8 'סמ הנומת

.נ"הסל 'גה האמה ,םירעש תיבב תורבקה תיב ,ריג ןבאמ תויראה גפוקרס
.1,XL חול .ב"לשת םילשורי ,'ג םירעש תיב .נ דגיבא :ךותמ