יכאלמ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'א יכאלמ
תונברקלו שדקמל יכאלמ לש וסחי
תא חיכומ איבנה .םינהכהו שדקמה אוה יכאלמ לש ותאובנב םייזכרמה םיאשונה דחא
:םייוצר אל תונברק חבזמה לע םילעמו 'ה םש תא םיזבמה םינהכה
.לאוגמ םחל יחבזמ לע םישיגמ"
?ךונלאג המב םתרמאו
."אוה הזבנ 'ה ןחלוש :םכרומאב
:(רומא תשרפ) אכ קרפ ארקיו רפסב רמאנ םינהכה לע
,םהיהולא םש וללחי אלו ,םהיהולאל ויהי םישודק"
."שדק ויהו םיבירקמ םה םהיהולא םחל 'ה ישיא תא יכ
:םינהכל רמואו ."לאוגמ םחל" :תונברקה תא יכאלמ הנכמ ןכ לעו
,אוה לאוגמ 'ה ןחלוש םכרומאב ותוא םיללחמ םתאו"
."ולכא הזבנ ובינו
:חבזמה לע םתוא םילעמ םינהכהו ,םומ ילעב תונברק איבמ םעה
?ער ןיא חובזל רוע ןושיגת יכו"
?ער ןיא הלוחו חספ ושיגת יכו
?ךינפ אשיה וא ךצריה ,ךתחפל אנ והבירקה
"תואבצ 'ה רמא
ןמ ,לזגה ןמ םיאיבמו תונברק 'הל םירדונה ,'ה םש תא םיללחמה ,לארשי תא םג חיכומ איבנה
.םהירדעבש םימומה ילעבמו תחשומה
,החנמה תא םתאבהו ,הלוחה תאו חספה תאו ,לוזג םתאבהו"
?םכדימ התוא הצראה
.'ה רמא
."'הל תחשמ חבוזו רדונו רכז ורדעב שיו ,לכונ רוראו
הרותה תרמוא הרוהט המהב רוכב תשרפב .הרותה יפ לע הרוסא םומ ילעב תומהב תברקה
:םירבד רפסב
."ךיהולא 'הל ונחבזת אל ,ער םומ לכ ,רוע וא חספ ,םומ וב היהי יכו"
םאש ןימאמ םעה .הזה קוספל םיזמור "?ער ןיא חובזל רוע ןושיגת יכו" :איבנה ירבד יכ הארנ
:ארוקו וז הנומא לע גלגלמ איבנה .ויתוליפתל 'ה הנעיי ,חבזמה לע תונברק הלעי
.תאז התייה םכדימ ,וננוחיו ל-א ינפ אנ ולח התעו"
?םינפ םכמ אשיה
".תואבצ 'ה רמא
וירבדב שמתשה איבנה יכ ראבמ לאנברבא קחצי ןוד ?םכתליפת תא חקי 'הש יוכיס שי םאה
וינפ 'ה אשי" :םינהכ תכרבל זומרל ידכ ,"םינפ םכמ אשיה ...וננוחיו ל-א ינפ ולח" :םילימב
אוה םינהכה לש םשנוע לע איבנה רבדמ רשאכ .תונברקה תדובע ירחא תרמאנה ,"ךנוחיו ךילא
:(ב,'ב קרפ) הללקה ,הכרבה לש הכופה תא ריכזמ
"...היתורא םגו ,םכיתוכרב תא יתוראו ,הראמה תא םכב יתחלשו"
,חבזמה לע םנח שא וקילדי אלו שדקמה תותלד תא ורגסי םינהכהש ,'ה םשב ,עיצמ איבנה
:םהיתונברקב אלו םהב אל הצור וניא ה"בקהש ןוויכ
,םנח יחבזמ וריאת אלו ,םייתלד רוגסיו םכב םג ימ"
,םכב ץפח יל ןיא
,תואבצ 'ה רמא
".םכדימ הצרא אל החנמו
:'א קרפב איבנה היעשי לש וירבדל םימוד יכאלמ ירבד
,'ה רמאי םכיחבז בור יל המל"
.יתצפח אל םידותעו םישבכו םירפ םדו ,םיאירמ בלחו םיליא תולוע יתעבש
...ירצח סומר םכדימ תאז שקב ימ ,ינפ תוארל ואובת יכ
,םכמ יניע םילעא םכיפכ םכשירפבו
"... עמוש ינניא הליפת וברת יכ םג
:ו"ס קרפבו
,שיא הכמ רושה טחוש"
,בלכ ףרע השה חבוז
,ריזח םד החנמ הלעמ
,ןוא ךרבמ הנובל ריכזמ
."הצפח םשפנ םהיצוקישבו םהיכרדב ורחב המה םג
תא םג 'ה שינעי ,םילוספ תונברק תברקה וענמ אל רשא םינהכה לש םאטחו ,םעה אטח לע
:םהב חלשיש הראמב םעה תא םגו םינהכה
"...םכיתוכרב תא יתוראו הראמה תא םכב יתחלשו"
"...םכיגח שרפ ,םכינפ לע שרפ יתירזו ,ערזה תא םכל דעוג יננה"
תורסח תומהבה תא ,סואמהו הזבנה תא םיבירקמ םתא :הדימ דגנכ הדימ תניחב שי שנועב
םיללגה תא םכינפ לע קורזיו םכיתונברקב הצור וניאש םכל הארי ה"בקה ףאו ,ךרעה
.הגיגח ןברקל םיאיבמ םתאש תומהבה ושירפהש
,םינהכה ןוקית לע רבדמ איבנה .תונברקה לוטיבב היהי אל ,'ג קרפב יכאלמ יפל ,בצמה ןוקית
:ןוצרב ולבקתיש תונברק לעו
,ףסככו בהזכ ,םתוא קקזו יול ינב תא רהטו ,ףסכ רהטמו ףרצמ בשיו"
.הקדצב החנמ ישיגמ 'הל ויהו
."תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ םילשוריו הדוהי תחנמ 'הל הברעו
"...יתיבב ףרט יהיו ,רצואה תיב לא רשעמה לכ תא ואיבה"
:ןהכה ראותמ 'ב קרפב ,'ה דבוע ןהכ לש תפומ תומד ויניע דגנל האור איבנה
,ויתפשב אצמנ אל הלועו ,והיפב התייה תמא תרות"
.ןועמ בישה םיברו ,יתיא ךלה רושימבו םולשב
והיפמ ושקבי הרותו תעד ורמשי ןהכ יתפש יכ
."אוה תואבצ 'ה ךאלמ יכ
:ק"דר ראבמו
- תעד ורמשי ןהכ יתפש יכ"
ומכ לארשיל ויתפשב םתורוהל םיקוחהו תווצמה תעד ויתפש ורמשיש ןהכ לכל תואי ןכ יכ
:רמאנו 'השמ דיב םכילא 'ה רבד רשא םיקוחה לכ תא לארשי ינב תא תורוהלו' :הרותב רמאש
."והיפמ הרות לארשי ושקבי ךכיפל ,'לארשיל ךתרותו ,בקעיל ךיטפשמ ורוי'
םג אוה ןהכה השמ ירבד יפל .ותומ ינפל יול תא השמ ךרבש הכרבה תא ושוריפב טטצמ ק"דר
:שדקמב הדובעה דבוע םגו ,הכלהה הרומ
,לארשיל ךתרותו ,בקעיל ךיטפשמ ורוי"
."ךחבזמ לע לילכו ךפאב הרוטק ומישי

.ונארב דחא ל-א אולה ,ונלוכל דחא בא אולה :'ב יכאלמ