"עבורמ ללח" תורצויו התוערל תחא תובצינה תולודג תותשק עברא