ןורמוש ריעה

יאנליו באז ר"ד

ז"ט ,'א םיכלמ

1974 ,ילאיבצ ןימינב ךרועה ,םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


התיה איה .הנברוח דע םיבר תורוד ךשמב ,לארשי תוכלמב בושח דיקפת האלימ ןורמוש ריעה
ךלמ ירמע .ארקמה תופוקתב םילודג תוערואמ זכרמו םימסרופמה היכלמ בשומ ,התריב
רהה תא ןקיו" :וילע רפסמ םיכלמ רפס .בוריקב נ"הס ינפל 887 תנשב התוא הנב לארשי
רמש םש לע הנב רשא ריעה םש תא ארקיו רהה תא ןביו ףסכ םירככב רמש תאמ ןורמוש
ינפמ ?תוכלמל ירמע הכז המ ינפמ" :וילע ורמא וניתובר .(24 ז"ט) "ןורמוש - רהה ינודא
רתויב םימסרופמה היכלממ היה אוה .('ב ד"ק ןירדהנס) "לארשי ץראב דחא ךרכ ףיסוהש
אבומש יפכ ,ירמע ץרא - "ירמוח ותמ" ומש לע ותוכלמל םירושאה וארק ךכיפלו ,לארשיב
.תודתיה בתכב תונוש תוירושא תובותכב

(1 י ב"מ) "ןורמושב םינב םיעבש באחאלו" :וילע רפסמ םיכלמ רפסו .באחא ונב ךלמ וירחא
טשוקמ היה יכ ,ןשה תיב ארקנ םהמ דחא .םיראופמ םינינב הב הנבו ,ןורמוש תא רציב אוה
םה אולה ... הנב רשא ןשה תיבו השע רשא לכו באחא ירבד רתיו" :הפי םיבטוחמ ליפ ינשב
יכלמל םימיה-ירבד רפס םנמא .(39 ב"כ ,א"מ) "לארשי יכלמל םימיה-ירבד רפס לע םיבותכ
,הזה ןשה תיב ידירש תא וליג ןורמושב וכרענ רשא תוריפחה םלוא ,ונידיב ראשנ אל לארשי
.תילארשיה האובנב םג עדונה

:םירפסמ םימכח .םוקמו םוקמ לכב תינוציקה םילילאה תדובע תא לארשיב גיהנה באחא
הוחתשהו םיבכוכ תדובע באחא וילע דימעה אלש ,לארשי ץראב םלתו םלת לכ ןיא"
יהלאב קלח ול ןיא ךכיפלו לארשי יהלאב רפכ באחא :ןורמוש תותלד לע בתכש ...ול
.('ב ,ב"ק ןירדהנס) "לארשי

הלע ,ןופצ חרזמב לארשי לש לודגה הביוא םרא ךלמ .הרוצבה ןורמוש לע וכרענ תובר תומחלמ
הנהו ןורמשב לודג בער היהיו .ןורמוש לע רציו לעיו" :נ"הס ינפל 859 תנשב ,ויתואבצ םע הילע
.(25 'ו ,ב"מ) "ףסכ םינמשב רומח-שאר תויה דע הילע םירצ

.םינמש איג שאר לע תנכושה הריטעמה ןורמוש לש התירחא לע תושק ואבינ לארשי יאיבנ
הנסמרת םילגרב ...ותראפת יבצ לבונ ץיצו םירפא ירכש תואג תרטע יוה" :םעזב ארוק והיעשי
...ןורמוש רהב םיחטובהו" :הילא ארוק סומע .(2-1 ח"כ היעשי) "םירפא ירוכש תואג תרטע
הז לע .('ו סומע) ... "םילג שארב ולגי התע ןכל ... םתושרע-לע םיחרסו ןש תוטמ-לע םיבכשה
... יטסבסב חטבל םיבשויש םיטבשה תרשע ולא - "ןורמוש רהב םיחטובהו" :םימכח ורמא
התיה יטסבס ."תולפת ירבדב ןיקסעתמ םה ,םיתושו םילכוא םהש העשבו םיבכוכ ידבוע םהו
.תיארקמה ןורמוש ייע לע הדסונש ,תימורה ריעה

איבנהו נ"הספל 721 תנשב ,התריב םג הברחנ ,םירושאה תואבצ י"ע לארשי תוכלמ שוביכ םע
.(6 'א הכימ) :הברוח לע אבנ אכימ

לא הנממ ותאצב הב ריאשה ,נ"הס ינפל 332 תנשב ,ןודקומ רדנסכלא י"ע ץראה שוביכ ירחא
.םייח והופרשו וילע ומק ,והובהא אל ןורמוש ישנא .ויתואבצ ירשמ דחא תא ,םירצמ
בישוה םמוקמבו הנממ שרג םיראשנה תא ,היבשותב בר גרה ךרע ,ןורמוש לא אב רדנסכלא
םינורמושה חורל הרז תיסופיט תינילה תינווי ריע ןורמוש התיה זאמ .םינודקומ 6000
תורפסב יוצמה ,הירמס :הל וארקו ןורמוש םשה תא ושביש םינוויה .היתוביבסב םידוהיהו
.תיזעולה

יכלממ ,סונקרוה ןנחוי .םיאנומשחה תוכלמל האנשה זכרמ ןורמוש התיה םיאבה תורודב
םירשעב" :הז ןוחצנ לע םירפסמ לארשי ימכח םגו נ"הס ינפל 107 תנשב השבכ ,םיאנומשחה
.(ה"כ תינעת תליגמ) "לארשיב החמש םוי והושעו ןורמוש תמוח השבכנ ,(ןושחרמ) וב השמחו

היתודוסי לע השדח ריע ,בוריקב נ"הס ינפל 25 תנשב סודרוה הנב ,םיאמורה ןוטלש תישארב
ומשש טסוגוא ימור רסיק לש ודובכל ,תראופמה - היטסבס :ינוויה םשב הל ארקו ןורמוש לש
הילע ףיקהו ריע הנב ןורמוש ץראב" :הנינב לע רפסמ והיתתמ ןב ףסוי .סוטסבס היה תינוויב
הירופ המדא הלחנ םהל קלחו םיבשות םיפלא תשש ריעה לא איבהו ...הרדהנ המוח ביבסמ
:םשב ריעל ארקו ...רסיקל רכיכ שידקה ול ביבסמו לודג לכיה םיקה דסי רשא ריעה ךותבו
"םירחבנ םיטפשמ ןתנ היבשוילו ,יטסבס

ימיב ..."יטסבס תוסדרפב שידקמה דחא" לע םירבדמ םהו וז יטסבס תא וריכה וניתובר
םינמאנ וראשנ ,םייטסבסה היבשות יכ ,הופרשו םידוהיה הילע ולפנתה םיאמורב דרמה
ךכיפלו ,סוימיטפס ימורה רסיקה י"ע תודחוימ תויוכז הל ונתינ נ"הסל 200 תנשב .םיאמורל
לע הפי טלוב לתל הכפהו הברח איה תורוד ץקמ .היטסבס הימיטפס :ומש תא הילא ופרצ
.תיררהה ותביבס

לעמ 'מ 463 תאשנתמ ותגסיפ .המשב תארקנה הירופה ןורמוש ץרא בלב םמורתמ ןורמוש לת
ריצ תא התוויהש המודק ךרד ךרואל הנופצ הכומסה םכשמ שיבכה רבוע וילגרל ,םיה ינפ
לא הברעמ תרחא ךרד הנממ תפעתסמ התברקב .םדק ימיב לארשי תוכלמב ירקיעה העונתה
.ףוחה רושימ לאו םרכ-לוט

תיברעה הרוצב םודקה ינוויה םשה לע רמשש יברע רפכ התע ןכוש ןורמוש ריעה ידירש לע
.םויה דע היטסובס

דראוורה תטיסרבינוא ידי לע הבושח תיעדמ הריפח הנש םיששכ ינפל הכרענ ןורמוש לתב
.המודקה ןורמוש תרכהל םישדח םייוליג הפיסוה איה ףאו תיאקירמאה

לש תונינעמ תואמגוד ,הפי םיטשוקמ םיבר ליפ ןש ירבש םג תוברוחה תלופמב וליג תוריפחה
.לארשיב המודקה תונמאה

םיסרח ואצמנ ןכ ,תונוש תורוצב םיבר םירובש םידכ םג ופשחנ םיכלמה תונמרא יפתרמב
םירפכ יבשות םיחרזאה וחלש םהבש םידכ ירבש םהו ,זעלב םינוקרטסוא ,תובותכ םהילעו
.ךלמה תיב לא סמו החנמ ,לארשי תוכלמב

התוא לש יפרגואיגה בצמה לעו םיכלמה תפוקתב םייחה לע בר רוא םיציפמ ןורמוש יסרח
.הפוקת