4 'סמ הנומת

.נ"הסל 'א האמ םילשורי ,"טפשוהי תרעמ"ו "םולשבא די"
.ינשה תיבה ימיב םילשורי לש תורבקה ריע .נ דגיבא :ךותמ
.23 רויצ ,ז"טשת ,ביבא-לתו םילשורי ,(ךרוע ,הנוי-יבא .מ) םילשורי רפס