ססונתמ "דיסחה הדוהי יבר תברוח" תסנכ תיב
םילשוריב הקיתעה ריעב ידוהיה עבורה לומ
1931 ,ןבר באז תאמ תרגסמ ךותב ןמש רויצ