ויריעו העם תרועה גדולה ותפול החומה תחתיה (יהושע ו, כ)