9 'סמ הנומת

.נ"הסל 'גה האמה ,םירעש תיבב תורבקה תיב ,ריג ןבאמ תוקינה גפוקרס
.64 רויצ .ב"לשת םילשורי ,'ג םירעש תיב .נ דגיבא :ךותמ