2 'סמ הנומת

.תילארשיה הפוקתה תישאר ,ךנעת ,סרח יושע תרוטק ןכ
.'ג חול , (ט"כשת) 5 תוינומדק .ךנעתמ שדח ינחלופ ןכ .ו.פ פאל :ךותמ