תא ריכזמה ריהקב קיתעה דגסמה לש הנומת
ומרלפב תסנכה תיב לע הרונטרבמ הידבוע יבר לש וירואית