םינוש םיכמסמב םירואית יפ-לע ומרלפב תסנכה תיב לש תרעושמ תינכת