מדרש רבה לתורה
תוכן מפורט

חומש במדבר

פרשת במדבר

פרשה א: מניין בני ישראל
א [שאו את ראש כל עדת בני ישראל]
ב [ישראל במדבר]
ג [וידבר ה' אל משה במדבר סיני]
ד [שררך אגן הסהר אל יחסר המזג]
ה [לא עשה כן לכל גוי]
ו [שבחו של משה]
ז [מדוע נתנה התורה במדבר?]
ח [שמותיו של הר סיני]
ט [ונתנך ה' אלהיך עליון]
י [מנין שנות האדם מתשרי]
יא [שבט לוי נמנה לבדו]
יב [הפקד את הלוים על משכן העדות]

פרשה ב: סדר החנייה; מספר בני ישראל; מות בני אהרן

א [תפילת העמידה]
ב [ישועת ישראל - ישועת ה']
ג [ודגלו עלי אהבה]
ד [קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם]
ה [איש על דגלו]
ו [לפי שהן צבאותי, אעשה אותם דגלים לשמי]
ז [צבעי הדגלים וציוריהם סמלו של כל שבט]
ח [החנייה סביב המשכן כפי שנשאו מיטתו של יעקב]
ט [ישראל רחוקים מהמשכן אלפיים אמה]
י [סדר הדגלים כסדר גדודי מעלה ורוחות השמים]
יא [אלה פקודי בני ישראל]
יב [קיום ההבטחה לאבות]
יג [מספר בני ישראל כחול הים]
יד [וספור הכוכבים]
טו [זכרתי לך חסד נעוריך]
טז [מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה]
יז [מספר בנ"י כחול הים]
יח [אשר לא ימד ולא יספר]
יט [מתוך חיבתן מנאם]
כ [הקב"ה חס על כבודו של אהרן]
כא [המילה "תולדות"]
כב [תולדות אהרן ומשה]
כג [וימת נדב ואביהוא]
כד [בארבעה מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרן]
כה [נדב ואביהוא זנו עיניהם מן השכינה]
כו [ויכהן אלעזר ואיתמר]

פרשה ג: שבט לוי

א [צדיק כתמר יפרח: ישראל כתמר]
ב [הקרב את מטה לוי]
ג [שבט לוי: הולך בדרך תמים הוא ישרתני]
ד [שבט לוי נבחר בשמחה וברצון]
ה [ניטלה העבודה מהבכורים ונתנה ללויים]
ו [אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות]
ז [שבט לוי נמנה לבדו וזכה להיכנס לארץ]
ח [הלויים נמנו מבן חודש ומעלה]
ט [מניין הלויים ע"פ ה']
י [הבכורים נפסלו לעבודת ה' בגלל חטא העגל]
יא [חביבין בני לוי, שנתעסק המקום בכל משפחה מהן]
יב [חניית הלויים סביב המשכן]
יג [אהרן לא היה במניין הלויים]
יד [בכורי הלויים לא נפדו]

פרשה ד: הבכורים, כיסוי כלי המשכן

א [פקוד כל בכור זכר בבני ישראל]
ב [אתם בני, לכך מונה אתכם בכל שעה]
ג [פדיון בכור מבן חודש]
ד [פקידת הלויים]
ה [שיהיו הלויים לקוחים לשמי]
ו [ה' ייחד שמו על הלויים]
ז [פדויי הבכורים היו יתרים על הלויים]
ח [בגלל חטא העגל ניטלה העבודה מהבכורים]
ט [בכורי הלויים לא נפדו]
י [כסף הפדיון ניתן לכהנים]
יא [משקלו של שקל הקודש]
יב [מניין בני קהת ועבודתם]
יג [בני אהרן כיסו את הארון בתכלת]
יד [כיסוי השלחן ועריכת לחם הפנים]
טו [כיסוי המנורה בתכלת]
טז [כיסוי מזבח הזהב בתכלת]
יז [כסוי מזבח הנחושת בארגמן]
יח [סדר כיסוי הכלים במסעם כסדר הקמתם בחנייתם]
יט [משא בני קהת]
כ [אין גאווה לפני המקום]

פרשה ה: בני קהת

א [אל תכריתו את משפחת קהת - א]
ב [אל תכריתו את משפחת קהת - ב]
ג [אל תכריתו את משפחת קהת - ג]
ד [מיתת בני אהרן אזהרה שלא יגשו אל הקודש]
ה [הקב"ה לא יעניש את כל שבט לוי במחלוקת קורח]
ו [הקב"ה שיתף שמו עם הקהתי להצילם מעונש קורח]
ז [תקנת אהרן והקהתי תקנתם של כל ישראל]
ח [נושאי הארון ראויים לתקנת חיים]
ט [התקנה של בני קהת]


פרשת נשא

פרשה ו: מפקד הלוויים
א [יקרה היא מפנינים]
ב [חשיבות הבכורה]
ג [עבודת הלוויים]
ד [משא בני מררי]
ה [מפקד בני קהת]
ו [נשיאי ישראל עם משה במנין הלוים]
ז [בני קהת ועבודתם]
ח [מפקד בני גרשון]
ט [מפקד בני מררי]
י [כולם שקולים לפני המקום בחיבה]
יא [חביבים בני לוי]

פרשה ז: שילוח הטמאים מן המחנה

א [שילוח הטמאים מחוץ למחנה]
ב [למה נסמכה פרשת מצורעים לפרשת הלוים?]
ג [שילוח הטמאים מחוץ למחנה]
ד [מהיכן באת עליהם הצרעת?]
ה [על י"א דברים הצרעת באה]
ו [בא וראה מה כח עבירה קשה]
ז [משמעות הלשון "צו"]
ח [עשר קדושות לשילוח טמאים]
ט [שילוח הטמאים נעשה מרצון ישראל ומרצון הטמאים]
י [השילוח מהמחנות רמז לגלויות]

פרשה ח: גרים

א [הקב"ה אוהב גרים]
ב [הקב"ה אוהב צדיקים]
ג [גרים דינם כישראל]
ד [תבע הקדוש ברוך הוא עלבונם של הגרים]
ה [גזל הגר וכופר ממון בשבועה]
ו [הבכורים ניתנים לכהנים]
ז [האיש נותן את קודשיו לכהן]
ח [שכרו של הנותן תרומה וקדשים לכהן]
ט [שכרו של המתגייר לשם שמים]

פרשה ט: פרשת סוטה

א [אשה סוטה]
ב [הסוטה כופרת בה' וכופרת בבעלה]
ג [גסות הרוח מביאה לידי זימה]
ד [רוב הנשים כשרות הן]
ה [סמיכות פרשת סוטה לפרשת המצורע]
ו [הזימה הוא מעוות לא יוכל לתקון]
ז [הארץ מקיאה את החוטאים בזנות]
ח [הסוטה מועלת בבעלה]
ט [חטאה של הסוטה]
י [דיני קינוי סתירה וטמאה]
יא [חטאיה של הסוטה]
יב [החוטאים בזנות עוברים על עשרת הדברות]
יג [קורבנה של הסוטה ומשמעותה]
יד [בדיקת הסוטה במי הכיור]
טו [מידה כנגד מידה]
טז [פריעת שער ראשה]
יז [השבעת הכהן את הסוטה]
יח [השבועה והאלה]
יט [קללת הסוטה]
כ [כתיבת האלות ומחיקתן במים]
כא [השקאת המים וענישת החוטאת והחוטא]
כב [מנחת הסוטה ודיניה]
כג [מנחת הסוטה]
כד [מידה כנגד מידה]
כה [הברכה שמתברכת ואם לא נטמאה]
כו [תורת הקנאות]
כז [תורת הקנאות]
כח [למי מקנאים]
כט [תורת הקנאות]
ל [קינוי הבעל לאשתו]
לא [הבאת האשה אל הכהן]
לב [הקרבת הסוטה לפני הכהן]
לג [העמדת האשה לפני ה']
לד [השבעת הכהן את הסוטה]
לה [השבעת הסוטה]
לו [כתיבת המגילה]
לז [השקאת האשה]
לח [מנחת הסוטה והנפתה]
לט [והקטיר המנחה]
מ [והשקה את המים]
מא [שכרה של האשה אם נמצאת טהורה]
מב [זאת תורת הקנאות]
מג [קנוי האשה]
מד [ונקה האיש מעוון]
מה [פרשת סוטה ומעשה העגל - א]
מו [פרשת סוטה ומעשה העגל - ב]
מז [והשביע אותה הכהן]
מח [פרשת סוטה ושבירת הלוחות]
מט [סופם של חוטאי העגל]

פרשה י: פרשת הנזיר

א [סמיכות פרשת נזיר לפרשת סוטה]
ב [פרשת סוטה ועבודה זרה]
ג [פרשת סוטה וחטאם ישראל]
ד [נשואי שלמה לבת פרעה]
ה [נזירות שמשון]
ו [פרשת הנזיר רומזת לנזירות שמשון]
ז [נזיר להזיר לה']
ח [מיין ושכר יזיר]
ט [מכל אשר יעשה מגפן היין]
י [תער לא יעבור על ראשו]
יא [על נפש מת לא יבא]
יב [נזיר עולם]
יג [וכי ימות מת עליו]
יד [קורבנות הנזיר]
טו [וכפר עליו מאשר חטא על הנפש]
טז [והימים הראשונים יפלו]
יז [סוגי נזירות]
יח [קרבן טהרת נזיר]
יט [לחם בקורבן הנזיר]
כ [סדר הקורבנות]
כא [גילוח ושריפת שער]
כב [בישול הזרוע והאיל]
כג [תנופה]
כד [זאת תורת הנזיר]
כה [קורבנות הנזיר]

פרשה יא: ברכת כהנים

א [סמיכות ברכת כהנים לנזירות]
ב [דומה דודי לצבי או לעופר האילים]
ג [הנה מטתו שלשלמה]
ד [כה תברכו את בני ישראל]
ה [יברכך ה' וישמרך]
ו [יאר ה' פניו אליך]
ז [ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום]
ח [ושמו את שמי על בני ישראל]

פרשה יב: הקמת המשכן

א [סמיכת פרשת סיום המשכן וברכת כהנים -א]
ב [סמיכות פרשת סיום המשכן וברכת כהנים -ב]
ג [ביום הקמת המשכן כלו המזיקין]
ד [אפריון עשה לו המלך שלמה]
ה [הקב"ה הקדים ברכה לעשיה]
ו [יחודו של יום הקמת המשכן]
ז ["ויהי" - ווי היה]
ח [צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה]
ט [המשכן נקרא על שמו של משה]
י [משה מסר נפשו על הקמת המשכן]
יא [העולם נתבסס בהקמת המשכן - א]
יב [העולם נתבסס בהקמת המשכן - ב]
יג [המשכן שקול כנגד העולם]
יד [המשכן - משכון]
טו [שבעת ימי המילואים]
טז [קרבנות הנשיאים]
יז [רמזי הקרבנות]
יח [קבלת קורבנות הנשיאים]
יט [חלוקת העגלות]
כ [נשיאת הארון בכתף]
כא [קרבן הנשיאים - בכל יום נשיא]

פרשה יג: קרבנות הנשיאים

א [קורבנות הנשיאים]
ב [חביבות קורבנות הנשיאים]
ג [יהודה היה הראשון להקרבה]
ד [בזכות נחשון שקידש שם שמים זכה להקריב ראשון]
ה [דרשת המילה "ויהי"]
ו [חשיבותו של יום הקמת המשכן]
ז [קרבנו של נחשון בן עמינדב]
ח [כל השבטים שווים לפני ה' - א]
ט [כל השבטים שווים לפני ה' - ב]
י [ו' החיבור במילה וקורבנו -א]
יא [ו' החיבור במילה וקורבנו -ב]
יב [ו' החיבור במילה וקורבנו -ג]
יג [קרבן נחשון ורמזיו - א]
יד [קרבן נחשון ורמזיו - ב]
טו - טז [ייחודו של שבט יששכר וקורבנו]
יז [קרבן נשיא זבולון ורמזיו]
יח [קרבן נשיא ראובן ורמזיו]
יט [קרבן נשיא שמעון ורמזיו]
כ [קרבן נשיא גד ורמזיו]

פרשה יד: קרבנות הנשיאים; נבואת משה

א [לי גלעד ולי מנשה אפרים מעוז ראשי]
ב [קרבנו של אפרים היה בשבת]
ג [קורבנו של אפרים דחה שבת]
ד [דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים]
ה [ברכת יעקב לאפרים]
ו [קרבן מנשה]
ח [קרבן בנימין]
ט [קרבן דן]
י [קרבן אשר]
יא [קרבן נפתלי]
יב [סיכום קורבנות הנשיאים]
יג [חנוכת המזבח]
יד [משקלם של הקורבנות]
טו [משקל כפות הזהב]
טז [שנים עשר פרים לעולה]
יז [כ"ד פרים לזבח השלמים]
יח [רמזים בקורבנות]
יט [מהיכן דיבר ה' עם משה?]
כ [בין נבואת משה לנבואת בלעם]
כא [הקריאה והדבור אל משה]
כב [קול ה' יצא מבין שני הכרובים מעל הכפרת]


פרשת בהעלותך

פרשה טו: בהעלותך את הנרות; החצוצרות; שבעים הזקנים
א [הדלקת הנרות בשמן זית]
ב [הנרות לזכות את ישראל]
ג [הדלקת הנרות - פיוס ללויים]
ד [נתקשה משה במעשה המנורה]
ה בהדלקת הנרות מתעלה כבודם של ישראל]
ו [הנרות מאירים לְעולם]
ז [אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות]
ח [בשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך]
ט [אור הנרות מזיקוקי אור של מעלה]
י [משה התקשה בעשיית המנורה]
יא [הלוויים חביבים הם לפני ה']
יב [ה' צדיק יבחן]
יג [ה' חולק ליראיו מכבודו]
יד [ירא את ה' בני ומלך]
טו [ייחודן של החצוצרות]
טז [כנורו של דוד המלך]
יז [והדרת פני זקן]
יח [כינוסם של צדיקים הנאה להם ולעולם]
יט [אלדד ומידד ביחס לזקנים]
כ [שבעים הזקנים מסרו נפשם על העם]
כא [שבעים זקנים נהרגו על קידוש השם]
כב [נתנו מרועה אחד]
כג [שבעים איש - מיוחדים]
כד [שבעים הזקנים הראשונים נשרפו במתאוננים]
כה [יום מינוי זקנים כיום מתן תורה]


פרשת שלח

פרשה טז: המרגלים
א [בין המרגלים ששלח משה למרגלים ששלח יהושע?]
ב [כלב כנגד המרגלים]
ג [הקב"ה מקיים את הבטחתו לאבות]
ד [המרגלים נקראו ע"ש של משה]
ה [המרגלים צדיקים היו]
ו [סמיכות פרשת המרגלים לצרעת מרים]
ז [חטא המרגלים - כי לא האמינו בה']
ח [שלח לך, לעצמך]
ט [משה מוסיף י' לשמו של הושע - יהושע]
י [שם האדם מורה על אישיותו]
יא [דיבת המרגלים]
יב [המרגלים עלו מהנגב אל ההר]
יג [כפיות הטובה של המרגלים]
יד [המרגלים הביאו מפרי הארץ]
טו [ה' קיצר להם את הדרך]
טז [נחל אשכול - ע"ש העתיד]
יז [מספרי לשה"ר מתחילין בטובה ומסיימים ברעה]
יח [מדוע נזכר העמלקי?]
יט [ויהס כלב את העם]
כ [בכית חינם גרמה לבכיה לדורות]
כא [וילונו על משה ועל אהרן]
כב [תפילת משה]
כג [מחילה ביום הכיפורים]
כד [עד אנה ינאצוני]
כה [ה' סולח למרגלים]
כו [דיבת הארץ]
כז [כפיות טובה מונעת סליחה]
כח [הקב"ה סולח בזכות משה]

פרשה יז: מצוות בכניסה לארץ

א [הקב"ה נוהג עם ישראל כאב עם בנו]
ב [מצות נסכים וחלה סימן לריצויים של ישראל]
ג [ארץ ישראל מובטחת לאבות]
ד [שכרם של מקריבי קורבנות]
ה [הרבה מצות להרבות שכר]
ו [ייחודה של מצות ציצית]


פרשת קורח

פרשה יח: פרשת קורח
א [קרח יורד מגדולתו]
ב [קרח מפתה את גדולי ישראל לחלוק על משה]
ג [קרח מלגלג על המצוות]
ד [תואנותיו של קרח]
ה [יעקב בקש שלא ייזכר במחלוקת קרח]
ו [במחלקת קרח רפו ידיו של משה]
ז [משה דוחה את קרח לבוקר]
ח [קחו לכם מחתות]
ט [משה מנסה למנוע מקורח לחטוא]
י [וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם]
יא [תפילתם של משה ואהרן]
יב [העלו מסביב למשכן קרח]
יג [ותפתח הארץ את פיה]
יד [חטאו של קרח]
טו [זכות לא עמדה לקרח]
טז [קרח - לבו נטלו]
יז [נפילתו של קרח]
יח [מידה כנגד מידה]
יט [ותבקע האדמה אשר תחתיהם]
כ [און בן פלת ניצל בזכות אשתו]
כא [רמזים וגימטריאות במקרא]
כב [כל דבר שנברא - לתכלית נברא]
כג [מטה אהרן]


פרשת חוקת

פרשה יט: פרשת חוקת
א [מצות פרה אדומה חוקה היא]
ב [דברה תורה בלשון נקיה]
ג [ותרב חכמת שלמה - ולא ידע טעם פרה אדומה]
ד [הקב"ה מבאר את התורה למשה]
ה [ארבעה דברים יצר הרע משיב עליהן]
ו [לעתיד לבוא יגלה ה' טעמם של מצוות]
ז [יהי רצון, שיהא ר' אליעזר מיוצאי חלצי]
ח [טעמים לפרה אדומה]
ט [מי מריבה]
י [עונשו של משה]
יא [יען לא האמנתם בי]
יב [משה מבקש מהקב"ה לפרסם את חטאו]
יג [משה נקבר במדבר לזכות את מתי מדבר]
יד [מקדם היה מתוקן שיענש משה על המים]
טו [משה מבקש לעבור באדום]
טז [מות אהרן]
יז [ה' מודיע לצדיקים יום מיתתן]
יח [הצדיקים נענשים על עברות קלות]
יט [מות אהרן]
כ [אהרן היה אהוב ישראל]
כא [ותקצר נפש העם בדרך]
כב [הקב"ה נפרע מהם בנחשים]
כג [ישראל מודים בחטאם]
כד [נתרצה להם הקדוש ברוך הוא]
כה [ישראל אומרים שירה]
כו [שירת הבאר]
כז [ישראל פותחין בשלום]
כח [ראש הדור - כל הדור]
כט [משה שלח לסיחון מלאכים]
ל [ישראל לוקחים מסיחון מה שנטל ממואב]
לא [משה שולח מלאכים אל יעזר]
לב [ישראל נלחם באמורי ובעוג]
לג [משה קורא לשלום לסיחון]


פרשת בלק

פרשה כ: פרשת בלק
א [מלכים וחכמים ונביאים לעובדי כוכבים]
ב [בלק רואה בניצחונם של ישראל וחושש לעצמו]
ג [ויגר מואב]
ד [ויאמר מואב אל זקני מדין]
ה [קללת בלעם הפכה לברכה]
ו [מי האנשים האלה עמך?]
ז [וישלח מלאכים אל בלעם]
ח [וילכו זקני מואב וזקני מדין]
ט [מי האנשים האלה עמך]
י [לא תלך עימהם]
יא [ה' העלים מבלעם שהליכתו מאבדתו מן העולם]
יב [ויבא אלהים אל בלעם לילה]
יג [ה' בא אל בלעם באומנותו]
יד [בלעם והאתון]
טו [ויגל ה' את עיני בלעם]
טז [בלק יוצא לקראת בלעם]
יז [קורבנות בלק]
יח [ויקח בלק את בלעם]
יט [המשל הראשון: מן ארם ינחני]
כ [המשל השני של בלעם]
כא [המשל השלישי של בלעם]
כב [ויחל העם לזנות]
כג [ותקראן לעם לזבחי אלהיהן]
כד [זמרי]
כה [קנאותו של פנחס]


פרשת פינחס

פרשה כא: פרשת פינחס
א [שכרו של פנחס]
ב [בבקשה ממך מנה עליהם מנהיג, שיהא סובלם]
ג [למה נכתב ייחוסו של פנחס]
ד [צרור את המדיינים]
ה [לא תדרוש שלומם של המדיינים]
ו [לעקור עצים של המדיינים]
ז [מנין ישראל לאחר המגפה]
ח [הארץ נחלקה לנפקדי ערבות מואב]
ט [הארץ נחלקה בגורל]
י [הנשים לא היו בחטא דור המדבר]
יא [בנות צלפחד חכמות וצדקניות]
יב [ויקרב משה את משפטן]
יג [עלה אל הר העברים הזה הר נבו]
יד [יפקד ה' אלהי הרוחות]
טו [משה מבקש על יהושע]
טז [קורבנות התמיד - א]
יז [קורבנות התמיד - ב]
יח [קורבנות התמיד - ג]
יט [קורבנות התמיד - ד]
כ [קורבנות התמיד - ה]
כא [תמיד בבקר ובערב]
כב [כל אדם לפי כוחו]
כג [שמיני עצרת - א]
כד [שמיני עצרת - ב]
כה [המועדים אינם בטלים]


פרשת מטות

פרשה כב: מלחמת מדיין, עושרם של בני גד וראובן
א [באילו תנאים מותר להישבע]
ב [משה מזדרז להילחם במדין]
ג [מספר היוצאים להילחם במדין]
ד [פנחס יוצא להילחם במדין]
ה [משה נוקם במדין]
ו [יהושע התרשל במלחמת ל"א המלכים]
ז [עושרם של בני גד וראובן - א]
ח [עושרם של בני גד וראובן - ב]
ט [העושה ממונו עיקר אינו רואה סימן ברכה]


פרשת מסעי

פרשה כג: פרשת מסעי
א [מסעות ישראל במדבר]
ב [נחית כצאן עמך]
ג [שבחם של ישראל בהליכתם למדבר - ב]
ד [למה זכו ליכתב בתורה כל המסעות]
ה [הראה הקב"ה למשה כל מה שהיה ועתיד להיות]
ו [זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה]
ז [הארץ חביבה עלי, וישראל חביבים עלי]
ח [לא איש אל ויכזב]
ט [והורשתם את כל יושבי הארץ]
י [מעלותיה של א"י]
יא [זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה]
יב [כח מעשיו הגיד לעמו]
יג [מרחמי ה' להכין ערי מקלט]
יד [שש ערי המקלט]


לעמוד השער לתוכן המקוצר לתוכן הראשי