םירוה דוביכ

כ קרפ תומש
,ךמא תאו ךיבא תא דבכ (בי
.ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא המדאה לע ךימי ןוכראי ןעמל___

ה םירבד
,ךיהלא 'ה ךוצ רשאכ ,ךמא תאו ךיבא תא דבכ (וט
,ךימי ןכיראי ןעמל___
.ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא המדאה לע ךל בטיי ןעמלו___

טי ארקיו
,ורמשת יתתבש תאו ,וארית ויבאו ומא שיא
.םכיהלא 'ה ינא__

ג,טי ארקיו ,י"שר
יל ןיא :ושרדמו .וטושפ והז .ומאו ויבא וארית םכמ דחא לכ :"וארית ויבאו ומא שיא"
?"שיא" רמאנ המל ןכ םא .םיינש ןאכ ירה ,"וארית" רמוא אוהשכ ?ןינמ השיא ;שיא אלא
.הילע םירחא תושר השיא לבא ,תושעל ודיב קפיס שיאהש

רתוי ויבא תא ארי ןבהש וינפל יולגש יפל ,באל םא םידקה ןאכ :"וארית ויבאו ומא"
ינפמ ,ויבאמ רתוי ומא תא דבכמ ןבהש וינפל יולגש יפל ,םאל בא םידקה דובכבו .ומאמ
.םירבדב ותלדשמש

לע ךיתרהזהש יפ לע ףא :רמול ,בא ארומל תבש תרימש ךמס "ורמשת יתותבש תאו"
'ה ינא .תווצמה לכ ראשב ןכו ,ול עמשת לא ,תבשה תא ללח ךל רמאי םא ,בא ארומ
.יירבד תא לטבל ול עמשת אל ךכיפל ;ידובכב םיבייח ךיבאו התא :םכיהלא

.וירבד תא רותסי אלו ,ומוקמב רבדי אלו ,ומוקמב בשי אל ?ארומ והזיא
.איצומו סינכמ ,ליענמו שיבלמ ,הקשמו ליכאמ ?דובכ והזיאו

ב דומע ,ל ףד ןישודיק ,ילבב דומלת
"ךנוהמ 'ה תא דבכ" רמאנו ,(בי ,כ תומש) "ךמא תאו ךיבא תא דבכ" רמאנ :ןנבר ונת
.םוקמה דוביכל םאו בא דוביכ בותכה הוושה .(ט ,ג ילשמ)

"דובעת ותואו ארית ךיהלא 'ה תא" רמאנו ,(ג,טי ארקיו) "וארית ויבאו ומא שיא" רמאנ
.םוקמה ארומל םאו בא ארומ בותכה הוושה .(גי ,ו םירבד)

ויהלא ללקי יכ שיא שיא" רמאנו ,(זי ,אכ תומש) "תמוי תומ ומאו ויבא ללקמ" רמאנ
(תללק=) תכרבל םאו בא (תללק=) תכרב בותכה הוושה .(וט ,דכ ארקיו) "ואטח אשנו
,ןידב ןכו ,(ה"בקה תא תוכהל רשפא יא=) רשפא יא יאדו האכהב לבא ;םוקמה
.וב ןיפתוש ןתשולשש

ויבא תא דבכמ םדאש ןמזב .ומאו ויבאו ה"בקה :םדאב ןה ןיפתוש השולש :ןנבר ונת
.ינודביכו םהיניב יתרד וליאכ םהילע ינא הלעמ :ה"בקה רמא ,ומא תאו

א הכלה ,ו קרפ םירממ תוכלה ,ם"במר
.וארומבו ודובכב בותכה ןתוא לקש ,םאו בא ארומ ןכו .הלודג השע תווצמ ,םאו בא דוביכ
שיא" בותכ ומאו ויבאבו ."ךנוהמ 'ה תא דבכ" בותכו ,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" בותכ
לודגה ומש דובכ לע הוויצש ךרדכ ."ארית ךיהלא 'ה תא" בותכו ,"וארית ויבאו ומא
.םארומו םדובכ לע הוויצ ךכ ,וארומו

םידליהו ,תוכמסהו חוכה ילעב םה םירוהה .תונוצר ינש ןיב תושגנתה םינמזמ םידליו םירוה יסחי
.הכלהה לש החוכמ תלבגומ תויהל תבייח ,תרחא תוכמס לככ ,םירוהה תוכמס .םדובכב םיבייח
דציכ .הכלהה לש הדימה הנקב תדמוע השירד לכ אל .תקדצומ איה םירוהה לש השירד לכ אל
?םתוכמס תלבגה ןיבל ,םירוהה דוביכ ןיב ןוזיא לע הכלהה הרמש

,תישיא הפדעה לש עקר לע איה תוברעתהה רשאכ ;גוז ןב תריחבב םיברעתמ םירוה :תואמגוד
?םירוהל עומשל שי םאה - ןתוא םיניבמ םניא םיריעצהש תויביטקייבוא תויעב ללגב אלו
עומשל שי םאה ;תווצמ רומשל תרשפאמ הניאש תרגסמב תויחל םהידלימ םישרוד םירוה :וא
?הז הרקמב םירוהה לוקב

(יקלח םוגרתבו ןושל ייונישב) א ,א קרפ האיפ ,ימלשורי דומלת
?םילאוש םתא ילו :ןהל רמא ?םאו בא דוביכ אוה ןכיה דע :רזעילא יבר תא ולאש
!הניתנ ןב המד תא ולאשו וכל

ותרטסמ ומא התייה תחא םעפ .היה (הצעומה שאר) ילוכרטפ שאר הניתנ ןב המד
.רעטצת אלש הל טישוהו ,הדימ הלש (לענ) ןוקדרוק לפנו ,ולש (םירשה) ילוכלכ ינפב

הילע בשיש ןבאו ,היה (הצעומה) ילוכרטפ שארו ,היה ינולקשא יוג :היקזח יבר רמא
.ולש (םילילא תדובע) הארי התוא השע ,ויבא תמש ןוויכו .וימימ הילע בשי אל ויבא

תיא :ורמא ?התווכד אבט היל תיאד ןאמ :ורמא .ןמינב לש הפשי הדבא תחא םעפ
,והל התיימ יעבו ,קילס .רניד האמב הימע וקספו ,היבגל ןולזא .הניתנ ןב המדל
,יובאד היתעבצא וג ביתי הווה אתוביתד אחתפמ ןירמאד תיאו ,ךימד הובא חכשאו
תיליכי אל :ןול רמא ןובגל תחנ .אתובית לע אטישפ תווה הובאד הילגיר ןירמד תיאו
.ףלאל הינוקסא ,םייתאמל הינוקסא .ןבוט ןיטירפ יעב וד אמליד ,ורמא .ןוכל היתותימ
הילוקיספב היל ןותיימ ועב .ןול היתותייאו קלס ,היתניש ןמ הובא ריעתיאד ןוויכ
יניא ?ןיטירפב יתהבאד ארקיא ןוכל ןיבזמ אנא המ :רמא .יולע ליבק אלו ,איירחא
.םולכ ייתובא דובכמ הנהנ
הרפ ותרפ הדלי הלילב וב :ןוב יבר יב יסוי יבר רמא ?רכש ה"בקה ול ערפ המ
.הולטנו ,בהז הלקשמ לארשי לכ ול ולקשו ,המודא
ההשמ ה"בקה ןיא ;"הנעי אל הקדצ ברו טפשמו" (ג"כ ז"ל בויא) ביתכ :יתבש יבר רמא
.םייוגב תווצמ ישוע לש ןרכש ןתמ

םוגרת
?הומכ הבוט ול שי ימ :ורמא .הילע קוקח ןימינב םשש ,ןשוחהמ הבוט ןבא הדבא תחא םעפ
אצמו ,האיבהל ךלה .רניד האמב התונקל ותא ומכיסו ,וילא וכלה .הניתנ ןב אמדל שי :ורמא
לש ולגר :םירמוא שיו .ויבא לש ועבצא לע היה הביתה חתפמ :םירמוא שיו .ןשי ויבא תא
:ובשח .ןבאה תא םכל איבהל לוכי יניא :םהל רמאו ,םהילא דרי .הביתה לע התייה ויבא
ויבא ררועתהש ןוויכ .ףלאל והולעה ,םייתאמל ריחמה תא ולעה ?ףסכ רתוי הצור אוה ילוא
:רמא .לביק אלו ,בריס .הנורחאה םתעצהכ ול תתל וצר .ןבאה תא םהל איבהו ךלה ,ותנשמ
.םולכ ייתובא דובכמ הנהנ יניא ?תוטורפב יבא דובכ תא םכל רכומ ינא םאה
ולקשו ,המודא הרפ ותרפ הדלי הלילב וב :ןוב יבר יב יסוי יבר רמא ?רכש ה"בקה ול ערפ המ
.הולטנו ,בהז הלקשמ לארשי לכ ול
ישוע לש ןרכש ןתמ ההשמ ה"בקה ןיא ;"הנעי אל הקדצ ברו טפשמו" בותכ :יתבש יבר רמא
.םייוגב תווצמ

וידי יתש חינהו ןופרט יבר ךלהו ,תבשב הרצח ךותל לייטל הדרי ןופרט יבר לש ומא
וסנכנו ,הלח תחא םעפ .התטימל העיגהש דע ןהילע תכלהמ התייהו ,היתוסרפ תחת
ורמא .יידמ רתוי דובכ יב גהונ אוהש ,ינב ןופרט לע וללפתה :ןהל הרמא .ורקבל םימכח
,םיפלא ףלא ןכ השוע וליפא :הל ורמא .רופיס ותוא םהל הרפיסו ?ךל השע אוה והמ ,הל
.עיגה אל הרות הרמאש דובכ יצחל ןיידע

ורועג :ןהל הרמא .וניתוברל וילע (הננולתה) הלבקו האב לאעמשי יבר לש ומא
.וניתובר לש ןהינפ ומכרכתנ העש התואב .דובכב יב גהונ וניאש ,ינב לאעמשיב
הרמא ?ךל השע המ :הל ורמא ?ויתובא דובכב גהונ לאעמשי יבר ןיא רשפא :ורמא
ורמא .יל ןתנ אלו ,םימה תא תותשלו וילגר ץוחרל יתיצר ,דעווה תיבמ אצי רשאכ
.הדובכ אוה ,הנוצר אוהו ליאוה :(לאעמשי יברל םימכח) ול

ןג שרויו םייחירב ונדוכ אוהש שיו ,םנהיג שרויו תומוטפ ויבא תא ליכאמ אוהש שי
ויבא תא ליכאמ היה דחא םדא ?םנהיג שרויו תומוטפ ויבא תא ליכאמ דציכ .ןדע
,אבס אבס :ול רמא ?ךל ןינמ הלא ,ינב :ויבא ול רמא תחא םעפ .םימוטפ םילוגנרת
.םנהיג שרויו ,תומוטפ ויבא תא ליכאמ אצמנ .םיקתושו םילכוא םיבלכש ,קותשו לוכא
איבהל ךלמה חלש .םייחירב ןחוט היה דחא םדא ?ןדע ןג שרויו םייחירל ורשוק דציכ
,ךלמה תדובעל ךלא ינאו ,ייתחת ןוחט סנכיה ,אבא :ויבאל ול רמא .ותדובעל םינחוט
.התא אלו ינא הקלא ,תוקלמ ידיל אובי םאו ,התא אלו ינא הזבתא ,ןויזיב אובי םאש
.ןדע ןג שרויו ,םייחירל ורשוק אצמנ

שיקה ."דובעת ותואו ארית ךיקולא תא" רמאנו ,"וארית ויבאו ומא שיא" רמאנ
'ה תא דבכ" רמאנו "ךמא תאו ךיבא תא דבכ" רמאנ .םימש ארומל םאו בא ארומ
,"תמוי תומ ומאו ויבא ללקמו" רמאנ .םוקמה דוביכל םאו בא דוביכ שיקה ,"ךנוהמ
.םוקמה תללקל םאו בא תוללק שיקה ."ואטח אשנו ויקלא ללקי יכ שיא שיא" רמאנו
.וב ןיפתוש ןתשולשש ינפמ ,ןידב ןכו ,ןלעמל יפלכ הכמ רמול רשפא יא לבא

.וירבד תא רתוס אלו ,ומוקמב רבדמ אלו ,ומוקמב בשוי אל ?ארומ והז יא
.איצומו סינכמ ,ליענמו שיבלמ ,הקשמו ליכאמ ?דוביכ והזיא

תומואמו .לארשי ימכח ילודגמ :םיגוס ינשמ תואמגוד םיללוכ םירוה דוביכ לע תורוקמה
דוביכ תווצמל דחוימ דממ תתל האב םלועה תומואמ תואמגוד תאבה םאה .םלועה
?םירוה

:וינפ לע רופיסה תא ךפוהה ,יאתבש יבר לש השרד תאבומ הניתנ ןב אמד לע רופיסה ףוסב
ה"בקה ןיאש הדבועה חכונ תדמגתמ הניתנ ןב אמד תא ךירעמ ימלשוריה דומלתהש הכרעהה
ןתונ ה"בקה ,בוט השעמ םישוע םהשכ :רמא וליאכ .םייוגב תווצמ ישוע לש םרכש ההשמ
חכונ ,יאתבש יבר ירבדב רתסומה ןויערה והמ .םהל "בייח" ראשיהל אלש ,דיימ םרכש תא
?תימור הצעומ להנמו ,ןולקשא ריעה שאר אוה הניתנ ןב אמדש הדבועה

ז הכלה ו קרפ םירממ תוכלה ם"במר
,םיל וינפב וכילשהו ,ולש םיבוהז לש סיכ ולטנ וליפא ?םאו בא דוביכ אוה ןכיה דע
.קותשיו בותכה תריזג לבקי אלא ,םדגנכ סועכי אלו ,םהינפב רעצי אלו ,םמילכי אל
אבו ,להקה ינפב שארב בשויו ,תודומח םידגב שבול היה וליפא ?ןארומ ןכיה דעו
ארייו קותשי אלא םמילכי אל ,וינפב וקריו ושארב והוכהו וידגב וערקו ומאו ויבא
אוהש רבד וילע רזג םדו רשב ךלמ וליאש .ךכב והוצש םיכלמה יכלמ ךלממ דחפיו
.ונוצרכ םלועה היהו רמאש ימל רמוחו לק ,רבדב סכרפל לוכי היה אל ,הזמ רתי רעצמ

.
ותומ רחאל ודבכמו ,וייחב ודבכמ

ב,אל ןישודיק

.
.
. תא םידבכמ םוקמה ישנאש עדוי םא
.ויבא םשב םירבד רמאי ,ויבא

.
.
.
. הכלה רבד - העומש רבד

.
.
.
. רמוא ויבא תוממ שדוח 12 ךותב קר
(מ"כה=) "ובכשמ תרפכ ינירה"

.
:ןנבר ונת
.ותומ רחאל ודבכמו וייחב ודבכמ
?דציכ וייחב
,םוקמל ויבא רבדב עמשנה
ימצע ליבשב ינוחלש רמאי אל
ימצע ליבשב ינורהמ
ימצע ליבשב ינורטפ
.אבא ליבשב והלוכ ,אלא
?דציכ ותומב
ויפמ העומש רבד רמוא היה
,"אבא רמא ךכ" רמאי אל
,יראמ אבא רמא ךכ" אלא
."ובכשמ תרפכ ינירה
.שדוח רשע םינש ךות ילימ ינהו
רמוא ךליאו ןאכמ
."אבה םלועה ייחל הכרבל ונורכיז"

וכ ךורע ןחלש רוציק
."ךמא תאו ךיבא תא דבכ" רמאנש ומכ - (ו,א יכאלמ) "בא דבכי ןב" שודקה רהוזב בותכ
.וייחב וב בייח אוהש המ לכבו ,הייתשו הליכאב :והושרדו

אוה בייח ,תמש יפ לע ףא יכ .ןכ וניא ?דובכה ןמ רוטפ אוהש רמאת אמש ,תמש רחאל
,הריבע ךרדב ךלוה ןבה ותוא םאש ."ךיבא תא דבכ" בותכש ומכ ,רתוי דוע ודובכב
ביטימו רשיה ךרדב ךלוה ןבה ותוא םאו .השובו הפרח ול השוע יאדו ,ויבא תא הזב יאדו
םלועב ותוא דבכמו ,םדא ינב לצא הזה םלועב ותוא דבכמ ,ויבא תא דבכמ יאדו ,וישעמ
.(יתקוחב ,רהוז) .דובכ אסיכב יאדו ותוא בישויו וילע םחרי ה"בקהו .ה"בקה לצא אבה

הווצמה םויק ,התוא םימייקמ םאו ,הווצמ וזיאב קיזחהל וינב תא תווצל םדאל ול שיו
.שידק תרימאמ רתוי בשחנ

ןיאושינ ירוסיא :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח