6 'סמ הנומת

.נה"סל 'אה האמה תישאר ,םיפוצה רה ,ריזנה רבק ,ריג ןבאמ גפוקרס
.םיפוצה רה לע סודרוה ימימ םירבק תרעמ .נ דגיבא :ךותמ
.38 'מעב םוליצ ,(ח"כשת) 2-1 תוינומדק