,רלה ןמפיל ט"וי 'רל סחוימה רויצ
רסאמב ותוהש תעב ריוצש ,"בוט םוי תופסות" לעב