,בלאחב ץיק לש תסנכה תיבב רצחה לא טבמ
ביבא לתב תוצופתה תיבב לדומ