סלב ןהכ הליג
,ךוניחה דרשמ ,"ארקמ הארמ" :ךותמ דבועמ
ו"לשת םילשורי ,תינרות תוברתל ףגאה


םירויצב ך"נתה
"ריוצמה" רפסה אוה ך"נתה רפסש רמוא םא ,הזרפה וא שודיח הזב היהיש הרובס ינניא
לסופמ"ו "רתויב ריוצמ" םייוטיבל .םעפ יא ובתכנש םירפסה לכמ רתויב "לסופמ"הו רתויב
.ןאכלו ןאכל תויועמשמ "רתויב

םינמוא י"ע םג רייוצמ אוהו ,הליפת יתב לש תוריק לע רייוצמ אוה .די יבתכב רייוצמ אוה
תדמועה תיתונמוא הריציל םתוא וכפהו ,םיוסמ עוריא וא רופיס ,ך"נתה ךותמ תומד ורחבש
והז .הזה לודגה רפסב םירפוסמה םירבדה ךותמ הארשה הבאש רשא הריצי ,המצע תוכזב
קלח יבגל יתדה וכרעמ ותובישחמ ,ותויחמ המואמ דביא אל הלאה םינשה לכ ךשמבש רפס
.קומעה ישונאה וכרעמו - םידוהי רקיעב ,םדא ינב לש לודג
הנושארל ך"נתה אבוה זאמ .םידוהי-אל םינמוא ך"נתה ירייצ ויה תוכורא תופוקת ךשמב
שמתשהל (םידוהי אקווד ואל) םייתד אל םינמוא םגו - םיירצונ םינמוא ולדח אל ,הפוריאל
יפל וריוצש תוריציל וולתנ ,ךכש ןוויכמ .םיאשונלו תונויערל בזכא אל רוקמכ הזה רפסב
.תונשרפה תניחבמ ןהו תינרוצ הניחבמ ןה ,םיירצונ םייגולותימ םיעקשמ םייכ"נת םיאשונ
ץראהו הפוקתה לש ןווג םג וללה תוריציל הוולתנ ,הזה רפסה לש קומעה ישונאה יפואה ללגב
םהבו ,שדוקה ץראב ושחרתנש םירופיס רואת תוארל םילוכי ונחנאש ךכ ,תוריציה ורצונ םהב
:ךפהל .רייוצמה אשונל תיתימא תירוטסיה תוכייש םוש םהל ןיאש ,הביבסו תושובלת םיפונ
רויצה תא רייצש ןמאה לשו ןמזה לש הפוקתה תאו תשובלתה תא ,הביבסה תא םיאטבמ םה
.הזה

דואמ הברהב .המודו םיוסמ רחא אשונ קר וליפא וא םייכ"נת םיאשונ קודבל הסננ םא ,ןכל
- תאז םע דחיו .ובוציעבו אשונה תשיפתב ינושה לודגש הארנ ,םינוש םיגוסמ ,תונמא תוריצי
רתוי האילפמ םימעפלו ,וללה תוריציה לכב תומיוסמ תודיחא שיש אצמנ - ינושה תורמל
,רוקמה לש וחוכמ .רוקמל תודימצהמ יאדוב תעבונ תאזה תודיחאה .ינושה רשאמ תודיחאה
,וללה םיאשונל ופרטצנש םינושה םיעקשמה תורמלו ,םישוריפה תורמל .רוקמה לש וחורמ
רוקמה .םייקתהל ךישממ אוהש תועמשמ בר ךכ לכ ,םשור בר ךכ לכ ,קזח ךכ לכ אוה רוקמה
.תונושה תופוקתב םייכ"נת םיאשונ לע תוריציה יגוס לכל ףתושמה תא רצויש אוה
םידוהי םניאש םדא ינבל ,וב בר הכ ןיינע עודמו תויח הזה שודקה רפסל ןתונש אוה המ
?םייתד םניאו

רופיס ןיבל תוילמס ןיבש ,ליגר יתלבה ,םלשומה ףוריצב אוה ך"נתה לש ודוחיי יכ הרובס ינא
םילימב תובורק םיתיעל - הירוטסיה אורקל םילוכי ונייהש המ לש ,תודבוע לש ,םירבד לש
רופיס .בחרנ דואמ ןוימדל םג םוקמ םיריאשמש םירצק דואמ םירואיתב ,תומצמוצמ דואמ
י"ע ןה ,תרחא וא תאז הרוצב ןבומו תעדה לע לבקתמ ;םייחל ךייש ,יתדבוע ,יטסילאיר אוהש
םתס אלו ,הירוטסיה קר אל אוה הזה רופיסה ,ךדיאמ .ליכשמה י"ע ןהו טושפה םדאה
ילעב םילמס ,םילמס םה הלאה םירופיסב תוראותמש תויומדהו הזה רופיסה .תודבוע
םיכישממ םג םה הלאכש רותבו ,תישונאו תיתד תועמשמ ילעב ,דואמ הקומע תועמשמ
.דמעמ קיזחהלו םייקתהל

קפס אלל איה ,האלפומ ךכ לכ הרוצב הינומרהו בוליש ידיל האבש ,תאזה תויבטוקה ,ןכבו
ןיאש רמא התיג .תונמאה יבגל הזה רפסה לש ותויחלו וחוכל רתויב םיבושחה תודוסהמ דחא
םה ילוא םמצעל םירופיסה .למס םג אוה ןכ םא אלא ,תימלוע םייקתהל לוכיה ףולח ןב רבד
.חצנל םייקתהל םהל םרוג ,למס םתויה לבא - ויהש תודבוע םה - ףולח ינב

.יעבט לעהו יעבטה לש ,םלש דואמ ,ינומרה דואמ גוזימ אוה הלאה םירופיסל דחוימ
תלבקתמ איהש ,המיהדמ אל ללכב איהש םיכאלמה לש העפוהה ,םיקולא לש תוברעתהה
םה ימ םיניחבמ דימ אלו םדא ינב לש הרוצב בורל םיעיפומ םהש ינפמ ילוא - הילאמ הנבומכ
,תויעבט אל השעמל ןהש תויושחרתהה לכ ;עבטה ךרדב םישחרתמש ,םירתסנ םיסנ -
הקינעמה תומלש לש השגרה שיש דע .יתדבועה רופיסב ,יתואיצמה רופיסב ךכ לכ תובלתשמ
.ןימאהל תלוכיו חוכ ,םיידוהי קר אלו ,םייתדו ,םינימאמ םישנאל

לספ ךל השעת אל רוסיא
לבא ,תופוקתה לכב םינמואל הארשה לש הלדנ יתלב רוקמ היה ך"נתהש ,רבתסמ ,ןכבו
ילוא ,תידוהי תונמאל תורוקמה דחא םג היה ך"נתה רפסש ,רמול ןבומכ רשפא ךדיאמ
וב ןיא "תידוהי"ו "תונמא" םילימה לש הזה ףורצה םאה הלאשה תלאשנ ,ירקיעה רוקמה
לכו לספ ךל השעת אל" :ד ,כ תומש תורבידה תרשעב רומחה רוסיאה ונל רוכז ירה ,הריתס
- חי-זט ,ד םירבדב ."ץראל תחתמ םימב רשאו תחתמ ץראב רשאו לעממ םימשב רשא הנומת
לכ תינבת ,ץראב רשא המהב לכ תינבת ,הבקנ וא רכז תינבת - - - " :השעי אל המ טרופמ
תחתמ םימב רשא הגד לכ תינבת ,המדאב שמר לכ תינבת ,םימשב ףועת רשא ףנכ רופצ
ןכלו ,תרתומ הריצי לע רוהרהל םוקמ ריאשמ אל ילואש ,דואמ רומח רוסיא ,ןכבו ."ץראל
ירפסב הרושקש תידוהי תונמא רקיעבו תודהיב תונמא תבלתשמ הפיאו ךיא הלאשה תלאשנ
.ארקמה

הריציל ,לכ םדוקו ,תיתונמוא הריציל רתיהל םיחתפ הלאה םיבותכה ךותב אוצמל רשפא
האמה ןיבש הפוקתב ,םייניבה-ימי לש די-יבתכב שי ,לשמל .תיביטרוגיפ הניאש תיתונמוא
ךרד לע םירטועמ די-יבתכ ,דרפסב רקיעב ,הרשע-םיתש האמל דעו תינימשהו תיעיבשה
שגדה רקיעשכ ,חמוצהמ םיחוקלה םייחרפו םיירטמואיג םירוטיעב - ימלסומה רוטיעה
םירזיבאבו תסנכ-יתבב רבדה ןכ .העונצו תקפואמ הרוצב יכ םא ,תואה בוציע לע םהב םשוה
.דחא חתפ והז ,ןכבו .הרוגיפל קקדזהל ילבמ םתוא רטעל ,םתוא טשקל רשפאש ,השודק לש
לש וליפאו םייח ילעב לש תויומד בוציעל םג רתיה אוצמלו לקהל וא שרפל היה רשפא ךדיאמ
אל" םהילע רמאנש םימלצ םתוא לע קר לח רוסיאהש שרפל היה רשפא ןכש ;םדא ינב
התייה תמאבש הארנ ,תירוטסיה הניחבמ ןיינעה תא קודבנ םא ."םדבעת אלו םהל הווחתשת
היה הז ;ורימחה םימעפל ,ולקה םימעפל .ןאכל םעפו ןאכל םעפ הייטנו ,תמיוסמ תושגנתה
תכלל היה רשפא םהבש םיניינעבו םייתרבחהו םיינידמה םיאנתב הבר הדימב ,ןבומכ ,יולת
תופוקתב אוצמל לכונ ךכל תודוה .השיג לש ןיינעו תונשרפ לש ןיינע הז .רחא וא הז ןוויכל
ןה םייח ילעב לש תויומד םג תועיפומ ןהבש ,תונמוא תוריצי לש םייוליג תודהיב תומיוסמ
לח תאזה הפוקתה לכ ךשמב ךא ,די-יבתכב ןבומכו ,םיספיספב ןה ,תוריק לע םירויצב
םוחתב םג םימעפלו רויצה לש םוחתב ,ללכ ךרדב ,ויה תולקהה .לוסיפה לע רומחה רוסיאה
.טילבתה לש

יאמורה ןוטלשה ימיב
לש ןויסינה שחרתה הב הפוקתב ,לשמל .תוביסנל םג רושק היה תונמאה לא סחיהש יתנייצ
סרהו ,םימלצה דגנ רתויב הפירח הבוגת התייה ,שדקמה תיבל םימלצה תא סינכהל םינוויה
קומע יתד ףחד לביקש ימואל ןיינע םג אלא ,יתד ןיינע קר ונניא הפוקת התוא לש םימלצה
ןברוח ינפלש הפוקתב ,יאמורה ןוטלשה ןמזב םג הרק ךכ .תוינידמה תוביסנה ללגב רתוי
םייוצמש םירעש ךרד ללכב רובעל ובריסש םילשוריב םיאנק ויהש ונל עודי .ינשה תיבה
זרכוהש םימלצה לע םרחה םג .םדא תומד ןהב העובטש תועבטמב שמתשהלו םימלצ םהילע
תא קר האיבמ ינא .יתדמ תוחפ אל ,ינידמ טקא םצעב היה ,66 תנשב םידבכנה תפיסא ידי לע
.יללכ ןפואב יתרמאש םירבדל ,המגוד תתל ,שרפל ידכ הלאה תואמגודה יתש

.הזה ןיינעב ולקה ,ץראב יאמורה ןוטלשה ססבתנשכ ,רתוי תרחואמ הפוקתב ,תאז תמועל
לע רייצל וליחתה ןנחוי יבר לש וימיב יכ ,ימלשורי דומלתב בותכ םיאצומ ונחנא ,לשמל
םג אלא ,םירויצ קר אל םיאצומ ונחנא ,ץראב ושענש תוריפחב ,ןכא .םדיב החימ אלו םילתכ
םילבוקמה םייתרוסמה םיטילבתה לכ דיל םיאצומ ונחנא םוחנ רפכב .תויומד לש םיטילבת
םיירטמואיג םירוטיעו םינימה תעבש ,שדוקה ןורא ,הרונמה ומכ ,םיידוהיה םירוטיעה לש
,תויומד לש םיטילבת שוריפב ויהש םיטילבת לש םידירש :השיגדמ ינא ,םידירש םג ,םירחא
ןינוקיא רויצל תדגנתמה העונת) הקיטסלקונוקיא לש העונת האבשכ ,רתוי רחואמ ותחושהו
שיש םיספיספ םיאצומ ונחנא אפלא-תיבב .(תודהימ אקווד ואל האצומש םישודק תויומד
,סופוריא-ארודב לשמל ,רתוי תמדקומ הפוקתב ,רתוי קוחר םוקמב םג .תויומד ירואית םהב
.תויומד לש םירויצ םע םיפיו םיניינעמ םיחישמת שממ תוריקה לע םיאצומ ונחנא

הליחתה ,תישישה האמהמ לחה ןוכנ רתוי ,תיעיבשהו תישישה האמב ךרעב יכ ,רבכ יתזמר
העפשהבו ,דחא דצמ טנאזיבב תיטסלקונוקיאה העונתה תעפשהב תאזו ,הזה ןיינעב הגיסנ
םה לבא ,םידוהיה ןמ תאזה תרוסמה תא ולביק השעמל םימלסומה .ינש דצמ תימלסומה
.םהירחא רגפל ולכי אל הפוקת התואב םידוהיהו ,תיבקע רתוי הברה הרוצב הב וקיזחה
תוליחתמ ב"יהו א"יה האמב םייניבה-ימימ ,םינש תואמ המכ ךשמב הכשמנ וזה העיתרה
ימי לש םיאלפנה דיה-יבתכב רקיעב - סוסיהב הליחתב םנמא - תויומד עיפוהל שדחמ
האמה תאז ,רציפש ר"ד לש ותעד יפל) .הפוקת התואמ די-יבתכ הברה ונידיב שי .םייניבה
.(הרשע-שולשה

ומכ םזוירוק םע וא (15 'סמ םוליצ) לשמל ,דרפסב רקיעב ,הלאכ די-יבתכ םיאצומ ונחנא
לש תויומד הלאה םינפל ונתנ - םדא ינפ ראתל םוקמב - הבש ,הינמרגמ םירפיצה תדגה
.ךכ ידכ דע ודיפקה אל ,םידוהי-אל יבגל .םידוהי תומלגמה תויומדל רקיעב ,תויחו םירופיצ
,םייניבה ימי לש ירצונה ראוטרפרב בושח דואמ קלח םיווהמ םייכ"נתה םיאשונהש ןבומכ
.האלהו סנסנרהמ תואמגודב ןייענ ,הז רמאמב םהב ןודנ אל ,ךא .רתוי המודק הפוקתמ דוע

ך"נתל םירויצה יגוס
תא גוס לכ אצמי ילואו ;םיירקיע םיגוס השולשל ,סגו דח ןפואב ,ך"נתל םירויצה תא גווסא
.תונמא תריציכ הכרעהה תניחבמ םג ומוקמ

;המצע ינפב תדחוימ תונמא םהש ,דיה-יבתכ .א
םהל היה סנסנרה תפוקת דעו ,םיניינבל םירושקש םירוטיעהו םיטושיקה ,םירויצה םתוא .ב
,םינוש םירזיבא לעש םייביטרוגיפה םיטושיקה ללוכ ,יביטרוקד וא ילמס ,גציימ ירופיס יפוא
;תסנכה יתבב םהב ושמתשהש
.תופוקתה לכמ םילוגד םינמוא לש תונמא תוריצי .ג

ומכ ,םינמואה לש תולודגה תוריציה - רויא ,היצרטסוליא תניחבב ויה םימדוקה םא
הזה אשונב וקסעש רתויב םילודגהו םיבושחה תא ריכזהל םא ,טדנרבמר ,ול'גנאלאכימ
םניא הלאה םירויצה - לאגאש וליפא םויהו ,םירחאמ הקומעו הבחר רתוי הברה הרוצב
וא הרותהמ ןרוקמ תא ובאשש תונמא תוריציכ וריוצ םה ;רויאכ וריוצ אל םה .היצרטסוליא
םה לבא ,רוקמה ןמ והשמ םיאטבמו הלאה םירפסה לא םיבורק םה הזבו ,םירחא םירפסמ
,תדחוימ היצטפרטניא םע ,ןמצע תוכזב ,ןמצע תושרב תודמועה תונמא תוריציכ םיעיפומ
היווח רוציל תמאב אלא ,םיכשמהב וטושפכ רופיסה תא תתל המגמ אללו ןמאל דואמ תישיא
.השדחו תפסונ תועמשמ ןאכ הלביקש תימעפ-דח

טלתשהל ןיאש דע ןווגמו בר הכ אוה םייכ"נת םיאשונ לע םירויצה לש הזה םוצעה עפשה
דחא ביטומ לש םיעוציב רפסמ קר גיצהל יתרחב ,ןכל .הז רמאמ תרגסמב אלש יארוו ,וילע
.קחצי תדיקע תא םכינפל גיצהל יתרחב .תחא תומדו

תונמואב קחצי תדקע
םיהולא תווצמל םירצמ אלל תונמאנל למס תורודה לכב יאדווב התייה קחצי תדיקע
לודגה ןברוקה ילוא ,רתויב ארונ ןברק תברקה לש למס ;םשה שודיק לע תימצע הברקהלו
:(ב ,בכ תישארב) רמוא אוהשכ הזה טנמומה תא שיגדמ רפסהו .םדאמ שורדל רשפאש רתויב

,ךנב תא אנ חק"
,ךדיחי תא
,תבהא רשא
."קחצי תא

,טושפ דואמ רופיסב םג רושקש - הזכ אשונש רורב .בושו בוש הז ביטומ לע רזוח בותכה
הארא ינא .תופוקתה לכב םירייאמלו םינמואל םסק - דואמ יתלילע רופיס ,יתדבוע דואמ
למסכו המגודכ שמשל הזה אשונה לש וחוכב שיש תבשוח ינא .תואמגודהמ המכ קר ןאכ
יכ"נתה אשונה לא ,תונושה תופוקתב תונמאה תוריציב ,םינוש םימעו םינמוא לש השיגל
.ללכב

תוארל ןיינעמ .םינמואה םהב וזחאנ ךכ רחאש ,רופיסב םיטנמומ המכ לע דומעל הצור יתייה
םיהולאש רפסמ רופיסה .שיגדהל רחב אוה המו םלעתה אוה הממ ,דציכו ןמא לכ ראת המ
:םהרבאל רמוא

הירומה ץרא לא ךל ךל"
הלועל םש והלעהו
"ךילא רמא רשא םירהה דחא לע

תיב הנהש ,םתריציב ושיגדהו שדקמה תיב םע הירומה ץרא תא ורשקש הלאכ ויהש ,הארנ
.הירומה רה לע ,קחצי תדיקע התייה ובש םוקמ ותואב םקוה שדקמה
ויבא לא הנופ קחצישכ אוה ,םימיוסמ םינמוא לע עיפשה יאדוובש ,יטמרד דואמ טנמומ דוע
:רמואו

,- - - יבא"
םיצעהו שאה הנה
"?הלועל השה היאו

:רמוא םהרבאו
השה ול הארי םיהולא"
."ינב ,הלועל

דיעמ בותכהו
."ודחי םהינש וכליו"

רבדמה ,ךאלמה לוק ,הדיקעה ,דחי רהב היילעה יוטיבל םיאב אשונה לש יתונמוא בוציעב
,(..."ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכסח אלו") ומצע םיהולא היה וליאכ םעפו םיהולא םשב םעפ
.ונינפלש אשונה לש ףונה ןמ ,אשונה ןמ דרפנ יתלב קלח אוהש ,ךבסבש ליאה ,ןבומכו

למס ,ןברק תברקה לש למס ;למסו לודג ימינפ חתמ ,יניינע דואמ ,טושפ דואמ רופיס ,ןכבו
תא ןתנש המ םצעב הז .ןוצרלו הנומאל תואכ קר רתויב ארונה רבדה תא תושעל תונוכנ לש
ילעב םירופיס אוצמל םילוכי ונחנא תינוויה היגולותימב םג .רופיסל תועמשמה תאו חוכה
התוא תולעהל ךירצ היה ןונממגא רשא ,הינגיפא לש השרפה :ןוגכ - קוחר ךכ לכ אל יפוא
.הזכ םוקמ ושבכ אל הלאה םירופיסה .הלייא הנמדזנ תבה םוקמבו ,סנ הרק םש םג .ןברקל
ןנשיש תודחוימה תויועמשמה ללגב ,םויה דע וחוכמו ותועמשממ דביא אל יארקמה רופיסה
.וב תראותמה תואיצמל

רמאמה ךשמה