םידרפסה תסנכה יתב העברא תינכת
םילשוריב הקיתעה ריעב "יאכז ןב ןנחוי ןבר"