10 'סמ הנומת

.נ"הסל 'דה האמה ,הירבט-תמחב סוריווס לש תסנכה תיבמ ספיספ תפצר
Levine L.I. Ancient Synagogues - A Historical Introduction. In L.I. Levine ed. :ךותמ
Ancient Synagogues Revealed. Jerusalem 1981. PI. On p. 8.