1 'סמ הנומת

.ס"הנפל 'חה האמה ,ודיגמ ,םעברי דבע עמש םתוח
.דומלתהו הנשמה תפוקתו ינשהו ןושארה תיבה ימי ,תורפסמ תובותכ :ךותמ
.30 'מע ,18 'סמ ,ג"לשת ,םילשורי לארשי ןואיזומ