תא ריכזמה ריהקב קיתעה דגסמה לש םישרת
ומרלפב תסנכה תיב לע הרונטרבמ הידבוע יבר לש וירואית