,ןאוויד ןב םרמע יברל סחוימה ןקויד
הקירפא ןופצ ימכח ןיבש "סנה ילעב"מ