ךל השענ המ

טרמולב תור

רופיס

ב"משת ץיק 'ב תוהז

'ג םוי
םלוכ .רפס תיבל יתוא תחקל החיטבמ המומ יתבסש םיימוי רבכ .רפסה תיבל יתכלה אל בוש
בוזעת אלש הרמא .אמא םג .רבד םוש םישוע אל םמצעבו תוחטבה םייקל ךירצש ךל ורמאי
המומ .רכה לע הראשנ הבובה .יתטימ דיל בשתו ,אבאל עירפא אלו ,ןמזב ןושיל ךלא םא יתוא
םייניע הל שי .ןאכ םילצלצמ ןמזה לכ .ןופלטב תרבדמו הכוב םויה לכ .ןופלטה םע ןמזה לכ
ללגב קוריש םיאור אל וישכע .םיל יתוא החקל אמאשכ םימעפ המכ תאז יתיאר .םיכ תוקורי
עובצ .קורי המומ לש תיבה םג .רתוי רוחש קוריה ףרוחב יכ ןוכנ אל אקווד הז לבא ,ףרוחה
יתוא תאצומ הניא םלועל תבהלשו םיאובחמ םהיניב קחשל רשפאש םיחיש הברה שיו קורי
תוחשל לכונ םג .ביבאב ילוא .ץוחב קחשל לכונ רובעי ףרוחהשכ .תחא תקונית .ףוס ילב הכובו
.היקנ ,תרהטמ השגרה םינתונ םימש תרמוא אמא .דבל ,אמא םע יתכלהשכ ץיקב ומכ םיב
וליפא יתדחפ אל אמא םע ,םיהמ תדחופ ינא וישכע .ךכ לכ גדגדמו םיילגרל קבדנ לוחה לבא
אל דוע אמא .םייפתכב קזח קזח התוא תזחואו תצפוק יתייה .ראוצל דע יל ועיגהש םילגהמ
םלוכ וישכע .הכוב אמאו עסונ אוה דימת .הפופ םג .הכובו ולש תועיסנהמ בש אבא .הבש
.דימ הל טטומתמ הנוב איהש המ לכו תויבוקב תקחשמ אל ינא יכ תבהלש םגו .ןאכ םיכוב
הלש הפסה לע ספטל יל השרמ המומ .םימב אל קר ,תעכ קחשל יל קשחתמ לוחב אקווד
תאו היא תא הצור ינאו ןאכ קחשל ימ םע יל ןיא .יל קשחתמ אל רבכ לבא ,רוסא הזש החכשו
רוחש דימת לדגש בוהצ רעיש הל שי .ילא הבוט איה לבא ךכ לכ קיחצמ לוק הל שי .תננגה
תכייחמ דימת איהו ,בוהצו קלחו ךורא דימת .םיספ אל לבא בוהצ רעיש אמאל םג .הטמל
םה .אבאל תכייחמ אל םעפ ףא איהש לבח קר .הלש תויחא ינאו תבהלש םא התוא םילאוששכ
יתוא םיפטלמו יתוא םיקבחמ םהש יל סאמנ .ידמ םייניצר םירגובמה .הפי קחשל םיעדוי אל
הדנדנה לע לבא .תצק התכב תודנדנל יתוא החקלו לומתא האבש הדודה םג .ףוס ילב םיכובו
תויהל ללכב הצור אל ינא .יחוכ לכב קזח יתקזחהש וליפא ריואב ףועל יתדחפ יכ דחפמ יתחרצ
.םעפ ףא םיכלכלתמ אל תרמוא תאז .םירוהט םה יכ םיפע םיכאלמ קרש הרמא אמא .ךאלמ
.תוכבל יל קשחתמש בוצע ןאכ לכה

'ד םוי
.אמא לצא ונלש תינוכמהש רמא אוה .השדחה תינוכמב התיבה ונתוא חקלו אבא אב ףוס ףוס
אל םה םא םילבלבתמ םירגובמה יכ רמוא וניאו עדוי אל אוהש ללגב ילוא .הפיא רמא אל לבא
עדוי םיימשב לאה קרש הרמא אמא לבא .לכה תעדל םיכירצ םהש םיבשוח .והשמ םיעדוי
ומכ ידמ קוסע אוהש תבשוח ינא םימעפל .יל הנעי אוה ילוא הפי ללפתא םא .לכה האורו לכה
עדא זאו חכשא אל רבכ ברעה .ותא רבדל תחכוש ינא .םירגובמב רתוי קוסע אוה לבא .אבא
.םוקמ לכב אוה יכ ,ראוד ומכ יתרמא ינאש המ הל רמול לוכי םג אוה .בושת יתמו אמא ןכיה
םה .םהלש תינוכמב ואובי םה ,םירבד המכב הפופ םע לפטתש ירחא .המומ תרמוא םג ךכ
ולש םייניעהו חלגתה אל אוה .םדוק יתעמש ,הרשקתה אל דוע אמאש רמוא אבא .ורשקתי
ונתוא בזעש וליפא ,העתפה ול היהת .ללכב ילש תינכתה לע ול יתרפיס אל .תוחופנו תומודא
יתוא שיבלהל עדוי אל םג אוה .תינוכמב הריכמ אל ינאש ולש םירבחה םע עסנו הלילב
לבא .הנווכב אלש יל רמא קרו ,תצק ןבצעתהו ,תורעשה יל בחס - רקובה ירעש תא קריסשכו
היא קר .יתיכב אל זא ,ול העירפמ ינאו ךכ לכ קוסע אוה .רהמ רומגל הצור אוהש יתיאר
הירכוסה תא הל יתתנ .דימת ומכ .ןגל העסהב ןולחה דיל םוקמ יל הרמשו יתוא תבהוא
אל דוע תבהלש וליפא .דוס הז לבא .הריד רובענ ילואש הל יתיליגו ילש קיתב המש המומש
.ךכ לכ הזילע דימת איה .ךרדה לכ הרשו יל הקשנו יתוא הקביח היא .יתעמש ינא קר ,תעדוי
לבא יתוא הקביח תננגה םג .המומ לש תיבה די לע ,שדח ,רחא ןגל ךלא ינאש תעדוי אל איה
.ףוס ילב םיעוצעצ יל העיצמו הצור ינא המ תלאוש ןמזה לכ ,הנושמו הבוצע איהש יתיאר
לכ ילש אמאל תעגעגתמ ינאו הלש הרואיל תא הקביחו םיעגר המכל ןגל האב הרואיל לש אמא
ףא איהו תולודג ךכ לכ םייניעו תולסלוסמו ןגב םימה יעבצב ומכ תורוחש תורעש שי היאל .ךכ
איבהש הלודג ןוטרק תספוק לע בשוי אבא .ןגב םג הדיל תבשל תבהוא ינא .הכוב אל םעפ
ןומה .םהיניב וא .אבא םע םירבדמ אל םה .חיטשה לע םיבשוי הפופו המומ .םיילענ ילב ,ותיא
המכ לעו .אמא לע םירבדמ םהש תעדוי ינא .שחלב ורבידו יב וטיבה םלוכ ,ונילא ואב םישנא
ךכ רחא .םולכ הרק אל וליאכ הלש םיעוצעצב השיערהו תקנפתמ תבהלש קר .הל המוד ינאש
החותפ תלדה .הפי ךכ לכ אוה .תחא השאל ךייח וליפא אבאו םהלש יכבה םע וקיספה רבכ
אמא יכ תונומת ןומה יל שי .תונומתב יתטביהו ירדחב ןמזה בור יתבשי .קופדל ילב םיסנכנו
תונומתב .תיבב ונתא תויהל רתוי הבהאש קר םוליצב דובעל התצר וליפא איה .םלצל הבהא
אבא .תונומתב ומכ התוא רוכזאש הצור אמא .הזכ טקש .יתימאו הפי ךכ לכ הארנ לכה
םייעובש דועב .ילש תדלוהה םוי תא וחכשי אלש םגו המומ לש תיבל ןתוא חקינש חיטבה
סעכש רעטצמ יאדו אבא .רתוי בושת אל אמא לבא .היא תא םג ונימזי ילוא .שמח תב היהא
.הכוב ינא וישכע .יתוא הבזע איה המל לבא .ךכ לכ ילע


'ג םוי
ללכבו רדגומ יתלב והשמל ץק עיגהש המוד ,רוא ןיאו ץוחב םיבכוכ ןיא .קיעמו לפא הליל
הינש לכ תלקושו עריאש המ לכ לע תרזוח ינא .ןפוא םושב חנעפל תלגוסמ יניאש ןבומ אל
ןכוש ןינבה .הרושכ לכה ברעה היה אל הווקמב דוע .ןיינעב יקלח המ ןיבא ילוא הינש קיקלחו
עעונתמו קשקשמ ןינבה לכ :העיסנ לש איה השגרהה ,תחלקמב ,םעפ אלו תבכר תנחת דיל
רובעל שי - בוחרב תרתוימ בל תמושת ררועל ילב סנכיהל ידכ ,םיתיעל .העיסנב ףתתשמו
רדוח ינגלגל ינרקסה םטבמו ,םוקמב הנווכב וליאכ ומקמתהש םיחחרפ םתסו םיטוטאז ןיב
רותב תועש המכ הלבמ ינאו שי םימעפל .ידמ ןטק .םינפב ידמל עונצ הווקמה .ןיכסכ ףוגל
.תועינצה םושמ קר אל ,הענצב השענ הזש ףא ,תולבוטה םישנה תובר ןידע ,םוקמ רסוחמ
.תדמתמה תוביטרהמ ,הרקתה תויווזב רקיעב שבוע םיסוכמו ןמזמ ודייוס אל תוריקה םינפב
הינונק ןימב השח ינאש שי ךא ,רדסב - םישנהו דאמ םייקנ םמצע תואצחרמה .ןשי םוקמה
חרואב םוקמה לע הנוממה הכייח התע .םיענ אל המכ דע תודוהל אלש ,וניניב תיאשח
הריהבה תירכונה האיפהו תוטלובה םיינישה תלעב תרזועה ךא ,הלש ליגרה וליאכ-לצנתמה
:הלצא ליגרה הנושמה חרואב םעפה הגהנ אל ,םיהדמ ינועבצ ףיעצב לושירב התסוכש ,ידמ
ירדח תא תוקנל הדיקפת - תרתוימ הדובע הל תומרוגה תוינלשר םישנו םועז רכש לע תונולת
דימתמ תיניצר התייה םעפה .'וכו 'וכו תוחופנ םיידיהו באוכ בגהו - שומיש לכ רחאל ץחרמה
הנאותב - ןרות ינפל סנכיהל ידכ תועבטמ המכב התוא תודחשמה תוינסחיל דסח התטנ אלו
.תרחא וא וז

ןבומו לק וניאש רבד - הרהט ,קופיס תשגרה ימצעל איבהל יתחלצה םילושכמה לכ תורמל
הסנכנשכ ילמשחה שביימה עבוכב שובח ישאר היה ףוס ףוס .בוטה ןוצרה לכ םע וילאמ
לבא שביימה ללגב הלמ יתעמש אל .תינלבל תרזועה םע םישושחל ולחהו הנמש השא םוקמל
הפטחנ ,רבעש ישימח םויב הווקמל הכרדב :ילומ הרקמב ובשיש םיתשה יתפש תא יתארק
רזומ - עוזעזה .המלענ תינוכמה .ינוריעה ףוחב הפוגה התשמנ ברעהו (!?) התינוכממ השא
,קזח היה עוזעזה - תילכתב תונוש תויומשרתה ראתל בושו בוש םילמ ןתואב םישמתשמ ךיא
ןמ .עגרה קוידב ,הסינכה דיל ףטוח ותוא הפצמ הל אקווד הנהש שוחל הטונ תחא לכש טרפבו
ךות ...האמוט רבדמ וא בלכמ וא שיאמ תרהזנ ,הלעב לא ,התיב לא השאה תכלוה הווקמה
,רבודמ ימב תעדוי ינאש ,תומש יתטלק אלש ףא יל היה המדנ ,דימ הגפ הבוטה יתשגרהש
רופיסה רפוס הנווכב וליאכ .םינוילמ לש ריעב .ידמל עזעזמ היה הז ףאו ,התוא הריכמ ינאש
.םלועל ותוא תעמוש יתייה אל - ךכ רחא וא םדוק תוקד המכ ,יתוחכונב

.תונטק תודלי יתשל םא איהש יל ורמא .יתבכעתה לבא ,תאצל הנכומ יתייהו שבי היה ירעש
.ךפיהל ,הלספנ אל - ךכ לכ תרכומהו ההוזמ אלה תדמעומה לבא תומצמטצמ תויורשפאה
ןה ךא .רופיסב ונתוא הדירחהש השא התואל אל ףאו ,תרזועל וא תינלבל עודי היה אל המש
םויב .תובותכה סקנפב המש תא יתרריב .יהוז - קפס לש לצ אלל .בוריקב התבותכ תא ועדי
.תונטק תומותי .לרוג הזיא .וזה היפהפיה םע יתחחוש רבעש עובשב ינש

תארוקו ידמ טורמ תובג גוז תפקוז איהו התוא בבודל םיסנמ .ההובג ,תפסונ השא תסנכנ
?יתעמש אלש הז ךיא ,תסנכה תיבב יתייה ירה תבשב :תיתימא תמוערתב

.םימי המכ תרדענה רחא םישופיחב ףתתשה הלעבש תרפסמ הנמשה

.החונמה תא תישיא הריכמ ינאש רמול השק - תושחרתהל רורב יתלב רשק שי יל םג וליאכ
.יל םג ץוחב ברוא עשופ ותואש יתימא יוכיס ןיא ירה ,התיבה בושל תרהממ יניא עודמ ,ןכ םא

תנומת הל וארהו ריעצ רבגו םירטוש ינש הווקמב ועיפוה ,רקובב ישש םויבש הרפיס הנוממה
םירטושל ריבסהו בש לעבה .התייה אל איה .םדוקה ברעב ןאכ התייה םא ולאשו השא
תודליה לע ןיע םישיש השקיבו ,שדוח לכב ומכ הווקמל תכלל הננוכתה ותשאש התוחכונב
.הקיר הטימב תוצחב ררועתנו - הקוחר ךרדמ בשש ןוויכ תופייע בורמ םדרנ אוה ,תומנה
.הרזח אל ותשא

.הווקמ הז המ םיעדוי םירטושה םא ןיינעמ ?ןושיל הצר ךכ לכ םא ןאכל ותשא תא חלש עודמ
תוצופ ןניאו תובשחמ ןתוא תובשוח םלוכ .הלילב דבל האציש ותשאל הכחמ וניא ונימיב ימו
.םדרנו - הל ברסל הצר אל ךא ףייע היה ילוא .הפ

ינא .ןכוסמכ ינוימדב רייטצמ לצ לכ .ךכ לכ ףירחה ידחפב תשייבתמו הקעומב הבש ינא .והזו
תנואתב הגרהנ תוחפל ול .ונל םיניתממו הטמל םיבשוי םניאש ,םלוכ לע ,ילעב לע תסעוכ
סונייקואה ףוחב לבא .תועשר אלל ,טופישב תועט ללגב ,רורב ,ריהמ תוומ הזיא .םיכרד
הלוכי יניאו אופקה לילה ריואב ללטצנ וא ןנטצנ אל יחומ .הל השענ המ עדוי ימו ,ףרוחב
הלחמ לע ,הידליו םא ופסנ הב הקילד לע תעמוש ינאשכ םג .דימתכ םויה רדסל רובעל
תכישמ הז הככ .תינלטק המדא תדיער ,הפוס ,ןופטיש ,חדינ רוזאב תושק העגפש תקבדמ
.ולע םיריחמה .ברע תחוראל ןיכא המ .הסונמ ,תרעטצמ ףתכ

ךתמשנ בושתש ןוחטב ןיא .תויחל הנושמ .הנושמ .המשא טעמכ השיגרמ ינא יל הרוק המ
.םייפוסניא םיימש יבחרמ לא רורד רופיצכ הל ףפועתת וא ךילא הבר הלמחב

ד םוי
קר .יקוח םולח אלל ,הזכ תודרח ליל .יהוז ,םיטרפה ,םשה ,תבותכה תא יתקדבו יתרזח
תנמ לע תומלענו םדה תא יקרועב איפקהל יפוסניא עקרל תורצענ ,יניע דגנל תופלוח תונומת
וחילצה ךיא ?הקבאנ םאה ?האטח המב .רהרהל הליחתמ ינא .ללותשמ ינוימד .בושל
.םימב וא העיבטה ינפל התמ יתמ ?תינוכמה םע השפתל

הטוחס רקובב יתמק

?התאר המ .הווצמ יחילש ירהו .רהטיהל הכלהשכ הלילב .רוחש וא ןבל .המכ ,התוא ףקת ימ
הניארת תואצויה םישנהש הווקמה דיל דמולו בשוי ףופכ ןקז היה הפוריא תורייעבש יל ורפיס
.הנושארל אקווד ותוא

ינפמ ,העשה תא םידקהל יאדכ ,םיבכוכה תאצ רחא הליבטב דומעל השקש יל תורמואה שי
םולש םש היה אלש תונידעב יל הזמר דבכוי .ילש היא םע ןגב התב .ועמש רבכ םלוכ .הנכסה
ודונת לא רמא ימ .ידמ תמלשומ תיארנ איה .אל .תאז לכבו .תרחא אל ?היפהפיל ,הל .תיב
?תמל

בורמ שביו בוהצ רעש - רבליס תרבגה ,תננגה תא יתשגפו יתב היא לש ןגב יתרקיב הכונחב קר
ילש היא דבלמ תוממעושמו תוממעשמ וארנ תודליה - ןח אוצמל הסנמ ,הנמשו הצוג ,העיבצ
הניבה היה הארנ - האגתמ ינא בוש - היא קר ,םיצלואמ ויה םימולקדה .תודומח םיתש דועו
.תמלקדמ איה המ

ןתוא תמלצמ יהשימ .רוגכ היחלב תככחתמ היאו התארקל תלהוצ הביבחו תנומנמש תקונית
דיל ףפוטצהש םירוהה שוג ךותב .בהזו רוחש .םייעבט םיעבצב ,ןבלו רוחש .הז להוצ קוביחב
לעש ריעש רמצ עבוכ תחתמ ץיצמ רישע ריהב רעיש ,תרהוז המלצמה םע וז התארנ ,ןגב ריקה
תקלודש הארנ .התע תוסנל הזעמ יתייה אלש גוסמ גירס תלמש ,געלנ הארנ היה רחא שאר לכ
.םתיבב קחשל היא אובת יתמו ,ילש היאב תבהואמ התבש קוחצב יל התליג איהו דימת שא הב
.היה ילוא ,והשמ יתצמחה .םיחוד םיצוריתה .תטרחתמ ינא תעכ .השיגפ ונעבק אל

.התיבש ללגב 'ב םויב העסה ןיא - לוורשל רבוחמ קתפו ןגהמ ילש היא הבש דחא םוי

הרגה הרפע לש המא םג השקיב רחא .היא םע ,ןגל היתונב יתש תא עיסאש השקיב הנכש
תא הנימזה אלש לע הלצנתה איה .יתמכסה ,'וכו תקוניתה םע רדתסת ךיא לבא ,ינממ קוחר
.התבותכ תא יל הרסמ .ריעל ץוחמ לא תינוכמב עסנ הלעבש הרפיסו ,איה ימ דימ יתרכזו ,היא
יתלב םנמא היה םשה .הירבדב תצבצבמ הניט וזיאש היה המדנ ,החפשמה םשל יתלאששכ
אצוי ותויה לע הרעה םתס וא ,ושוריפ ,ורוקמ לע היופצה הלאשה ינפמ הששח ילואש ליגר
יתרזח - יואר יתלב המ רבד יתרמא אמש ,והשמ ,והשימ לע ,סעכב איה היורש ילואו .ןפוד
יל הרח ?הרק ,ידמ תיניינע יתייה .םשה ,תבותכה ,רדסב ,בוט :תורופסה םילמה לע יחומב
.הל יתועירה אל - תנבצעתמ איהש טעמ

יתלבלבתנ טעמכו תונטק תודלי האלמ הריעזה יתינוכמ התייה ,ינש םוי ותואב ,תרחמל
.הפייע .הטונק יתייה .הנואת הענמנו ירטס דח בוחרב יתעסנ ילזמל .הב ומיקהש המוהמהמ

המכו אשד וינפלו ,ליגר תיב .תקונית דוע םע םתיבל הסינכה תוגרדמ לע ונל התכיח איה
.ףרוחה ללגב ילוא ,דורי םבצמש םיחיש

.היא תא החכש טעמכו תוטיהלב הרפע הארק !תבהלש הנה -

,ינוימדב הקקחנש תרהוזה תומדה דוע אל ,הליגר תינוריע הרענכ התארנו םייסנכמ השבל איה
רחא .הפייע התארנ .הרפעב םתוח עיבטהש קותמה יפויב יתנחבה אל ףא .בצע ןרק הינפמ
,ברע תחורא .יתבריסו יתרהימ ךא ,ןאכ רבכ איהש ןוויכ טעמ קחשל ראשית היאש השקיב
.תרחא םעפב .התיבה התחקל בושא יתמ ,םירודיס ,תוינק

ילוא .הניגב םייברעה ןיב תוקחשמה תודליב תופצלו תוגרדמ לע תבשל ידכמ הקוסע יתייה
יל התדוה ןכש יתטרחתה תינוכמב דוע .התע תאז חתנל יל השק .תדבוע הניאש הב יתאנק
.המינפ הסנכנו

.שמאו .המלענ עובש ותוא

.ןגב דוע יתב היאשכ ,םילבאה םחנל יתכלה ,רקובב

לע בשי ,רעש ףוסכ תרטפנה יבא .רובשו הפי רגובמ גוז ,םש ובשי הרפע לש הבסהו בסה
הרוחש דוע תפס לעמ תשעור תינועבצ הנומת .הרות רפס חנומ היה הדישה לע רוחאמו חיטשה
הרזח ,עגרל האצי התבסה .היח הינופמיסכ םיגזמתמו םימימח םיעבצה רבע לכמ .הקומעו
הינפו תוקורי היניע ,הרופא תחפטמב הכרכ הרעש תא .הב ךמתנ השאר ,הפסה דיל הסרקו
.תומימח ךכ לכו .טעמ תוטומק

םישנ םע הוולשב חחושו ,םילוכי ויה םיטעמ קרש ןפואב תולכושמ םיילגרב בשי ןמלאה
.םידידי גוח ,רפס תיבב םידליהשכ ,תמדקומ העשב ומחנל ואבש תוריעצ

.וחנאנו התוא ופטיל םלוכו םיילגרה ןיב הטבלתה הנטקה ותב תבהלש

ןושאר ברע לש הכיבמה הלומהה תא הנממ ךוסחלו ןגה ןמ רשי ילא הרפע תא תחקל יל וריתה
.העבשל

התייה .רתויב םיבוטה - הכנחתה םהב רפסה יתב תמישר היה החונמה לע יתדמלש המ לכ
- לעבל םירוהה ןיב תוחיתמב יתשח אלש ףא .בסה תיבב רוגל רובעת הרפע .הביבחו תרשכומ
.הרקמ הז וליאכ ,תומלעתה ןאכ תייה אל תאז לכבו .טבמ וא הלמ םהיניב ופילחה אל םג םה

ןהילא התוולתנש תננגה ,רבליס תרבגה .היא םע תינוכמב הרזחשכ הכובנ התייה הנטקה
לע גשומ הל ןיא .תעדוי הניא הנטקה .םילבאה םוחינל התע תעסונ איהש תירבעב יל הרמא
.ןיינעה

הטיבה איה .רבד םועטל הנאימו ,הינפל המרע היאש םיקחשמה לכב קחשל התצרתה אל
היא .תטלוב תושידאב בייחמ אל רופיסל בישקהל המיכסה .םעפ ףא הכייח אלו הלאכ םייניעב
.הקסה .םח היה תיבבו הל הגרס המאש עבוכ הרפע השבח תע התוא לכ .הללמוא התייה

.הגונע ךכ לכ איה .הילע ןגהל - הל ורקשי םה ,םישוחינב עקשת איה .ךומסה רדחב יתיכב
.ךכ לכ רעוכמ ,ךכ לכ ינומלא תוומ .םירוחשו םירק םימ .עבט .םיחכוש תוקונית .חכשת ילואו
.םיחרפב הרוטע רהנב ףחסיהל הכירצ התייה איה

'ה םוי
התוא חקאש תשרודו תימומגע היא .הבסהו בסה ,הפופו המומ םע הראשנ ,ןגל האב אל הרפע
קר .קוריה תיבה תא קוידב יל הארת איהו םשל עסינ .קורי תיבב הרג איה .הרפע תא רקבל
.םינבל םיתבה רתי ,קורי תיב םע אתבס שי הרפעל

'ו םוי
תדלוה ינפל ,תולפה יתש ויה תרטפנל :םיאבה הלא תא רבכ םיעודיה םיטרפל הפיסומ דבכוי
התייה .םייפסכ םיישק .ומצע תוחוכב םיקהש הרבח סוסיבל ,תועיסנב דורט היה הלעב .הרפע
ךא ,ןכתיי לכה .יתנמאה אל ןיידע .בוש התלח םישדוח המכ ינפלו תחא םיבצע תוטטומתה הל
עגנ אל שיא .םילפוקמ - ףוחה לע ואצמנ הידגבש ףיסומ והשימ .הרקמ .עשפ ללגב היה התומ
ךביבסשכ הזכ שואיל םיעיגמ דציכ .יתוא םיפירטמ םירוהרה .תירורהס ינא .ףסכה קנראב וא םהב
.םהב הצק איה .תוחפל םלוכל ומכ ?םיער אל םייחו המיסקמ הכ החפשמ

המ .הענכה ןימב לרוגה םע המילשמ ,ידמ הטקש החפשמה .בל עורו תוליכר .ץק הל םש והשימ
תוירזכאב םינימאמ .וילאמ ןבומה הז ,ינומכ םלוכ .עשפ לע בושחל יתרהימ ךכ לכ ?םהל עודי
הלכיו ץורפי אלש ונכותב םירבוק ונא המ ?םיששוח המ .ומצעל ותאנשב םירפוכו ורבחל םדא
רשפה הזו ,הבשח רבכ םיקחשמה תוקוניתב התפצו םוי ותוא הבשישכ םנמואה ?ונייח תא
.וב התמקנ וזו וילע הסעכ איהש רעשל השק .בושחל הקיספה יתמו .ןופלטב עיתפמה הלוקל
.ותוא יתיאר .הזכ רשופ רוצי הל השע המ

.חור רוקב תאז התשע וא הלוח התייה םא יל תפכיא ךכ לכ

ימ .תוומ לע םירוהרה לכ יתבשחממ תשרגמ ינא דימ שואיב תעקוש ינאשכ .יל תפכיא ךכ לכ
,םחל יתיתפ הבו תבהוא איהש יפכ היציב היאל ןיכהל רוכזי ימו ,הירפסל םירפסה תא ריזחי
העיגהש טילחי הלעמל אוהשכ .תרחא השאב ומחנתיש רוסא .ידעלב .ידעלב תיבה להנתי ךיאו
.ידמ תינטשפ ינא ,ןוכנ .תוקיפסהו הכובמה תלוברעמ אלל .ןוצרב - ונודקפ תא ול בישהל תעה
דע םייחה לע םיילפכ החמשו ןויסנב דמעש ימכ תאצוי ינא שואי לכמ .יחוכ הז .יתשלוח וז
ךומנ אלו ידמ הובג אל .תוריהזב ךא ,הטמל הלעמל תוציפק לש םייח .אבה ענמנ יתלבה שואיל
.רוסא ,לבח םע ,ושעי המו ורדתסי ךיאו ורמאי המ םע ,תואיצמה םע רשקה רמשנ דימת .ידמ

,תעדוי ינאו .תאז םע יתמלשה רבכו ,ימצע ןעמל ,םייוסמ ןבומב ,היח ינניאש יל תפכיא ךכ לכ
,הז ימוניהג רוקב הליבט ירחא ,םירק סונייקוא ימב תינוימד הלילצ ירחאש אלא .יל ונימאה
ךכ ,לועב תאשל םירתונה הלא םה םישודק םנמואה .רתוי יניצר .רתוי ההכ ןווג ייח םילבקמ
.התבמ אל ףא .הל תפכיא היה אל בוש ילואו .איה ךא .תרחא הבשח איה ךא .םלוכ םירמוא
.הרפע

.ךל השענ המ

:ידובונ רקוחה תומישר
ןורגב הטירשה ינמיס .ויה ול .תועבצא תעיבט םיאצומ םתייה ,ענכושמ התא ,םימה אלמלא
,השביל התפוג תא ופטשש םימה ילוא ?התוא ררג ימו .ךלצא םושר הרירג ידי לע ומרגנ
הל התייה - תלוברעמב ראוצה ביבס הל הכרכנו השלתנש םימ תצא ילוא ,התוא ואיקהש
עודמ .הנממ ררחתשהל החוכ לכב התסינ יאדו .הלאה םינמיסה תא הריתוהש קנח תבינעל
המ ,רקוחה ינודא .ינממ םלוכ םיצור המ ,ינממ הצור התא המ ,הז ןוויכב רוקחל שקעתמ התא
חיכות ךיא לבא .קפס ןיא ,דושח תקזחב רתויב בורקה ,דושח ינאש רורב ,חיכוהל שקבמ התא
אנ רומא ,םכחתא עודמ יכו ,רקוחה ינודא התא חור רצק .בישמ התא םכחתת לא ?המשא ןאכ
?השעמ רחאל םכח ימ .התא יל

התומל יתמרג ינא אל .תסמונמה םתקיתשב יתוא םיחיכומ ,שאונ באכב יב םיטיבמ הירוה
.ןימאת לא ,יב ,יל ןמאה .ונתב ,יתב הרפעב ,ייחב ךל עבשנ ינא .התמשאב קלח יל ןיאו

םושמ ילוא .יתוא בבודל ךילעש םושמ קר אל ,תוקפקפמה ךינפב וליפא רבדל חרכומ ינא
רתוי ,םהמ רתוי יפלכ חותפ התאו יתוא תרכה אלש םושמ ילוא ,ךתוארל בושא אל םלועלש
.יל לקי אל םא ףא יוכיס יל שי ,הנממ

יתייהו הכורא העיסנמ יתרזח םוי ותוא .ןורחאה םויב וליפא ,הל חווריש דבלבו לכה יתישע
דוע םש ראשאש התייה תינכתה .תועש רשע ךשמב הפוצר הגיהנ רחאל גורה יתייה ,ףייע
תוחוקל םע תושיגפה ,תובושחה תובישיה לכ .ןורחאה עגרב הללגב הלטובו םימי השלש
.תינחצר תפרוטמ העיסנ .הצור הניאשכ דבל היהת אלש ,הילא יתרהימו ,החדנ לכה ,םיחיטבמ
תודעורש אלפ ןיא .ןשי יניא זאמ .יתמדרנ .דגנ הנעט המ יתעמשש רכוז יניא ,הטמל יתחנצ
הכירצ ,תכלוה איהש ,חוטב ינניא .הרמא המ ,םימעפ תואמ יתוא ולאש רבכ .םיידיה ילצא
,הדשח אל איה ,אל .קוסע יתייה ,םדוק םיימוי יתרשקתה אלש הסעכ ילוא .הווקמל תכלל
.תועיסנב לק אל .סופיטה ינניא

אלש ,הל רמול יתזעיה אל ךא ברע ותוא םשל ךלתש יתיצר אל וליפא ,ףייע ךכ לכ יתייה
לכ .ול היה המ םיבשוחשכ לכה הארנ טושפ המכ .תרחא היה לכה ילוא .יתקתש .בלעית
תוברתמו תוכלוה ונלש - היתויעב תא הרתפ איה ,ןכבו .תררחסמ תולקב תובשייתמ תוישוקה
.תורבגתמו

יפל םיטרפ ההזמו תויווג חתנמ ומכ ןויעב התא לכתסמ .הנומתב טבה .יתשא תא יתבהא
תא ,האולמב ,תומילשכ תומדה תא האר .דוחי ,רכיה ינמיס ,םיטלוב םינפ יוות :תוארוה
תוישיא לעב היה ל"נה םכלש םיטרופמה תוחודב ומשרת אל םלועל םתא .הנירקה ,רואה
.רתוימ תועצעטצהו ףויז לש לילצ ,תועמשמ ךכל היהת אל ,ובתכת םא ףא .המיסקמ ,תנרוק
איה הנירקה .רתוימ ,םמעשמ ,דיחפמ רתיה ,הקידבל תנתינה תואיצמה קר תמייק םכיבגל
.תימצע הזונפיה .ןחבנה םצעב אל ,ןנובתמב הרוקמש תיביטקייבוס העפות ,תיטפוא היילשא
.ךתדמע תא ןיבמ ינא ,האור התא .ילוא

,הלק התייה אל איה לבא .הבהאל אלש היה רשפא יא .התוא יתבהא .הבוהא התייה יל
העות ,םוסח ךובמב תטבלתמ איהש ןעט אפורה .רמול רשפא הרזומ ,תצק הנושמ .יל ןמאה
רמא ךכ ,דיתעל הווקת שי ךא .ןבומכ ירויצ ןפואב ,תונפדב התלגלוג החיטמו טניריבאלב
םיבלטצמו רוחס רוחס םיליבומ םיליבשה וב ןגב העות התוא האור יתייה ינא .שוריפב
ךרדה תא םיריתסמ םיחרפ יסומע םיחישו םיצע ,םייניבה ימיב םיעושעשה ינגכ ,םיעטקנו
.הגונעו תיליצא התייה איה .חונל ןתינ וילע הקעמ הביבסש האלפנה הקרזמה לא ,זכרמה לא

לכ ןמע ההדזמ ךניא ילאש תוחנה חינמ ינאש יל חלס ,ןיבהל ילוא השקתמ ,ךומכ ,דבוע שיא
,ךב עוגפל הלילח ןווכתמ יניא ,בוש ,ליגר םדאש ךכל עדומ ינא ינויסנמ לבא ,ןתארקל שש ןכש
ןיבהל השקתמ ליגר םדאש ,התא ףא תלקתנ וב ללכ ןאכ חסנל הסנמ ינא .ךבתסמ תצק ינא
יתלבה תילכת ,שפתנ יתלבה ,טשפומה לע בושחל תלוכיבו יאנפ ףדועב ,ללחב ןרוקמש תויעב
ויטבל ךא ,ךכ םושמ ול זובל ילוא לק .תשלוג איהו ,הסיסת שי עבשה םדאל םג .יתילכת
אל אפורהש ןכתי .התוא ןיבמ ינא ,ףסלפתמ ינניא .ךכב הדוה אפורה ףא .םיינויגהו םייקוח
לש בצמל האיבהל תוחפל וא התוא עיגרהלו ,הינפמ הילע ןנוגל חילצה אל ירהש תאז לכ ןיבה
תא ,הללכה ןימב היחה השאה תא האר אל ,תאז ןיבה אל אוה ,אל .תימינפ קשנ תתיבש ןימ
.רתוול ילב ,תחא תבב דיתעהו הווהה לכ םע רבעה לכ

:יבג ירחא םישחלתמ .המשא לכ שח ינניאש יל ןמאהו ,הילע סעוכ ינניא ?תונבה םע השעא המ
.םלוכמ ארונה .שפנה ילוח היה הל ,בל ילוח שי ,ןטרס ילוח שי

בושא אל םלועל .הנינא ךכ לכו תיתואיצמ אל ,הטשפהל הטונ ,השפנ התיה הגונעו השיגר
ןיא ,ילע למוח התאש הארנ ךיניע טבממ .ףרוטמ יתייה .זא .ונייח הב המצוע התואב שוחל
םושב .לכה ,שדחמ תויחלו בושל תורשפא התייה ול הילע רתוומ יתייה אל ךא ףורש ינא .ךרוצ
תויחל יתשקיב .קלתסאש תופייעמו סעכמ הילע יתמייא םעפ ,יב םידשוח םה ,ןכ .םינפ
.ןויגהב

םולח ךותב הררועתה דחא םוי םא התוא םישאי ימו ,תלגוסמ התייה אל איה ןויגהב תויחל
איהשכ ונייה אמא אבאב םיקחשמ תוקונית .הידלי תא תבהוא איה ירהו ?המלח איה אלש
םדא .יודיווה הז .באכ קר ,ילצא הלגת המשא אל .אל ,קחשמ הז ןיאש אלא ךישממ ינא .הלדח
תבכרב בושי ינא .תרדוסמ הרוצב ויתושוחת תא חסנל קיפסה אלש ןויסנ רסח ,ריעצ ,טושפ
יצפח זוחמ ףא .תולקת שי ,ןוכיס שי ,הווילש העיסנה ןיא תאז לכב ,תמייוסמ הבחרהב ,תעסונ
?םולשת ?אל עודמ .לולסמה יבגל ינרקס ינאו תרחא תבכר ןיא .דרוי ינניאו ,יל ררבתנ אל
.תומישנו תולוקו םיעבצ הברה ךכ לכ ץימחהל רוסא .הרורב יתלב ךרדב ערפנ וריחמש סיטרכ
.ךכ הז לע תבשח אל םלועמש התא ומכ ,ראשנ ינאו ןאכל יתוא ונימזה

דיעי אפורה .תאז התשע איה ,יל ןמאה .ירבדב עינמ תולגל הסנמ התאש ילוא ךחוגמ
.תומל התסינ םעפ אלש ,(תוניצרב הילא סחייתה אלש רסייתמ אוה) תופופצה ויתומישרמ
,הזכ הרקמב התא השוע תייה המ .יתבגיה אל רבכ .יד הרמא םימעפ המכ .ותוא ומישאה
תרחא וא וז הינופמיסל בישקהל יתכשמה םעפ .בל תמושת תטחוס איהש ריבסה אפורה
,והשמ השקיבו םילגרה ןיב זא הלחז תבהלש .היניעמ תוגלוז תועמד יתיארו עגריהל ןויסנב
השעת המ ,התמ ינאש בושח" ,םואתפ הרמא הב יתרעגשכ .הביגה אל איה .התנע אל איהו
תוזרכהב זאמ הטעימש ףא .תונבה דיל ךכ רבדל הלחהש הניט הל יתרמש .הקתשו "?זא
...גגהמ ץופקת אמאש תננגל הרפיס הרפע ,הלאכ

.וניסינ ,לופיט הל ונתנ ,ךכל התוא ונאבה ונא אל

לכ ינפל ,אלפנ ריש הבתכ םעפ .רוחש שואי .הליל .בצע לכה .הבתכש המב טבה ,תוריינ הנה
,קתעה הנממ יתשקיב .תמייוסמ הנבה יל התייה .הרישב יתניינעתה םעפ .התוא ףפאש לפרעה
יתאצמ הלפהה ירחא .יל הנתנ אל םלועמ .םיסיפדמ ויה - העיתפהל ,ןותיעל חולשל יתיצר
התריש .הלפה הל התייה ,ןכ .רישה היה הז ,יתפריצו יתטקל .חפב רתויב םיריעז םיפד יערק
המסק אל בוש .אפרמ תכושח תירותסימ הלחמב העוגנ התייה וליאכ ,יל התארנ אל השדחה
יתלב ,דחוימב וטלב עתפלש ןמזה לכ וב ויהש םיטרפ וב יתיאר ,היפויב יתנחבה אל ,רבעבכ יל
ךכ תוחפל ,הילעמ ורשנ םה ךא .ונרבעל וחלשנש םיטבמהמ יתינהנ ,יב ואניק ןיידע .םיליגר
וכישמהו תושובלת ופילחה אל םינקחשה ךא המייתסנ הגיגחה .ללכ חוטב יניא בוש ,יל הארנ
.הגצהל ץק ןיא וליאכ םייניע זחאל

ויה תופוכתה תועיסנה .הרגשה תא יתשקיב ,רתוי ינומיהדה אל הלש ןוגיהו רשואה תופקתה
.ונלוכב הטעב איהו הב ונעגפ אל .תוביציב הלחב איה ךא .הנורחאל ייחב רתויב ביציה קלחה

?תולאש ןיא .םושרתש םיטרפ ךל ףיסומ יניאו ףייע הארנ התא

.יל הרסח איה

םיטשפתמ םירדס רשבל תנמ לע ףלוקמ דיסכ םרענו רוחצה גלשה דרי םיתיתפ םיתיתפ
תא ופנטי םירוכע םימרז ,סמיי ןה גלשה .ךרו רוחצ ,ירבק לע הטעמה היהי אלפנ המ .עיקרב
טישוא ךיא .םיכאלמ תנומת ,גלש תצונ זוחאל יתפסכנ המ .םוקא אל .םהב ססובתא ,יבכשמ
יופצכ רישפה רחאו םרענ גלשה .יתמשנב רופכ .ןוחרקב היובש ינאו גונעה ךורה תא ןופחל ףכ
.יתמשנכ ,ותמות הדבאש רועכ גלש .לכה שיפכמ - םיכרד ידיצל םילותלתפ םיליבשב םרזו
הדועב גלשכ הרוחצ תבל תללפתמה תידגא הכלמ התואכ ןולחה דעב הטיבמו ינא תבשוי
אוה הצפח איהש לכ ,תוומ ארוק ףלוח ברועו הרוקד עבצאמ תצבצבמ םד תפיט ,תמקור
איהו ,םד תופיטכ ריעזו םודא היפו םיברועה רוחשמ תורוחש הנייהת הווקמה התב תורעשש
.חצנל הב רבודיש תונמא תריצי הז ימייניב םלועל איבתש דבלבו תומל הנוכנ

,הצרעהב יב םיטיבמ םלוכ ?יפויה אוה ינוציח םנמואה .דאמ דע .תופי .םייתש .תב יל שי
ץפח וא רערעמ וניא שיאו ,וילאמ ןבומכ ,םירחבנל רומשה ,דחוימ סחיב יתוא םיכזמ םיתיעל
.בהזכ קהובה ףופחה ירעשכ תרהוזו יתמשנ הפי םנמאה .יכותב .תמאב ינא ימ תעדל
.תומולחב לכוא רבכו רעוב יבל .יתיכז אל .יפא ומכ יבל ןידע םנמואה

תביבח יתייה .ללכ יתוא וניינע אלש םירבד םתוא לכב יתנייטצה ,הכלהכ דומלל ינממ ופיצ םה
:עלקה ףכב ינא ילואו יתעגתשה יאדו .דצ לכמ .רבע לכמ תפטולמ .םיעושעש בלכ ןימ ,םלוכ
הרפע וליפא ,ימוקמב תויהל םישש ויה םיברש אוה רזומה .בטוקה ינוחרקל םונהיגה שא ןיב
ןהל הטונה ,תרתתסמ ינא הב תומדה תוכזב ,יללגב אל .יתוא תוצירעמ - תוקותמה תבהלשו
ןיא ילואו .הלכמ ,תררחסמ ,תימעפ דח הלודג הבהאב אל ףא .יתיכז אל .םעפכ םעפ דסח
.ףוסהו עצמאה ןמ רתוי השגדוהש הלחתה קר ,תאזכ

ינאו ,הבהא תפקומ ינא ירה לבוקמה חרואב .רבד ינממ שרדנ אל רבכ ,עקשאש יתמלח אל
ונדוע םדהו הדלונ היגלש .ידמ תיארחא ינא ,הז םימסק לגעממ אצא אל םלועל .הילע תלחומ
אוה .הפרטנ יאדו .תפרטנ יתעד .וז הארונ תואיצממ הפייע ינא .םיערק ערוק ברועהו תתוש
תעדוי יתייה ביאכהל ןווכתנ וליא .הנווכה רסוח ,לכמ ביאכמה הז .הנווכ ילב יתוא רעצמ
הזיא דחא םוי םוקי םנמואה .רתומ ,אוושל לכה ,סונמ ןיא .ימויקב ריכמ .ילא סחייתמ אוהש
תאצל ךיא .שרופ ינא ,ררחתסהל יל סאמנ ,יד רמאיו םינפ ףיצחיו תכרעמב טועפ ןורטקלא
.הזמ

הרפע .ךכ לכ העיגרמה תררופתמה תורירקה .הוולשה לע תוכרב זמור .דרוי דוע גלשה
יתלשב אל .ןהב יתרחב אל ינא ףא ,וזב וז ורחב אל ןהו ןליגב רבכ ,תבהלש םע תטטוקתמ
,םייחלה ילצא תובוטר רבכ .לכהמו ,ונממו ,ןהמ אצא ךיא תעדוי ינניא .היוארה ךרדב ןתארקל
תנחבה אל וליאכ תגהונ תייה אל תוחפל ול .אמא .לכל .ילע העפשה לכל .ינממ דרוי םשגה
אלש ,יתוא תיעבהל אלש רוחס רוחס יכלת לא .ללכ העגי ינניא .יתילח תופייעמ אל .יונישב
.המירצ ררחשל בצעה לע טורפל

יתפלחה אלש םימי השולש הז .הנושמ .הככ יב םיטיבמ םלוכ ,ינממ חרוב ,עוסנל הברמ אוה
תאו ויניעב ןח אשא ךיא .ןשונ ערכ יתוא ףפואה הל רכומ חיר ,ילעש וזב יל םיענו בוט ,תנותכ
.ומעו .ןיפיקעב תוריהזב ,רז םדא לאכ ימצע םע החישמה ,יל הירכנה ינא ימ .יתאנש הכ ימצע

.יתוא ץירעמה םלועה תאו ימצע תא יתבהא .הרוהט .הבוט .הפי .האלפנ הרענ יתייה םעפ
תא קחדו הצוחה ץרפ יבש ההיכה .רז םדא ינא םויה .םיצחל אלל ,הדהא ,הבהא יפלכ המרז
.תושממ יא ,העורג האווסה ,הפילקכ הקד התויה תא חיכוה ,הריהבה יתוינוציח
?ינא ימ

.רבע הליל

ינא .אובי אוה .לגרה ךותמ ול יתארק .ילע רגוס ךשוחהשכ תולילה לכמ הזה הלילה ארונ המ
ימצע ליחשהל תלגוסמ יניאו תידממ וד רבכ ינא .חתפ וב ןיאו לוגע לוגע ,ספאה ללח ךותב
.אמא .ונממ רענתהל ,הצוחה

םימעפ המכ 'עמש' לע יתרזח רבכ .הלגתמו הכימשב תכשומ .תורעוב יפעפע .ןושיל החרכומ
קי'צ .ק'צ קי'צ ,ק'צ קי'צ ,תינרוחא הליפאה ךותל תעסונ תבכרה .לכה יתיסינ .יתלבלבתהו
םש הרהנמה הצקב ,רוא היה דימת םש .רוא שי הנושארה הנחתבש תעדוי ינא .ק'צ קי'צ .ק'צ
,בצקב יוניש אלל ,עוסנל הכישממ תבכרה ךא ,תישארב וא ץקב רוא תויהל חרכומ .לילה הצק
,לכה ליחתה יתמ ,ןכ ינפל היה המ .הלחתהה לא הנושארה הנחתה לא הרוחא הרוחא הרוחא
ףא .םלועל ברקל ילב - יבויח ןיערג ביבס ילילש ןועט ןורטקלא .רוחס רוחס .הענ ינא ?עודמ
ינא .והותה לא הנממ ץופקא תרחא .תינרוחא ,הכופה הכורא העיסנב םשל עיגת תבכרה .םעפ
הנומ ינאו תושמשל תוקובד יניע ,ךרדב ינא .תדמוע ינא תבשוי ינניא .שיא ןיאו תבכרב הדיחי
אצומה תדוקנ וז .יתיעט בושו ,רפסמל המוצע תובישח שי .ןובשחה תא תדבאמו למשח ידומע
.הלחתהל וא ףוסל ןיתמהל ילע התע .תדבואה

אל םלועמ .הנבהב טעמכ תוצייצמ םירופיצהו תוכרב תחרוז שמשה .ךכ לכ ריהבו האנ םוי
,ללחב ומוקמ לא קיודמ וקב הלועכ םלשומו רורב חרפ לכשכ לילצו עבצ ריתע עבטה הארנ
.ףוס אללו עצמא ילב תולחתה לע םירפסמה תונומתבו םימיענה םירופיסב ומכ .םיללטב ץוחר
ידצל דעוצ אוה .ונרבעל םיכייחמ םירהוז םילעה .ןליא האנ המ .תושפנ תחירפ .לכב תורכמתה
קר לבסנה גוסמ קתקתמו קתרמ הבהא רופס ,זא היה הז ךכ ,ןכ ,םימלוח םיטבמ יב ףיערמו
.ותוא ווחש הלא ידי לעו וילא ופסכנש ,םידדוב ידי לע

עקרקה ילופיק םע תופרו תוחותמ ילגר .םהילאמ וררופתנ םיבגרו ילדנסב ץראה לע יתעספ
ינאו עקרק ינא .יכונאו ריוואו עקרק .הלעמלו המידק ףאוש לכה .המירז .הבושקו השח ינאו
.לכה .םיאשדב חרפכו ןליא לע רופיצכ תחרופ .ידיצלש אוהו ינא .שפנה ינאו ףוגה ינא .ריווא
םשורשר ,םדאה ףוגל תוסככ ץראה תא םידפרמ םישביה םילעה .אוה .לכה ינא ,ינא אל ינא
טרופ חור ,םינגנמ םילעו תורש םירופיצ .הדיתעה תומילשל הידוה .הלוגס .ןחל ינזאב ןגנמ
.בוט ךכ לכ ,שיא ,םח .רק אל .טעמ דוע ,טטרמו חותמ ירוע .ימלוע ,ימיע אוה ,תונליא ילבנב

בקוע והשימ .םיענ אל .דרח .םימה םגא לא ונישאר לעמ סט ףועהו תעמשנ ברוע תחירצ
.רופיצה תא ונחרבה ונא .אל ,ונירחא

.דיתעהו הנחמהו ץיקה לע .רבד לכ לע ,תולקב ונחחוש זא .יאנפ היה ,ונבשייתה

.החמשו ןושש םידליל ארקנ -
.דסחו ןח בטומ -
.םולשו ,הכרב ,םייח ילוא ,רתוי ויהי םאו -
.תב היהת עדרפצ ךא ,ןב תויהל חרכומ םד ...םיניכ עדרפצ םד ,הרשע הצור יתייה -
...םימואת ויהי םיניכ

,טעמ םירופא ,טעמ םיקרקרי םיגזמתמ םילברעתמ םילגעמ ,םגאל םיחנוצ םיקולח .ןמז היה
דצב הז םינש ורצונ הנה .הוולשב ,יאשחב לכהו וכותב עלבנו ויחא עלוב לגעמ .םהב דצרמ רואו
ושענ םילעה .םתרוצ תא םידבאמ ,הז תא הז םיתוועמ ,הז תא הז םיחודו םיטשפתמ םהו הז
יתייה עגרל .הפוסכ ינאו ילע םיככוס םיפנעה ,הרקתכ הדיבכמה תחא תילולפא השקימל
תופחיה יתונוהב תחת תונידעב לפקתמ םגאה דצל קוריה בשעה .יתרענתה דימו תינקפס
.םימה ןיבל יניב ,םלועה ןיבל יניב הציצח ןיא .ןגדגדמו

.םיימשה ימש .ינש שדוח אפורה רמא ויתסב

.לכה םייסתנ דחא םוי

הרפעשכ תרומרמצב תפקתנ יתייה .טויס .רבקכ הפפא הרוחשה הפסה .ךכ לכ קוסע אוה
.הללמואה .לדגת איה ףא .הכותל הצפיק

בוש אוהו תוחתפמה יתחכש ,תינוכמה תא יתינחה ןכיה .בטיה םילפוקמ ,ידגב יתוניכה רבכ
רועישכ .הרוהט .גפתסאו אצא ,רהמ רובעי לכה .שיא ןיאו ץוחב רק .תרזופמ ינאש סעכי
ינפ לע ךשוחו םירק םימה .רבדה ארונ המ .יתמ .היהשכ תויהל בושי לכהו תיבב היהא ותנשמ
המו .תפרוטמ ינאש ובשחי ,ןאכל ואובי אל קרש ?םש ימ .חרק שוג .תדחופ ינא .חורו םימה
אל קרש .ול רפסא אל ףא ,ןאכל יתעגהש ןימאי אל אוה ,אל .סונייקואב ,הלילב ןאכ השוע ינא
.לקשמה יוויש תא דבאא

.תקנחנ ינא

.ינא
            חזור לספרות