וכל ישראל עוברים בחרבה, עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן (יהושע ג, יז)