דודב עוגפל הסנמ לואש

תינחה תא לואש לטיו .לואש דיב תינחהו םויב םויכ ודיב ןגנמ דודו"
(אי-י, חי, א לאומש) "םימעפ וינפמ דוד בסיו ריקבו דודב הכא רמאיו