,ץישבייא ןתנוהי יבר לש ונקיוד
ח"יה האמה ,הינמרג ,"שבד תורעי" לעב