3 'סמ הנומת

.הנוילעה ריעה ,םילשורי ,סרחמ תימלצ
.15 םוליצ ,ם"שת םילשורי .םילשורי לש הנוילעה ריעה .נ דגיבא :ךותמ