ורפס שארב ספדנ ,ץפח השמ 'ר לש ירוקמה ונקויד
(1710) ע"ת ,היצנו ,"תבשחמ תכאלמ"