תיאפוריא חרזמ תידוהי תוזח לעב עדמ שיאכ ם"במרה עיפומ וב יממע רויצ
(םילשורי ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,ןורדבש ףסוא)