םייזכרמ םידומע העברא לע ןעשנ ,היכרותבש לובנטסיאב הסרוב תסנכה תיב