יניינב םע ןהירעש לע תורצחה לש חרזמ דצמ הארמ .ופ-גנפ-יאקב תסנכה תיב
'זנמוד יעושיה ריזנה לש ומישרת יפל .הנומתה יתכריב תסנכה תיבו הליהקה