,ןמיתב זיעתב יזבש םולש יבר לש ורבק רוזאב תסנכ תיב
"םידוהי אל"ה יניעב םג שודק םוקמל בשחנה