5 'סמ הנומת

.ינשה תיבה ימיב םילשורי לש תורבקה ריע .נ דגיבא :ךותמ .דמע-לא םא רבק רוזחש
.11 רויצ ,ז"טשת ,ביבא-לתו םילשורי ,(ךרוע ,הנוי-יבא .מ) םילשורי רפס