הליהקה בר ,ןויליאא המלש 'ר לש ונקויד
ח"יה האמה תישאר ,םדרטסמאב תיזגוטרופה