11 'סמ הנומת

.נ"הסל 'ו האמ .שישמ גרוס חול ,הלפ
Smith R.H. and Day L.P. Pella of Decapolis. Vol 2; Final Report on The College of Wooster :ךותמ
Excavations in Area IX, The Civic Complex, 1979-1985 The College of Wooster. 1989. Fig. 33.