דדגבב לודגה תסנכה תיבב (הליפתה ןוויכ) תיברעמה הסינכה תיזח