12 'סמ הנומת

.היסוס תברוחב תסנכה תיב ,שישמ גרוס חולב "הרות ןתמ" תנצס לש רוזחיש
Forester G. Decorated Marble Chancel Screens in Sixth Century Synagogues in :ךותמ
Palestine and their relation to Christian Art and Architcture. ATTI 11/2. 1989. Fig. 14.