7 'סמ הנומת

.נ"הסל 'א האמ - ס"הנפל 'א האמ .םילשורי ,ריג ןבאמ תומקסולג
.ינשה תיבה ימיב םילשורי לש תורבקה ריע .נ דגיבא :ךותמ
.ז"טשת ,ביבא-לתו םילשורי ,(ךרוע ,הנוי-יבא .מ) םילשורי רפס