השמ תא תאצומ הערפ תב

וילע למחתו הכב רענ הנהו דליה תא והארתו חתפתו"
(ו ,ב תומש) "הז םירבעה ידלימ רמאתו