םילשוריב "יאכז ןב ןנחוי ןבר" תסנכה תיב םינפ
1901 תנשמ בולילופ תאמ ןורפע םושיר ,הקיתעה