורוקמ
םה ל"זח ירבדבש תודגאהו תונויערהו תועדה ;שרדמהו דומלתה םה טויפה לש ויתורוקמ ירקיע
םה ויה אמשו ,שרדמה תפוקתל םיכומס ויהש םינושארה םינטייפה .וניינב הנבנ םהמש םינבלה
תא ונתנ אל םינטייפה .םהיטויפ ךותב ןועקישו תושרדה לע םהירבד תא וכמס ,םינשרד םמצע
םיטושפה םייחה .טויפה תא ורציו םימכחה ירבדב ולכתסה אלא ,םראתל ידכ םייחב םהיניע
םהב היה אלו ללכ םהב ושיגרה אל ,םמצע לש ןיב םירחא לש ןיב ,דיחיה םדאה לש םימצמוצמהו
לא ,לארשי תסנכ לש הייח לא תואושנ ויה םינטייפה לש םהיניע .וב תונעל ןיינע טויפל שמשל ידכ
הליפתו שרדמ טויפה אצמנ .םימשבש םהיבא ינפל םהיטויפב ונית םתואו ,היתופילח לאו הלרוג
.תוליפת תושרדמה תא השוע אוהש ,וב םירבוחמ

הליפתה ןמ קלחכ טויפה
ותרישכה ,הראבמ אלא קפתסנ אלו לארשי תרותמ אלא וכות לא איבה אלש טויפה לש וכרד
ןיא בורה יפ לע תועד לע םידסוימה םירבד .התומכ םימי תוכיראל תוכזלו הליפתה לא לפטיהל
,ןנמז רחאל לארשי םוחתמ תועד ןתוא תואצוישמו ,םתעשל אלא המואה לש התורפסב םויק םהל
תלוגסמ וב שי דבלב לארשי תרותמ אלא וב ןיאש המ לבא ;ןהילע דסייתנש המ לכ ןהמע לטב
תחא איהש לארשי תסנכ לש השפנ תרבדמ םיטויפה ךותמ .הליטב הל ןיאש הרותה לש םויקה
תופוקתה לכב רתויב תירוקמה תירבעה הרישה אוה ילארשי ץראה טויפהו ,תונוימדה לכב
.ארקמה רחאלש

הרותבש םיניינעהו תוארמה עפש תא ללוכ אוה ןכש ,ונכותב רישע ילארשי ץראה טויפהש םשכ
התא ןיא טויפב וגהנכ ריש תורוצ לש יוביר .ויתורוצב רישע אוה ךכ ,הפ לעבש הרותבשו בתכבש
,רושרשו םהיפוריצ יפוריצו םהיפוריצו םה ם'יקרשתו ן'יתיבפלא ;תרחא ריש תפוקת םושב אצומ
לכש םיטויפ תרשעכ הקיזחמה תזורחמ איהו ,קדקודמ סופדב הכורע איהש הבורקה םלוכ לעו
לכ לש הרישב רקיע התיהש ריש לש ךרד טויפב התלע ףא .העובק אמגודב יושע םהמ דחא
.וירחא האבש תירבעה הרישל טויפה ןמ ולחנתה הריש יכרד ראשו אוה .זורחה אוה ,םימעה

הילטיאב טויפה
רבכ םימעה ןינמל תירישעהו תיעישתה האמבש אצומ התאו .הילטיאל טויפה הלג לארשי ץראמ
,היטפש) תחצחוצמו תשמוגמ ונושלו תורורב ויתורוצ ,ויה םיבחרנ ויניינע ;וכרצ לכ חתופמ היה
ינטייפ לש םהיטויפ .םינושארה וימיב הל ויהש תודבכו תורז התוא הנממ הלטינ רבכו ,(יתימא
ותקיז הטעמתנ ףא .תוחתפתה לש הבורמ הדימל ועיגהש םהב רכינו ,םיחצו םה םיכר הילטיא
.םמצע םדי לע אלא תונויער ידי לע אלש םיאטבתמ שפנה תושגרו ,הדגאה ירבד לא טויפה לש

יוניש וב התשע ,הילטיאב ,שדח םוקמב ותליתשו ,לארשי ץראמ ,ועטמ םוקממ טויפה לש ותריקע
ויהו ,הריואב הדמע םתאובבש רבעה ימיב םיזוחא ויה םייחהש םוקמה םרג לארשי ץראב .לודג
יפ לע ףאש ,תדלומב תרמאנה הריש טויפה היה ינש דצמ .ןברוחה לש םירדוקה םינווגב םיעובצ
תוניקה ךכ םושמ ,אוה ןאכ ותמוקתל לחיימ בלהש םוקמהו ,איה הבורק םוקמ לכמ הסורה איהש
םהש םייקלטיאה םיטויפה וליאו ,וינפל לטומ ותמש לבאתמכ ןה ירהו ,דח ןבאכ תוילארשי ץראה
.םיעוגעגה וברתנו ההכתנ םהבש באכה ,רחא םייפוא ,תולג לש הריש

.הרוצה דצמ ןיבו אשונה דצמ ןיב ,טויפה לש וביט ףא הנתשנ הילטיאב םייחה תוביסמ יוניש םע
םישדחה םייחה ירדג לא םינווכמ ויהש םישדח ריש יריצי ושענ טויפה לש תבצחמ התוא ךותמ
םהיטויפבו ,םמלועב העש התוא ודמעש תונויערהו תועדה טויפה ךותל וסנכנ .הילטיא ידוהי לש
לש ןושארה קרפה לש וכשמה םתריש התיה ןיידעו .םתולאשמו םרוסחמ לש םתאובב תיארנ
הילטיא תריש לש התעפשהו דרפסבש תירבעה הרישה לש התעפשה םשל האבש דע טויפה
לש רישל ואבו תיקלטיאה תוברתה לש המוחת ךותל אעמיק וסנכנ הילטיא יררושמו ,תיזעולה
.תומואה יררושמ לש םכרדכ דיחיה שפנ תושגרו םלועה תויווה

תפרצבו זנכשאב טויפה
הולביקש הרותה לכ םע הילטיאמ זנכשא ינב והולביקו ,תפרצלו זנכשאל טויפה אב הילטיאמ
ויה הרותה ילודג הירבדו היסנרפ .התיה תינמכח ,הלוכאו הלוכש התיהש ,וז הלוג .םשמ
,םהייח תוביסמל היוארה ותרוצ תא טויפה לביק יזנכשא ינטייפ לש םהידיבו םה םהמ םינטייפהו
.םהירוסיו םלבס יפלו ,יזנכשא ינב לש םתמותו םתמכח יפל

אלש ,םהימי השעמל םינותנ ויה תובא השעמל םינותנ זנכשא ינב לש םתעדו םבל היהשמ רתוי
תושנל םימוחנת לש עושעש ןימכ םהל היה אל טויפה .םהמ םתעד וחיסיש םהיתורצ םוחינה
ןוויכו .םבל תשגר תא וב רמול ילכ םהל היהו םתויח רקיעב קבד אוה אלא ,העשה תרצ תא וב
םיטושיקה לכ .םש ולדגי טויפה לש תופיה תורוצהש הרשכ התיה אל ,התיה הפורט םתעשש
תורזג אלמ היהש זנכשא לש דרחה הריואב ולבנ יונ ילעב םינטייפ םוחפיטו טויפב וחמצש
תא וטשפתה טויפה תורוצו ,םלוקב לסלסלמ םינטייפה רישה ילעב לש םנורג רחינ .תודמשו
םיטישכתה לכ טעמכ ולא - םיטושפה םהינפואכ ןוכיטסורקאהו זורחה ;תולד ושענו ןיידע
.יזנכשאה טויפה םהב טשקתנש

תוכלמה ינפב םהיחילשו םתדע לש חורה יגיהנמ ,ויה דומלתה ילודג זנכשא ינטייפש ןוויכ
.שאר דבוכ לש הבורמ הדימו םדומלתו םנויע חוכמ םטויפ ךותל ונתנ ,םהילע םלהק תוירחאש
םילמה רצואמ הברה וב שי ונושל ףא ,דומלתה ןמ ואב יזנכשאה טויפבש םייומידה ןמ הברה
הכורע הנעט ןימכ םלוכש םיטויפ שי .תונלבוקבו חוכיווב םינטייפה לש םרוביד ךרדו ,ידומלתה
לש םתבוח םצעמ היה אוה ףא טויפהש הארנ םימעפש דע ,תוכלמה ינפב ןעוט סנרפש
ילעבו ןיחומ ילעב םישנא יפמ אציש ,זנכשאה טויפה לש ותלוגס וזו .םלהק ינפב םיגיהנמה
.הימוהו הפוטע םשפנו חכופמ םחומו םיזע םהיתובלש ,תוירחא ילעבו שפנ

םיטויפה לש םתמגוד יפל .ילארשי-ץראה טויפה לש ךרדב היה יזנכשאה טויפה לש וכלהמ ללכ
םיגוס םתוא םש וחתפתנ דוחייב לבא ,תורצויו תובורק זנכשאב םג ורבחתנ םיילארשי ץראה
זנכשאב הרצונ ףא .תוניקהו תוחילסה םהו םהב אטבתהל הלכי םהייח תשגרהש םיטויפ לש
תוגירהה וללה םיטויפה תא ודילוהו ,קחצי תדיקע השעמ לע דסוימה טויפ לש גוס אוה ,"הדיקעה"
םצעו ,םשפנ תא ואמטיו םייוגה ידיב ולפי אלש ידכ ,זנכשאב םהינב תא תובא ודקעש תודיקעהו
וכשמתנ זנכשא ינטייפ לש םהיטויפ לכ לע .םהמ עמשנ םשה שודיק לע םשפנ ירסומ לש םלוק
.קרוממה רוחשה שישכ ורוחשב קיהבמ יזנכשאה טויפה ירהו ,םירוחש םינווג

לבבב טויפה
ולודיג ךרד .לבבב ,םידוהיה לש רחא בשומב לדגו ילארשי ץראה טויפה ןמ ףעתסנ דחא ףיעס דוע
ופיסוה אלא ,לקו חונ והואשע אלו טויפה תא וקימעה לבבב .הילטיאב ולודיגמ הכופה התיה םש
תיב יבג לע הילע ונב וליאכ לשמ ,הרוצהו ןושלה דצמו ןיינעה דצמ הרמוח יכרד וילע וכישמהו
אלו .הכלהה ןמ הבורמ העפשה לביקו שרדמה תיבב קבד טויפה היה םש .רילקה לש ושרדמ
ג"ירת תאצרה איהש ,"תווצמ ג"ירת" רבחל םש ואב ןכש ,הכלהה תא שמשל אב אוהש אלא דוע
ןהב טייפל תופי ןתושעל ידכ ונושלבו רישה תרוצב לומעל םיכירצ ויה הברהו .ריש ךרדב תווצמ
.םיקהבומ הכלה יניינע

הליחת ירהש .תירבעה תורפסה ךותל סנכיתש לוחה תרישל הרשכהה התשענ לבבב םוקמ לכמ
לש םיטויפה ידי לעו ,הליפתה לש המוחתב אצוי היה אלו תסנכה תיב ךותב ולוכ יורש טויפה היה
דומילה םוחתל ,שרדמה תיב לש םידומעה ןיב לא סנכנו הליפתה תיבמ טויפה אצי תווצמ ג"ירת
"תווצמ ג"ירת"ו .אצי הליפת ללכמ םוקמ לכמ ,אוה הרות לש הז דומילש יפ לע ףאו .ןויעהו
תורפסב הריש לש גוס ויהש םיידומילה םירישל תובאה ןמ םה ןואג הידעס בר לש "תורהזא"הו
.תירבעה

םיארקב המחלמ ילככ טויפה
תירישעה האמה) ןואג הידעס בר לש וימיב .הליפתה ללכמ אציש טויפל ול חתפנ רחא חתפ דוע
םיניינעב התיה תקולחמה לש הרקיע .םיארקה םע תקולחמה לבבב תרשוקמ התיה (םניינמל
חוכיו יטויפ ורביח םיארקה םגו ג"סר םג .טויפה היה םתמחלמ ילכמ דחאו ,הרות יפוגמ םהש
ףסותינו תווצמה תא םיצרמ ויה הלא ףאש ,"תווצמ ג"ירת" לש םיטויפל הווש דצ םהב היהש
םדא ןיבש םירבדל טויפה שמיש אל וימימ ןכש ,טויפב שדח היה אוהו ,סומלופ לש דצ דוע םהילע
ןכ יפ לע ףא ,התיה שדוקה תמחלמ וז המחלמו רוביצל רוביצ ןיב ויה הלא םירבד ,תמא .ורבחל
.וללה םיטויפה ואצי הליפת ללכמ

דרפסב טויפה
דרפסב .טויפה םג םש דסייתנ תובישיב הרותה דומיל םש דסייתנשמו ,דרפסל טויפה הלג לבבמ
ימיב הילא הטנש הייטנה יפל חתפתנו ףיסוה אוהו ,לבבב קספש םוקממ ךלהל טויפה ךישמה
םיטויפ ורביח (טרבל ןב שנוד ,רותיבא ןבא ףסוי 'ר) דרפס לש םינושארה הינטייפ .ןואג הידעס בר
תא אצומ התא םדצבו ,הליפתל םידחוימ םהו ל"זח ירבד לע םידסוימ םהש תלבוקמה םתינבתכ
םינושארה םימיב דרפסב םג .שדוקה םוחתמ תאצל הטונה ,טויפה ןמ הלעש שדחה רוחייה
דרפס ימכח ןיב תקולחמ העלגתנ ,ןכל םדוק רודב לבבב עריאש המל המודב ,טויפה תודסייתהל
םה ףאו ,םתקולחמב ומצעתנש םיקלחנה ויה קורס ןב םחנמו טרבל ןב שנוד ;שדוקה ןושל יניינעב
,שדוקה ןושל יניינעב םיחוכיו לש םיטויפ ורביח םהיתושרדמ יתבב .המחלמ ילכל טויפה תא ושע
.ןילוח יניינעל ברקתנו הליפתה ןמ טויפה גילפהש היינש הגלפה הזב התיה

ןיב םידוהיה וטלקנ דרפסב .זנכשאב םידוהיה תבישימ התיה החונ דרפסב םידוהיה לש םתבישי
ףאו תודבכנ תוכאלמב םדי חולשל םהל ןתינו ,הסנרפ ירעש םהינפל םש וחתפנו ,ץראה יבשות
.םיבושח הררש יניינע םדיב ונתנ ףאו םיכלמה תורצחב תברועמ התיה םתעדו ,תושרל םש וברקתנ
הדמעש םיברעה לש המכחה ןמ לבקל םבל חתפנ ,םכותב ובשיש םיברעה םע ונתנו ואשנו ליאוה
יסכנ םשמ ולטנו ,םיברעה לש תוברתה ירדח לכ ךותל וסנכנ םידוהיה .הנוילע הלעמב העש התוא
.תירבעה תוברתה תא תונבל םהב ושמתשהו ,םיעפש יעפש המכח

םיקובדו םיקובח ויה םוקמ לכמ ,תיברעה תוברתה לצא הבורק דרפס ידוהי לע םתעדש יפ לע ףאו
,םמוקמב הרותה תעד תא תוברהל ולדתשה דרפסב לארשי יסולכוא וברתנשמ .לארשי תרותב
,הברה תובישי דסייל םדיב התלעש ,םהל ןתינ ושקיבש המו .לבבמ הארוה לואשל וכרטצי אלש
תא ועיבטהש (ם"במרהו ף"ירה) הכלהה עוצקמב םירוביח םש ורבחתנו ,הרות ילודג םש ואציו
התיה השורפ ,הפ לעבשו בתכבש ,הלוכ הרותה לכ .םלוע תורודל לארשי םע תוברת לע םמתוח
לש היררושמ ףא .םהיפמ םידמולו הרותה ילודג ינפל תובישיב םיבשוי ויה לארשי יריעצו ,דרפסב
תא קזחל היה םנייעמ לכו רודה יסנרפ ויה ףא םהמו ,ויה הכלה ימכח דרפסב לארשי תסנכ
ולטנ ,הרישעה ברע תוברת לא וברקתיש םהל ןמדזנשמו .חורבו רמוחב תודהיה לש התדימע
רקחמ תוטישו דומיל יכרדו תומכח .תודהיה לש הניינב לע ףיסוהל ידכ וב היהש המ לכ םשמ
רות"ל םתפוקת תא ושעו ,הלודג תיברע תורפס ודימעה םהבו ,םיברעה ןמ ודמל רודיס ינפואו
.לארשי תוברתב "בהזה

תיברעה הרישה םע רשקה
.התרוצ דצמ ןיב הנכות דצמ ןיב הלודיגב התיה האלמ דרפסב םידוהיה ואצמש תיברעה הרישה
ויה הלא םיניינע .םעדי אל טויפהש ,ומצעל םדא ןיבשו ורבחל םדא ןיבש םירבדה ןמ ויה היניינע
הרישה .חורל החוורה תעש התיהש ,איהה העשבו םיחתופמה הרבחה ייחב דרפסב םיכורכ
הסנרפה לוע תא םיקרופ ויה "הרשמ יחא"ו תונוטלשו ,םידיגנו םיכלמ תורצחל האבו תסנכנ התיה
לא םיררושמה לש תוברקתהה .התוא םילסלסמו הרישב םיעשעתשמ לכהו ,םיררושמה לועמ
םרג אוה ףאו ,םהל שפנ חפמ הפוס היה םיתעו םיררושמה לע התיה היוצר םיתע הררשה ילעב
ךותמ ,םוקמ לכמ .םלבסו םשפנ יקסע לע הריש םירמואו םמצע ךותב םינייעמ ויה םיררושמש
הקחרתנו םידיגנ תורצחב תכלהמ התיהש חורה ןמ הב ןתינ תונומראה יתב לא הרישה הברקתנש
.םתומימתמו םינוניבה םדא ינב לש םייחה תוטשפמ

הרישהש םיניינעל קקזיהל תירבעה הרישה האב ,םיברעה לא דרפס ידוהי לש םתברק תמחמ
יניינעו ,םמצע תיווהב הנושארל שיגרהל םיברעה םיררושמה וררועתנ םש .םהל הקקזנ תיברעה
והערמ ןיבל ררושמה ןיבש תודהי לש םיניינעו .רישב וילע רבדל ןיינע ושענ ותחמשו ורעצ ,טרפה
וסנכנ ושפנו ררושמה לש הגותו שואיו תלחות לש םיניינעו הבהא לש םיניינעו תורחת לש םיניינעו
לא תחאכ וסנכנש םיבורמה םיניינעה .רידת הכותב םיאב ויהו תירבעה הרישב העש התוא
,תירבעה הרישה לש היכרד תא ושביש ,טרפה ייחל םיפקומו םיבובס םלוכו ,תירבעה הרישה
תוברתה םע וללה םירבדה לכ תא בשיילו לכה תא טולקל ידכ הלוביק תיב תא ביחרהל הילע היהו
םימי םתואל דע הדומל התיה אלש ןושלב יוטיב ילכ םהל אוצמלו םיכומס םהל אוצמל ,תירבעה
.וללה םירבדב רבדל

המכח םואשעו ,םנג ךותב ולתש םלוכ תאו םיברעה ןמ דרפסבש םידוהיה ודמל הברה תומכח
ןמ ולביק היפוסוליפה תא םג .תושעל ולידגהו וברה דרפסבש אלא ,לבבב ושעש ךרדכ ,תידוהי
אלא דוע אלו ,היכרע תאו תילארשיה המואה תודלות תא שרפל ידכ הב ושמתשהו םיברעה
הרבחתנש שדוקה תריש ףא .(ירזוכה ,םיכובנ הרומ) תידוהיה הנומאה תא שרפל סיסב הואשעש
ירבד לע םידסוימ ויה הליחתב םיאבו םירבחתמ ויהש םיטויפה .היפוסוליפה ןמ הנוזינ דרפסב
םטויפב ושקתנ הירבדש הדגאה ןמ םהידי וכשמ םה ;הז רבדב וניש דרפסבו ,ל"זח לש הדגא
םישדח ןיידעש םיללוצמו םיככוזמ היפוסוליפ יניינע םהיריש ךותל ואיבה המוקמבו ,םינורחאה
הז רבד .ןושל ילכב שוביג םיכירצ םהו םהב קבד שגרהו ילויה םרמוחו םיבגשנ הירויצו םהל ויה
רוביחו ,דרפס יררושמ לש םשפנו םבל תא ספת אוהו ,שדוקה תריש לש היניינע ירקיעמ היה
הלגתנו ,םתריש בטיממ םה הז ןיינעמ ורביחש םירישה ;םדיב הפי הלע הרישה םע היפוסוליפה
.םשפנבש ןוילעה קמועהו ןוילעה ויזה םהב

תיברעה הרישה לקשמ
- הנונגסב קומע םשור הב עבטו תירבעה הרישה לא אב תיברעה הרישה לש דחוימו דחא רבד
היה אל תירבעה הרישהו ,תורצקהו תוכוראה תועונתה לקשמ גהנ תיברעה הרישב .לקשמה אוה
תירבעה הרישב גיהנהל ,ןוקיתל םוקמ ןאכ היה ןכ לע ,המצע לשמ םיוסמו קדקודמ לקשמ הל
רבדב התוחפ תירבעה הרישה אהת אלו ,תיברעה הרישה לש הלקשמב אצויכ אהיש ןוגה לקשמ
תודתיה לקשמ תא ןיקתה אוה .טרבל ןב שנוד היה הזה רבדה תא השועה .התנכש הרישה ןמ הז
קורס ןב םחנמ ,םידגנתמ ומק הזה לקשמל .יברעה לקשמה לש קתעה אלא וניאש ,העונתהו
תיחשהל החוכב שיש הרומח הלקת שדחה לקשמב ואר וללה .שנוד לע רגת וארקו ,וידימלתו
היה אלו יברע סופדב עובט היה לקשמהש ינפמ ,הרדגמ האיצוהלו תירבעה ןושלה לש הינפ תא
תא וב ולקש דרפס יררושמו הזה לקשמה לבקתה םוקמ לכמ .תירבעה ןושלה לש קודקדל ןווכמ
הרוצ יניינע ראש ףא ,תודתיה לקשמב ולקשנ שדוקה ירישמ הברה ףאו ,לוחה יריש תא ,םהיריש
םינמזה ינבו ,היה לודג שודיח הז השעמ .תירבעה הרישל ואב םייברעה תרישב םיגהונ ויהש
יפויה ןיינע לכמ קלח ויה רישה לש תורוצהו לקשמה .םנמז לש השדחה חורה תא וב ואר םהה
רוקמ תיברעה תוברתב ואר םהה םינמזה ינבו ,תיברעה הרישה ןמ תירבעה הרישה הלביקש
.ונממ קפתסהל שיש יטיתסאה ןיינעל

תיברעה הרישה תעפשה
םירבעה םיררושמה לע התפכ תירבעה הרישה לע תיברעה הרישה ןמ הכשמוהש העפשהה
יניינעב ,הקובדה ,תירבעה ןושלה אהתש ידכ ,ןושלבו הרישב תושדח םיכרד םהל םישבוכ תויהל
וכרצוה ךכ םשל .הרז תוברתב םרוקמש םיניינע םג שמשל תלגוסמ ,הב תססונ וחורו ארקמה
שדוק םהב שמתשהש םילכה תא תושעלו ,ומע וארבנש ןנכותמ ארקמה תוצילמ תא עיקפהל
האצי הז דצמ .רשכה ןורתיבו בר האצמה חוכב םהידיב השענ הז השעמ .לוח םהב שמתשיש
וכרצוה דועו .שומישל תופיו תוחונ ושענו היתורוצ ושטלתנ ךכ ידי לע ןכש ,תרשכנ תירבעה ןושלה
היהו ,םייברעה םילקשמב לקשיהל תנתינ אהתש תירבעה ןושלה תא לגסל םירבעה םיררושמה
ולכויש ,ןהיאוושו ןהיתועונת דצמ ןתוא ושיגריש ןושלה לש םילמה תא םמצע לע ליגרהל םהילע
השענו תורוד המכ ךשמנו היה השק הז השעמ .םהיכרוצ לכל תועונתו תודתי םמצעל איצמהל
םיררושמה לש ןוויז .תודספנ ואצי תירבעה הרישהו תירבעה ןושלה לבא .הברה םיררושמ ידיב
היהש לקשמה לש ובושיי ךרוצל שרפוה םחוכמ הברהש ,לקשמה לש ויטעב ההכתנו ששת
הרישהו ,ותוחצו ותוכר ונממ הלטינו םילוקשה םירישב רבתשנ ירבעה ןונגסהו .םהילע השק
.תואלשלשב הלולש האצי

םיברעה תריש לש המשוב תא תירבעה תורפסל דרפסבש תיברעה הרישה האיבה םוקמ לכמ
ארזע ןבא םהרבא 'ר דעו יולה הדוהי 'ר דע .ויראפבו ויעבטב דחוימה הריש לש לכיה הדימעהו
בוש םהירחאל ואבש םיררושמה .וניינב םלשוה םהימיבו הנבתנו ןיינב ותוא ךלה (ב"יה האמה)
ולכי אל םה .םבבל הל שבכנ םהינפל הכורע הלודג הריש ואצמש ןוויכ לבא ,וילע ופיסוה אל
,םהימדוק תובקעב ואצי ןכ לע ,הנמיה הנוש תרחא הריש אלו הנמיה האנ תרחא הריש תושעל
ואצמ דוע שדוקה תרישב .התרובגב התיהש העשב הרישה לש הלוק תב אלא םניא םהירבד לכו
םהש ד"יהו ג"יה האמה ינב םירחואמה םיררושמה לש םהירבדמ שיו ,םתליפתב רבד שדחל
םג .חסונהו גהנמה לש וינמיס הברה םירכינ לוחה תרישב לבא ,םשפנ רוקממ םיעבונ םיארנ
.םהמ לטינ םמצע חוכו והקתנו ושקתנ םלוכ ונושל םגו ותרוצ םג רישה יאשונ

ז"י ז"ט תואמב הלבקה תעפשה
לארשי ץראב הלבקה הננוכתנש העשב ז"יהו ז"טה האמב הרישל האב תושדחתה לש העש
תושגרו םישדח תונויערו לארשי תונכשמב וירוגו י"ראה לש םלוק טשפשמ .חרזמה תוצראבו
םיכלהמ וליחתה הלואגל תווקתו םיעוגעג לש םינוגינו תובבלה תא ופיצה םילמסב םישובל םיקמע
דילוהל ידכ ורבח הריש יתב ינש .תירבעה הרישל תושדחתה םג האב - תודהיה לש הריואב
ירוזחמל וסנכנ היטויפש ,תידרפסה הרישה תא ועדי חרזמה תוצראב .תושדחתה התוא
הריש המק םהינש חוכמ .םשמ האבש הלבקה םע הילטיא תריש ןאכל האב ףא .םהיתוליהק
דרפס תרישמ .הל באו היררושמבש םיוסמה היה הרא'גנ לארשי 'רו םילבוקמ תריש ,השדח
רפועה תא ןוגכ ,םילמסה תאו ,םיעוגעגהו הבהאה ןוגכ ,םיביטומה תא םילבוקמה תריש הלטנ
קזוחמ דוחייב .השודקבש םירבדל םילמס םתאשעו השדיק ןילוחה תרישמ םיביטומ ףאו .הנויה תאו
םוחתמ םייוניכבו םילמסב תשמשמ המצע דצמ םג הלבקהש יפל ,הבהאה לש ביטומה וז הרישב
שממב ףלחתנ לשמש ,םילבוקמ לש םהיריש עמשמב תועט ללכל ואבש דע ,תולולכהו הבהאה
וב ןיאו תועונת הנומה לקשמ אוה ,לקשמה תא ולטנ הילטיא תרישמו .ןילוח ילוחכ וארנ םישדקו
הריש לש הלוככ הבור .ןוגינל הפיו לקו חונ הז לקשמ .ו"טה האמב הילטיאב שדחתנ אוהו ,תודתי
לארשי תסנכ ;תוקבד האלמ איהו ,הלואגו תולג לש תונויערל ,לארשי תסנכ לש הניינעל תדחוימ וז
היניינע דצמ ןיב תיממע תויהל המוד וז הריש .השפנ בישמו המחנמ דודהו הדוד לע תקפרתמ
ףאו .טושפ אוהש הנושל דצמ ןיבו תונומזפה הב םיברש התרוצ דצמ ןיב ,בל לכל םיבורק םהש
וז הריש לש המוחתו ליאוה לבא .םעב םיעודי ויהש םינוגינ הלא םירישמ הברהל םידחוימ ויה
,םיכרע הב ושדיח אל הרא'גנ לארשי 'ר רחאל ואבש םיררושמה ;הרצק התפוקת התיה ,םצמוצמ
םתח ומצע אוהש הרא'גנ לארשי 'ר לע רמול הארנש דע .הירבד לכ תא הרמא רצק ןמז ךשמבו
.הב ליחתהש ותפוקת תא

,דובעישה לעו ןברוחה לע םיאכנו תוניק התליחת דומלתה רחאלש לארשי תסנכ לש התריש
ךותב ועמשנש םינוגינהו תולוקה לכ העצמאו ,הלואגל ןיפוסיכו תולגה ךרוא ךותמ תוחנא הפוסו
.םהיתודלותו םהיעסמ לכב לארשי תיב